8.3: Democratisering

Kenmerkende Aspecten en kader waarbinnen 8.3 valt:
 • (31)     De Industriële revolutie die de basis legde voor de industriële samenleving
 • (32)    Discussies over de sociale kwestie
 • (33)    De moderne vorm van imperialisme die verband hield  et de industrialisatie

 • (34)    De opkomst van emancipatiebewegingen
 • (35)    Voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen  aan het politieke proces.
 • (36)    De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen:  liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. 

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides en 8 videos.

Onderdelen in deze les

Kenmerkende Aspecten en kader waarbinnen 8.3 valt:
 • (31)     De Industriële revolutie die de basis legde voor de industriële samenleving
 • (32)    Discussies over de sociale kwestie
 • (33)    De moderne vorm van imperialisme die verband hield  et de industrialisatie

 • (34)    De opkomst van emancipatiebewegingen
 • (35)    Voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen  aan het politieke proces.
 • (36)    De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen:  liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. 

Slide 1 - Tekstslide

Korte documentaire over Willem I
(schooltv)
3 minuten

Slide 2 - Tekstslide

0

Slide 3 - Video

Koning Willem I
1814 - 1840
 • Na val van Napoléon:
 • nieuwe grondwet (1814) >
 • constitutionele monarchie
 • toch: macht Willem I groot:
 • - gezag over leger/vloot en
 • - koloniën/ buitenlandse zaken
 • - benoemen en ontslaan ministers 
 • - begrotingsrecht over 10 jaar
 • - 'Koninklijke Besluiten' :
 • - geen goedkeuring parlement nodig
 • Conclusie: 
 • Verlicht despoot / absoluut vorst, geen democratie
 • Liberalen werden hier niet vrolijk van

Slide 4 - Tekstslide

Houding Liberalen mbt macht in een land:
 • Voorstanders van:
 • - burgerlijke vrijheden
 • - politieke invloed voor 'het volk' dwz
 • 'succesvolle' burgers: 
 • zij die belasting betaalden:
 • rijke ondernemers
 • Kiesrecht is voor de mensen die belasing betalen (censuskiesrecht)
Thorbecke, liberaal en ontwerper grondwet 1848

Slide 5 - Tekstslide

1848: Revolutiejaar in Europa
 • Na 1815: Restauratie > 
 • Onvrede in Europa door:
 • - economische malaise :
 •    prijsstijgingen en misoogsten
 • - politieke ontevredenheid:
 •    geen invloed burgers  
 •  Gevolgen: Revoluties in Europese landen, o.a in:
 •  Frankrijk en Duitsland:
 • Bijzonderheden over Frankrijk en Duitsland hoef je niet te leren!!!!

Slide 6 - Tekstslide

Gevolgen revolutiejaar in Ned:
 • Ook in Nederland grote problemen:
 • - schatkist bijkans leeg door:
 • - leger ingezet in Zuiden (afscheiding België)
 • - hongersnood door mislukte oogsten ('45)
 • - revolutie dreigingen in geheel Europa >
 • Grondwetswijziging van Thorbecke:
 • - vorst bleef staatshoofd, maar beperking macht
 • - parlementaire ministeriële verantwoordelijkheid
 • - 1e Kamer: getrapt gekozen
 •  - 2e Kamer: censuskiesrecht 
 • - vrijheid van godsdienst >
 • - emancipatie van de katholieken:

Slide 7 - Tekstslide

Emancipatie van de confessionelen:
 • Samenwerking katholieken en protestanten in: Schoolstrijd
 • Verzuiling van belang
 • Katholieke emancipatie door:
 • Achterstelling na afloop van de Opstand (1648) 
 • 1848: Vrijheid van godsdienst (Thorbecke)
 • Onderdelen emancipatie katholieken:
 • benoeming bisschoppen, bouw RK Kerken ipv
 • schuilkerken:

1887

Slide 8 - Tekstslide

RK Schuilkerken in Nederland

Abrahams School, Gorinchem
De Rode Hoed, A'dam
Maria en Ursula kerk, RK, Delft
Penninckshuis, Doopsgezind, Deventer

Slide 9 - Tekstslide

Sint-Nicolaaskerk, Sint Nicolaasga
1887 (J.D. van der Weide)
Sint Jacobskerk, Den Haag
1875 - 1878 (Pierre Cuypers)

Slide 10 - Tekstslide

Strijd voor algemeen kiesrecht in Europa bleef
 • Engeland:
 • 'People's charter' > chartisten (1838):
 • - algemeen mannenkiesrecht
 • - jaarlijks geheime verkiezingen
 • - uitbreiding passief kiesrecht
 • - vergoeding parlemenstleden
 • - verdere herindeling kiesdistricten
 • Gedachtengoed speelde een rol in de Reform Acts
 • tussen 1832 -1928 ingevoerd

Slide 11 - Tekstslide

Feminisme in Nederland:
 • Nederland zat rond eeuwwisseling in uitzonderlijke positie:
 • - pas laat industrialisatie
 • - participatie vrouwen in arbeidsproces erg laag > man kostwinner
 • - neutraliteit tijdens WO I
 • Ook in Nederland onvrede over achtergestelde positie van de vrouw:
 • Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs:
 • - vrouwenkiesrecht
 • - scholing en gelijke kansen op arbeidsmarkt
 • Succes (?): Pacificatie (1917)
 •  passief kiesrecht voor vrouwen
 •  (1919: ook actief kiesrecht)
Aletta Jacobs
W. Drucker

Slide 12 - Tekstslide

Documentaire over Aletta Jacobs 
( 2.5 min)


Slide 13 - Tekstslide

0

Slide 14 - Video

Grondwetswijziging 1917:
'pacificatie'
 • onder druk van WO I
 • drie 'kwesties' in 1 X opgelost:
 • - schoolstrijd: 
 •    financiële gelijkstelling onderwijs
 • - kiesrecht:
 •    algemeen (mannen)kiesrecht
 • - kiesstelsel
 •    evenredige vertegenwoordiging >
 • liberalen: 31 > 15 zetels
 • socialisten: 15 > 22 zetels
 • confessionelen: helft aantal zetels
kabinet Cort van der Linden

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

Extra materiaal:

Ook in andere landen kwam feminisme op, oa in Engeland:
de suffragettes.
Beelden van een heftige actie

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video

Ook in Amerika feministen:

Speech Sojourner Truth: abolitioniste en feministe 
(1797-1883)

Slide 19 - Tekstslide

0

Slide 20 - Video

Slide 21 - Tekstslide

Feminisme:
Aanvankelijk vooral strijd voor kiesrecht vrouwen (suffragettes)
 • door bourgeois-vrouwen:
 • via de politiek positie verbeteren
 • ook protesten voor:
 • - recht op echtscheiding
 • - hogere verdiensten
 • - scholingsmogelijkheden, oa Aletta Jacobs:

Slide 22 - Tekstslide

Documentaire over Aletta Jacobs 
( Schooltv, 14 min)


Slide 23 - Tekstslide

0

Slide 24 - Video

Schoolstrijd:

 • Houding diverse 'stromingen' in de politiek:
 • Liberalen: 
 • 'wie iets bijzonders wil, moet een bijzondere bijdrage leveren'  > tegen
 • Confessionelen:
 • 'openbaar onderwijs heeft te weinig oog voor traditie en religieuze waarden'   > voor
 • Socialisten:
 • 'overheid moet christendom niet subsidiëren'  > 
 • tegen

  einde schoolstrijd: Pacificatie, 1917
  Zie Marx: 'Godsdienst is opium voor het volk'

  Slide 25 - Tekstslide

  Partijvorming:
  • Abraham Kuyper:
  • Oprichting Anti-Revolutionaire Partij (1879) 
  • Ferdinand Domela Nieuwenhuis:
  • Sociaal Democratische Bond (1882) nav:
  • de sociale kwestie
  • Pieter Jelles Troelstra:
  • Sociaal Democratische Arbeiders Partij (1894):
  • breuk met SDB (parlementaire actie ipv revolutie)
  • Belangrijk succes arbeidersemancipatie:
  • uitbreiding kiesrecht:
  • - 1887: 'caoutchouc-artikel' ipv censuskiesrecht
  • - 1917: algemeen mannenkiesrecht + passief vr.
  • - 1919: vrouwen ook actief kiesrecht

  Slide 26 - Tekstslide

  Documentaire over de Belgische    Opstand:
  'De canon van Lammers'

  Slide 27 - Tekstslide

  0

  Slide 28 - Video

  Extra (3) dia's: Overgang 18e > 19e eeuw in Nederland:
  • 1795: Begin 'Franse Tijd':
  • Franse troepen veroveren de Republiek >
  • Stadhouder Willem V vlucht (Eng)
  • Patriotten aan de macht geholpen 
  • Verlichtingsidealen > nieuwe grondwet
  • Komst Napoleon:
  • - 1806-1810: Koninkrijk Holland olv
  •    Lodewijk Napoleon
  • - 1810-1813: departement van Frankrijk
  • 1813: slag bij Leipzig >
  • stadhouder Willem VI > koning Willem I van:
  • Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815)
  koning Willem I

  Slide 29 - Tekstslide

  Documentaire over koning Willem I
  2.39 minuten

  Slide 30 - Tekstslide

  0

  Slide 31 - Video

  EXTRA DIA: Duitsland en de erfenis van Napoléon:
  • Historisch gezien het Duitstalige gebied versnipperd >
  • grote ovewinningen van Napoléon 
  • 1813: Veelvolkerenslag > nederlaag Fransen o.a. door Pruisen
  • Congres van Wenen (1814-1815): 
  • Pruisen krijgt Rijnland ( sterke staat tov Frankrijk)
  • Vele Duitsers hadden nationalistische gevoelens:
  • na de economische en culturele eenheid roep om:
  • politieke eenheid >
  • Frankfurter Parlement (1848): nieuwe grondwet en
  • eenheidsstaat olv de koning van Pruisen
  • na weigering, zakte revolutionair elan weg
  • Opmerking: olv Bismark eenheid gecreëerd (Keizerrijk Dld, 1871)

  Slide 32 - Tekstslide

  Extra dia: Bismarck: 'Eisen und Blut'
  • 1864: Oorlog met Denemarken > Sleeswijk en Holstein ingenomen
  • 1866: Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog > Koninkrijk Hannover ingenomen
  • 1866: Noord-Duitse Bond
  • 1870/71: Frans-Duitse Oorlog 
  • - Napoléon III
  • - nav Spaanse opvolgingskwestie
  • - nederlaag Fransen > schadeloosstelling, Elzas-Lotharingen en
  •   kroning in Spiegelzaal van Pruisische koning Wilhelm I tot 
  •   keizer van Duitsland > Révanche-gedachte

  Slide 33 - Tekstslide