GMR - Good Governance

Good Governance
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Good Governance

Slide 1 - Tekstslide

Good Governance
Werkgroep STEV met RvT, GMR, Bestuur en schoolleider

Thema's om in elk overlegorgaan te bespreken
  1. Rol en reikwijdte van de GMR
  2. Achterban
  3. Relatie GMR - MR - Bestuur
  4. Strategische doelen STEV en GMR
  5. Professionalisering GMR

Slide 2 - Tekstslide

1. Rol en reikwijdte van de GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de vertegenwoordiger van personeel en ouders op bestuursniveau. De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor een groep scholen.  De reikwijdte van  beleidsvoornemens bepaalt waar het medezeggenschapsrecht ligt. 

De GMR is bevoegd als:

  • Beslissing  meerderheid van scholen raakt / beleid voor meerderheid van scholen van toepassing is
  • Beleid op hoofdlijnen wordt gemaakt
  • Verdeling van financiële middelen


Slide 3 - Tekstslide

1. Rol en reikwijdte van de GMR
Bij beleid op hoofdlijnen wordt de GMR betrokken en niet de MR. De GMR kan beter overzicht houden over het gemeenschappelijk belang, bijvoorbeeld bij strategische plannen of de toekomstvisie van het schoolbestuur. De MR verliest hierbij niet het recht om op de eigen
school te beslissen over die plannen.

Vanuit het CvB krijgt de GMR inzicht in beleidsstukken, ter informatie, of met het verzoek hierop advies te geven ofwel instemming aan te verlenen. Daarnaast heeft de GMR initiatiefrecht, kan het zaken bespreken en voorstellen doen. De GMR staat in contact de MR’en van de scholen om zo gevoed te worden wat er daar speelt.

Slide 4 - Tekstslide

Hoe lang zit jij al in de GMR?
Minder dan 6 maanden
6 mnd - 1 jaar
1 jaar - 2 jaar
2 jaar - 3 jaar
3 a 5 jaar
meer dan 5 jaar
meer dan 10 jaar

Slide 5 - Poll

Waarom ben je in de GMR gegaan?

Slide 6 - Open vraag

Wat is voor jou de belangrijkste bijdrage / rol van de GMR

Slide 7 - Open vraag

2. Achterban en belangen
"De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel en ouders, elk de helft van het aantal leden van de GMR bedraagt.."

Elke MR vaardigt een GMR lid af (hoeft niet per se uit de MR) en is zo vertegenwoordigd in de GMR.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe is het contact met je achterban?
😒🙁😐🙂😃

Slide 9 - Poll

Hoe houden jullie contact met de achterban?

Slide 10 - Open vraag

2. Achterban - Verschillende belangen
Soms verschillen de belangen per MR / school of kan het belang op schoolniveau anders zijn dan het belang van de stichting. Daarbij is het dan de verantwoordelijkheid van zowel directie als GMR ervoor te zorgen dat 
de verschillende zienswijzen/belangen worden meegenomen in
gezamenlijke besluiten.

Dit vraagt van GMR leden een strategische blik die verder gaat dan
alleen het eigen (of school / MR) perspectief 

Slide 11 - Tekstslide

Hoe ga jij om met verschillende belangen en de relatie tussen perspectief school en hele stichting?

Slide 12 - Open vraag

2. Achterban - Discussie/Idee
Twee jaar geleden overstap gemaakt 
Eerst: ouder + personeelslid per MR afgevaardigd naar GMR 
Nu: Of ouder, of personeelslid vanuit MR naar GMR 
(in gelijke verhouding)
 
Idee -> Zou het waardevol zijn om van twee scholen personeelslid en ouderlid te koppelen?
-> Allebei met achterban in gesprek, dit bij elkaar leggen
-> Samen voorbereiden. Ouder en personeelsperspectief samenbrengen
-> Samen groter kennisniveau, stukken voorbespreken

Slide 13 - Tekstslide

3. Relatie GMR - MR - Schoolleiders - Bestuur

Slide 14 - Tekstslide

3. Relatie GMR - MR - Schoolleiders - Bestuur
Wie in de GMR zit stemt zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen, dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MR, maar dat de GMR-vertegenwoordiger bij een stemming in de GMR dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag. Reden hiervoor is dat de belangen van de GMR anders (kunnen) zijn dan die van de MR. De MR is immers school gebonden en daar kunnen andere belangen meespelen dan in de overkoepelende organisatie, waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. 

De GMR-rechten kunnen per beleidsstuk verschillen. Bovendien kan het zo zijn dat bij de behandeling van een beleidsstuk de oudergeleding adviesrecht heeft en de 
personeelsgeleding instemmingsrecht, bijvoorbeeld wanneer het gaat over 
personeelsbeleid.

Slide 15 - Tekstslide

Hoe ervaren jullie nu de relatie tussen
GMR - RvT
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

Hoe ervaren jullie nu de relatie tussen
GMR - MR
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Hoe ervaren jullie nu de relatie tussen
GMR - CvB
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

Hoe ervaren jullie nu de relatie tussen
GMR - OPR
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Wat kan er beter?

Slide 20 - Open vraag

4. Strategische doelen STEV en GMR
Vanuit de werkgroep Governance kwam de vraag op 
-> Zouden de verschillende organen een grotere rol moeten spelen in de vier pijlers van STEV

Slide 21 - Tekstslide

4. Wat zijn de vier pijlers van STEV
voor kwalitatief goed onderwijs

Slide 22 - Open vraag

Welke pijler loopt erg goed?
Gepersonaliseerd leren
Duurzame wereldburgers
Excellente professionele leergemeenschappen
Educatief partnerschap
Weet ik niet

Slide 23 - Poll

Welke pijler zouden we nog veel in kunnen verbeteren?
Gepersonaliseerd leren
Duurzame wereldburgers
Excellente professionele leergemeenschappen
Educatief partnerschap
Weet ik niet

Slide 24 - Poll

Welke rol zouden de vier pijlers moeten/kunnen spelen in de GMR?

Slide 25 - Open vraag

4. Discussie / idee
Elke vergadering (of om de vergadering) 1 pijler op de agenda. Bespreken
> Hoe staat het nu?
> Wat was/is de ambitie?
> Hoe komen we daar? Welke acties kunnen we adviseren

Voor hoe staat het nu -> Nagaan bij MR van eigen school en horen van bestuur. 

Slide 26 - Tekstslide

5. Professionalisering
Binnen GMR veel verschil in kennis/betrokkenheid door:
- Verschil in ervaring binnen GMR
- Rol (ouder of personeel)
- Eigen expertise

Hoe kunnen we dit dichter bij elkaar brengen?

Slide 27 - Tekstslide

5. Discussie / idee
Elk jaar gezamenlijke start-dag
> Presentatie van bestuur > Ambities, pijlers, doelen dit jaar 
> Presentatie GMR > Profiel, dit doen we, hier staan we 
> Professionalisering vanuit bv. AOb

Slide 28 - Tekstslide