DO 2 - les 5: "Didactische werkvormen" (2)


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)

Slide 1 - Tekstslide

Overzicht:
dit leerden we vorige week
1. Instructievormen (leerkracht centraal)
 • Doceren
 • Vertellen
 • Demonstreren
 • Drievoudige demonstratie
2. Interactievormen (gespreksvormen)
 • Onderwijsleergesprek
3. Opdrachtvormen (zelfstandig werk)
 • Individuele opdracht

Slide 2 - Tekstslide


Dit leren we 
vandaag

Slide 3 - Tekstslide

Hoekenwerk: 
 • 6 hoeken
 • Materiaal: 
- cursus:
     - werkvormenfiches (pp. 101-114) 
     - invulbladen (pp. 138-143) 
- bundel hoekenwerk + 1 bijlage ('rollenspel')
 • Groep: 4-5 studenten 
 • Timing:  ongeveer 10' per hoek
 • Nabespreking om ....u.
 • Docent 'wandelt rond'

Slide 4 - Tekstslide

Nabespreking hoekenwerk
 • Klas- of kringgesprek: waarover (binnen je onderwijsvak) kan je een klas- of kringgesprek houden?
 • Groepswerk
          - voor welke leerinhoud?
          - parallel of complementair groepswerk
          - welke opdrachten?
 • Leerspel: welk leerspel? welke leerinhoud?

Slide 5 - Tekstslide

Hoekenwerk: evaluatie

Slide 6 - Tekstslide

Quiz!
We spelen een korte quiz bestaande uit 7 vragen. Deze quiz evalueert je verworven kennis van het hoekenwerk omtrent didactische werkvormen. Bij iedere vraag hoort maximaal 1 minuut denktijd. Veel succes!

Slide 7 - Tekstslide

In welk gesprek tussen de leerkracht en de leerlingen staan de door de leerlingen gehanteerde oplossingsmethoden centraal?
A
Onderwijsleergesprek
B
Leergesprek
C
Klasgesprek/ Kringgesprek
D
Probleemgerichte groepsdiscussie

Slide 8 - Quizvraag

Waarvoor kan je een klasgesprek/kringgesprek NIET gebruiken?
A
Peilen naar de beginsituatie
B
Bevorderen van creatief denken
C
Aanbrengen van leerinhouden
D
Oefenen van sociale vaardigheden

Slide 9 - Quizvraag

In de probleemgerichte groepsdiscussie zullen leerlingen de pro's en contra's van mogelijke oplossingen afwegen. In welke fase van het proces hoort dit thuis?
A
Beeldvorming
B
Oordeelvorming
C
Besluitvorming
D
Geen van allen

Slide 10 - Quizvraag

Dit hoekenwerk is een voorbeeld van een complementair groepswerk.
A
Juist
B
Fout

Slide 11 - Quizvraag

De leerkracht deelt aan alle duo’s in de klas twee kaartjes uit. Op deze kaartjes staat een situatieschets en een beschrijving van een personage, zijn opvattingen, zijn bedoelingen, … In deze les zijn het allemaal situaties die met drank- en drugsgebruik te maken hebben. Dit is een...
A
Rollenspel
B
Simulatiespel
C
Leerspel
D
Onderwijsleergesprek

Slide 12 - Quizvraag

Simulatiespel: in tegenstelling tot een rollenspel zijn de spelers niet altijd individuen die op hun eigen manier reageren, maar kunnen ze ook een partij, een belangengroep of een organisatie vertegenwoordigen waartussen zich bepaalde processen afspelen.
A
Juist
B
Fout

Slide 13 - Quizvraag

In welke fase van de les zal een leerspel meestal ingezet worden?
A
Sfeerschepping/Instap
B
Verwervingsfase
C
Verwerkingsfase
D
Evaluatie/Slot

Slide 14 - Quizvraag

Examentaak
Didactische werkvormen in je lesvoorbereiding?

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Vooruitblik op volgende les 
B-klas: maandag 19/04, online
- A-klas: dinsdag 20/04, on campus
- Cursustekst "leerinhouden" doornemen (p. 57 - 79)
- Bijhorende toets op Canvas makenSlide 20 - Tekstslide