VT L.J 1 deelopdracht 4: Opname en anamnese

STAM-uur
December 2022
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

STAM-uur
December 2022

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Lesopzet
8.30u-9.30u
 • les evaluatie
 • Liedje voor stam-uur 22 december
 • Hapje 22 december
 • Schrijven BPV-plan

9.30-10.30u
 • Nabespreken opdracht visie (deelopdracht drie)
 • Doornemen deelopdracht & planning
 • Voorbereiding deelopdracht 4

Les 10.45- 12.45 uur
 • College opname en anamnesegesprek
 • Werken aan opdrachten

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BPV-plan
Aan de slag met het BPV-plan
uiterlijk 10 januari voor 17 uur dient deze ingeleverd te zijn

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Module VT

Opname verpleeg- verzorgingshuizen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht visie
Bespreek je eigen visie (opdracht deelopdracht 3) met je regiegroepje.

 • Wat valt op? Zijn er verschillen en/of overeenkomsten?
 • Wijs in je regiegroepje een woordvoeder aan die klassikaal terugkoppelt wat jullie hebben besproken.
timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen deelopdracht 4
 • Je weet wat een opname voor een zorgvrager en diens naasten betekent;
 • Je weet hoe de financiering en wetgeving (WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet) binnen het verpleeghuis geregeld is;
 • Je past vrijheidsbeperkende maatregelen toe;
 • Je benoemt het zorgproces;
 • Je kan observeren, analyseren en werkt methodisch;
 • Je bevordert en versterkt de zelf- en samenredzaamheid van de zorgvrager en zijn naasten;
 • Je inventariseert wat de wensen en gewoonten van een zorgvrager zijn;
 • Je biedt kwaliteit van zorg;
 • Je herkent de (vroegtijdige) signalen van psychische problemen;
 • Je hebt kennis van omgangsadviezen bij psychische problemen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet deelopdracht 4
Uiterlijk donderdag 12 januari om 12.45u zijn de opdrachten afgerond. Zie planning Teams, map VT

Canvas
 • Voorbereiding
 • Verdieping (5 opdrachten)
 • Checking

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opname & anamnese gesprek
Verpleeg- verzorgingshuizen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat versta jij onder het woord opname?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Film(pje) 'opname'
Duur 16.51 minuten

 • Wat doet een opname met naasten?
 • Wat is de rol van naasten als een zorgvrager is opgenomen?
 • Waarom werden de personen uit het filmpje opgenomen in het verpleeghuis
 • Wat is het CIZ (centrum voor indicatie)?

Slide 11 - Tekstslide

Zorgvrager 1: Vasculaire dementie/ Delier/ herseninfarct

Zorgvrager 2: Alzheimer

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreken
Film(pje) 'opname'
Wat is je opgevallen?

 • Wat doet een opname met naasten?
 • Wat is de rol van naasten als een zorgvrager is opgenomen?
 • Waarom werden de personen uit het filmpje opgenomen in het verpleeghuis
 • Wat is het CIZ (centrum voor indicatie)?

Slide 13 - Tekstslide

Zorgvrager 1: Vasculaire dementie/ Delier/ herseninfarct

Zorgvrager 2: Alzheimer

Naasten voelen zich schuldig, machteloos, vermoeid etc.

6 stappen van het zorgproces : Methodisch werken
Methodisch werken = een bewuste, systematische aanpak die zes stappen omvat: 
In het zorgproces kan je volgende zes stappen onderscheiden:

 1. verzamelen van gegevens
 2. formuleren zorgproblemen
 3. bepalen van doelen
 4. actie plannen
 5. uitvoeren van de activiteiten
 6. evalueren, rapporteren, bijstellen etc.
   

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Cyclisch werken – Systematisch werken

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verpleeghuis:
Hier kunnen zorgvragers van alle leeftijden verblijven die intensieve begeleiding nodig hebben die ze thuis of in een verzorgingshuis niet of te weinig kunnen krijgen. 

Er zijn drie soorten verpleeghuizen:

 • somatische verpleeghuizen (voor zorgvragers met een lichamelijke ziekte of handicap)
 • psychogeriatrische verpleeghuizen (voor zorgvragers die vooral geestelijke hulp en ondersteuning nodig hebben)
 • gecombineerde verpleeghuizen


Verzorgingshuis
Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor ouderen die gehele of gedeeltelijke zorg of begeleiding nodig hebben. 
Zorg kan nodig zijn op lichamelijk of psychisch vlak en er moet sprake zijn van verminderde zelfredzaamheid.
Intramurale zorg

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opname verpleeghuis
 • Voor de zorgvrager en zijn naasten een ingrijpende gebeurtenis.
 • Emotioneel proces waarbij gevoelens van rouw bij de zorgvrager en naasten een rol kunnen spelen.
 • Bij zorgvragers met dementie is er vaak geen sprake van een vrijwillige opname. Maar er is ook geen verzet. Dit heet opname zonder instemming en zonder verzet.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kun jij doen als zorgverlener bij de opname in het verpleeghuis?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat te doen als zorgverlener?
 • Schenk aandacht aan de emoties die bij de zorgvrager en zijn naasten  spelen;
 • Geef ruimte om emoties er te laten zijn. Leg ook uit dat heftige emoties erbij horen in deze fase;
 • Zorg ervoor dat de nieuwe zorgvrager en zijn naasten zich welkom voelen;
 • Houd de eerste dag zo informeel mogelijk!

Slide 19 - Tekstslide

Formele zaken, bijvoorbeeld administratie, kunnen op een andere dag aan de orde komen.

Laat iemand niet alleen.
Neem de tijd.
Luister zorgvuldig naar de beleving over de situatie.
Spreek duidelijk en kalm en blijf rustig en begripvol.
Probeer iemand positief te waarderen
Ga zo veel mogelijk conflicten uit de weg.
Stel eventuele beslissingen uit of bied de zorgvrager de gelegenheid om controle op beslissingen uit te oefenen.
Betrek je als zorgverlener in het verpleeghuis de mantelzorger bij de zorg?

Slide 20 - Open vraag

Omdat overbelasting van de mantelzorger vaak
een reden is voor verhuizing van de cliënt naar
een verpleeghuis of andere woonvoorziening, is
het belangrijk om de belasting van de
mantelzorger goed in de gaten te houden. Dit
kan door middel van een gewoon gesprek,
Redenen weerstand
Zorgvrager
 • Mening dat er nog niks aan de hand is;
 • Het niet willen verlaten van de oude, vertrouwde omgeving;
 • negatief beeld verpleeghuis:
 • Angst om de regie te verliezen

Mantelzorger/naasten
 • Angst voor eenzaamheid na het vertrek naar het verpleeghuis.
 • Schuldgevoel en het gevoel niet genoeg te hebben gedaan;
 • negatief beeld verpleeghuis;
 • grote afhankelijkheid in de relatie met de persoon die moet verhuizen;
 • verschil van mening in de familie over de verhuizing

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips bij opname
 1. Leer het levensverhaal van de (toekomstige) bewoner kennen.
 2. Organiseer (indien gewenst) huisbezoeken voorafgaand aan de verhuizing.
 3. Vermijd in alle uitingen het woord 'opname' en gebruik het woord 'verhuizing'.
 4. Maak de verhuisdag zo comfortabel mogelijk.
 5. Schenk in het hele proces aandacht aan de behoeftes en wensen van de mantelzorger.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het anamnesegesprek

wensen en behoeften van de zorgvrager leren kennen.

Doel van het anamnesegesprek:
 • gegevens verzamelen
 • kennismaken
 • de eerste behoeften, wensen en gewoonten van de zorgvrager in kaart brengen

Vaak via een vaste vragenlijst. 

Opdracht: Zoek eens een anamnese formulier op via internet, wat valt je op?timer
5:00

Slide 23 - Tekstslide

Een anamnesegesprek vindt plaats voor de start van de zorgverlening, met de zorgvrager en/of familie/vertegenwoordiger. Als je vragen stelt aan de naasten van de zorgvrager spreken we van een heteroanamnese.


Opname
 • welkom heten
 • begin maken met de wederzijdse kennismaking
 • naar behoefte ruimte geven aan het eigen verhaal/emoties
 • praktische punten voor de inhuizing en zorg aandachtspuntengezondheidsrisico's/ zorg
 • Informeel


anamnese
 • Alles wat niet per se noodzakelijk is bij opname
 • Je kunt dit doen bijv. aan de hand van levensdomeinen.
 • Het totale plaatje in beeld brengen doormiddel van een gesprek plaats waarin er dieper op de achtergrond en zorgbehoefte ingegaan wordt.
Verschil opname - anamnese

Slide 24 - Tekstslide

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Handreiking-Waardig-verhuizen-van-thuis-naar-verpleeghuis-DEF.pdf?_ga=2.103980224.1597650530.1606507896-1711897918.1600107951

Vragen? Aan het werk!
 • Lezen Zorgpad (tip! Maak een samenvatting) & maken opdracht 4-1  deel A
 • Laatste  30 minuten van de les nabespreken uitwerking opdracht 4-1 deel A

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
 • https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zorgleefplan/548%20Formulier%20opnamegesprek%20verpleeghuis%20somatiek.pdf
 • https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zorgleefplan/548%20Formulier%20opnamegesprek%20psychogeriatrie.pdf
 • Zorgpad

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies