BGER VE

VE en SLO
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

VE en SLO

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van de les
VVE
SLO-doelen

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je
aan als we het hebben
over VE ?

Slide 3 - Woordweb

VE
 1. Wat is VE?
 2. Waarom wordt het op de kinderopvang ingezet?
 3. Wie geeft de VE-indicatie af?

* Eerst geef je zelfstandig antwoord op drie bovenstaande vragen (zonder internet), vervolgens vergelijk je antwoorden met je buurvrouw en tot slot bespreken we het klassikaal. 

Slide 4 - Tekstslide

Wat is VE ? 
 • Voorschoolse educatie kom je tegen in de kinderopvang, vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. 
 • Het doel van VE is om kinderen een goede start te geven op de basisschool.

Slide 5 - Tekstslide

Waarom wordt het op de kinderopvang ingezet?
Programma gericht op het voorkomen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar.
VE-programma's worden uitgevoerd in het gezin zelf, in kindercentra en/of op de basisschool.

Slide 6 - Tekstslide

Wie geeft een VE-indicatie af?

 • Als je kind een VE-indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau, heeft je kind recht op 4 dagdelen peuteropvang. 
 • Je betaalt voor de 2 extra dagdelen geen extra ouderbijdrage. Peuters die geen VE-indicatie hebben komen twee dagdelen per week.

Slide 7 - Tekstslide

Criteria voor VE-indicatie in Rotterdam
 • Iedere gemeente mag zelf bepalen welke indicatiecriteria ze hanteren voor VE. In Rotterdam krijgen kinderen de indicatie als ouders een laag opleidingsniveau hebben of als het kind opgroeit in een taalarme omgeving.
 • Opleidingsniveau van de ouder/verzorger van het kind
 • De ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie (dat is een opleiding mbo 1, lbo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager)Wat vindt je hier van?
 • Taalomgeving van het kind
 • Als er thuis weinig of niet met een kind wordt gepraat en gespeeld en een kind niet of nauwelijks wordt voorgelezen in zijn moedertaal, is er sprake van een taalarme omgeving. Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie.


Slide 8 - Tekstslide

Wanneer spreken we van een achterstand in de ontwikkeling?
 • De SLO-doelen fungeren als richtlijnen voor de ontwikkeling van kinderen. 
 • De SLO-doelen richten zich op drie ontwikkelingsgebieden: taalontwikkelingslijn (mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing), rekenontwikkelingslijn (getalbegrip, meten en meetkunde in beeld), en de sociaal-emotionele ontwikkelingslijn (zelfbeeld en ontwikkeling van identiteit, ontwikkeling van zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheden, werkhouding en concentratie).

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video