ynterview BL wike 20

Ynterviewopdracht
Klik hier
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ynterviewopdracht
Klik hier

Slide 1 - Tekstslide

Hoe goed bisto yn gearwurkjen? (samenwerken)
Stop Motion
Stop Motion
­čśĺ­čÖü­čśÉ­čÖé­čśâ

Slide 2 - Poll

Geef hier antwoord in het Fries! Je mag Frysker.nl gebruiken!!
1. Oer wat ├╗nderwerp ynterviewst do
2. Wa wolst ynterviewe? (wie wil je interviewen?)
3. Wat is dyn earste fraach?

Slide 3 - Open vraag

hasto al wat ferstân fan filmjen? Jim meitsje straks in groepke fan 2 of 3 persoanen. Ien fan jim wurdt de filmer.
No wat mear oer filmjen
Interview-opdracht

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Waar wordt
een CLOSE-UP
voor gebruikt?
A
Om een detail op te laten vallen
B
Om de omgeving te filmen

Slide 6 - Quizvraag

Waar wordt
een MEDIUM-shot
voor gebruikt?
A
Om emoties te filmen
B
Om te laten zien wat iemand doet

Slide 7 - Quizvraag

Waar wordt
een TOTAAL-shot
voor gebruikt?
A
Om te laten zien waar de film zich afspeelt
B
Om niet te dichtbij iemand te hoeven filmen

Slide 8 - Quizvraag

Waar wordt een
OVER-THE-SHOULDER-shot
vaak voor gebruikt?
A
Om de rug van iemand goed te bekijken
B
Om een dialoog te filmen

Slide 9 - Quizvraag

Bij dit
KIKVORS-perspectief
lijkt YelizÔÇŽ
A
Groter dan ze in het echt is
B
Kleiner dan ze in het echt is

Slide 10 - Quizvraag

Bij dit
VOGEL-perspectief
lijkt YelizÔÇŽ
A
Groter dan ze in het echt is
B
Kleiner dan ze in het echt is

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

Bedenk nu nog 4 OPEN vragen in het Fries.

Slide 13 - Open vraag

1) Meitsje in twatal of trijetal. Ast it wier wolst, mei it ek allinnich
 
2) Bepraat jim ynterview ideeen 

3) Wa sille jim ynterviewe? (yn it Frysk)

4) Wat wurdt it ├╗nderwerp?

5) Meitsje in taakferdieling. 
Jim wurkje yn twa- of trijetallen
Interview-opdracht
Ga door naar de volgende pagina

Slide 14 - Tekstslide

Myn groepke:

Slide 15 - Open vraag

Wy sille ........ ynterviewe

Slide 16 - Open vraag

It ├╗nderwerp fan it ynterview

Slide 17 - Open vraag

1) betink gen├┤ch fragen yn it Frysk foar sa'n fiif minuten ynterview
 
2) Nim kontakt op mei de persoan dy't jim ynterviewe wolle

3) Meitsje in ├┤fspraak foar wike 21 (tusken 22 en 28 maaie)

4) Soargje dat jim hiele groepke der by wêze kin
H├║swurk
Interview-opdracht

Slide 18 - Tekstslide