Workshop Methodische zorg- zorgdossier

methodische zorg
dossier aanmaken
12 maart 2021
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

methodische zorg
dossier aanmaken
12 maart 2021

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Op welke vraag wil jij een antwoord?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
wat versta jij onder goede zorg?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Waar denk je aan bij methodisch handelen?

Slide 5 - Woordweb

Methodisch werken in de zorg
Methodisch werken wordt vastgelegd in een plan, het zogenoemde zorgplan. In de praktijk worden allerlei benamingen door elkaar gebruikt, zoals verpleegplan, zorgleefplan en persoonlijk plan. Het zijn echter allemaal benamingen voor hetzelfde plan. Voor de leesbaarheid wordt vanaf hier het begrip ‘zorgplan’ gebruikt.
Waarom methodisch handelen?
 • Iedereen weet welke zorg gegeven moet worden gegeven  aan de patiënt
 • De samenwerking met collega’s soepeler verloopt
 • De overdracht aan collega’s gemakkelijker wordt

Begrip continuïteit van zorg

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
waar denk je aan bij continuïteit van zorg?

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Continuïteit van zorg
Bij continuïteit van zorg is er sprake van een ononderbroken samenhang van alle elementen waaruit het gehele zorgproces is opgebouwd

vb: de zorg wordt steeds op de afgesproken manier gegeven, ook al gebeurt dit door verschillende verzorgenden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in de zorg
 1. Methodisch werken
 2. Zorg(leef)plan
 3. Zorgdossier

Slide 9 - Tekstslide

methodisch werken volgens plan
zorgleefplan is onderdeel van zorgdossier
- wat staat er in een zorgleefplan?
- wat staat er dan nog meer in een zorgdossier?
Kenmerken: methodisch werken
 • Doelgericht->gericht op het behalen van een vooropgesteld doel (positieve, preventieve, curatieve en palliatieve doelen)

Noem eens een doel: 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Systematisch-> in een logische volgorde, stap voor stap richting een doel. Dus eerst de voorbereiding, dan de uitvoering en dan niet te vergeten de nazorg

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Procesmatig-> verschillende stappen (fasen) die op elkaar aansluiten en effect hebben op elkaar.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Bewust-> Als verzorgende denk je na over wat je doet; weet waarom je iets doet; weet wat je doet; plan je wat je doet.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het verpleegplan/ zorgleefplan
er staat beschreven:  
 • waarom de zorgvrager hulp nodig heeft 
 • welk doel de zorgvrager voor ogen heeft 
 • welke activiteiten door verpleegkundigen uitgevoerd worden  
 • door wie de overige zorg wordt verleend 
 • voor hoelang de zorg wordt verleend
 • wanneer de zorg geëvalueerd wordt
Slide 14 - Tekstslide

De verzorgende en de zorgvrager (of zijn vertegenwoordiger) bepalen samen hoe de zorg georganiseerd en uitgevoerd wordt. De afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan. Daarin staat duidelijk omschreven welke zorg de zorgvrager krijgt, wanneer en met welk doel. Binnen zes weken vanaf de start van de zorg moet het zorgplan zijn gemaakt. Tijdens het verblijf van de zorgvrager in de instelling, wordt het zorgplan minimaal om de zes maanden besproken met de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger.
GGZ
GHZ
VVT
Ziekenhuis
begeleidingsplan
ondersteuningsplan
zorgleefplan
verpleegplan

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
wat is het doel van het zorgdossier?

Slide 16 - Woordweb

Een zorgplan heeft diverse doelen:
duidelijke afspraken tussen zorgvrager en beroepsbeoefenaren over de individuele verzorging;
zorgverlening volgens de afspraken (beroepsbeoefenaren houden zich aan de afspraken);
vastleggen van prioriteit (belangrijkheid) in de zorgverlening;
coördinatie van verrichtingen bij of gesprekken met de zorgvrager (afstemming tussen verschillen beroepsbeoefenaren);
evaluatie van (de doelen van) de verzorging;
inzichtelijk maken van afspraken tussen zorgvrager, zorgverlening en indicatiestelling (CIZ vanuit de Wlz en/of wijkverpleegkundige vanuit de Zvw).Een zorgplan heeft diverse doelen:
duidelijke afspraken tussen zorgvrager en beroepsbeoefenaren over de individuele verzorging;
zorgverlening volgens de afspraken (beroepsbeoefenaren houden zich aan de afspraken);
vastleggen van prioriteit (belangrijkheid) in de zorgverlening;
coördinatie van verrichtingen bij of gesprekken met de zorgvrager (afstemming tussen verschillen beroepsbeoefenaren);
evaluatie van (de doelen van) de verzorging;
inzichtelijk maken van afspraken tussen zorgvrager, zorgverlening en indicatiestelling (CIZ vanuit de Wlz en/of wijkverpleegkundige vanuit de Zvw).De cliënt moet precies de zorg krijgen die hij nodig heeft om aan zijn wensen, behoeften en zorgvragen tegemoet te komen.
De cliënt moet zelf zoveel mogelijk de regie houden over zijn eigen leven.
 De cliënt moet de garantie hebben dat zijn zelfredzaamheid gerespecteerd wordt. Wat de cliënt zelf kan, doet hij ook zelf.
Het zorgplan moet continuïteit in de zorg bieden. Dat wil zeggen: doordat alle zorgverleners de afspraken in het zorgplan nakomen en de activiteiten uitvoeren, is de zorg altijd ongeveer hetzelfde. De cliënt weet precies wat hij van elke zorgverlener kan verwachten.

Zorgdossier
Een zorgdossier is een overeenkomst tussen zorgverleners en zorgvragers. 
 • wie de zorgvrager is, 
 • wat hij/zij nog zelf kan 
 • welke zorgvraag hij heeft
Dit is van tevoren bedacht en vastgelegd. 
Het behoud of vergrootten van de zelfredzaamheid is het uitgangspunt van het zorgdossier.
Het wordt ook wel een zorgplan, een ondersteuningsplan genoemd

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgdossier

Slide 18 - Tekstslide

Het zorgplan is onderdeel van een zorgdossier. Elke zorgvrager heeft een persoonlijk zorgdossier. Wat is er te vinden in het persoonlijk zorgdossier?
Een standaardindeling van het zorgdossier kan er als volgt uitzien (organisaties kunnen op details afwijken van deze indeling):
 • Persoonsgegevens van de zorgvrager, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, naam contactpersoon, naam specialist/huisarts en indicatiebesluit CIZ.
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden. Schriftelijke overeenkomst tussen zorgorganisatie en zorgvrager of zijn vertegenwoordiger, met daarin voorwaarden van de organisatie voor geleverde zorg. Er kan bijvoorbeeld in staan hoe en wanneer de zorg gewijzigd of beëindigd wordt, en hoe de betaling voor zorg en aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren geregeld is.
 • Medische zaken, zoals medische voorgeschiedenis, actuele diagnose, de wens van de zorgvrager om wel of niet gereanimeerd te worden, allergieën en donorschap.
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager, zoals zijn levensloop en anamnese. De zorgvrager kennen is een voorwaarde voor goede en verantwoorde zorg. De levensloop is een verhaal over het leven van de zorgvrager, met hoogtepunten, dieptepunten, ervaringen en talenten. De voorgeschiedenis van de zorgvrager die tot beroepsmatige zorgverlening heeft geleid, geeft informatie over zelfzorgtekorten, zelfzorgvermogen en mantelzorg van de zorgvrager.
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager, zoals aandachtspunten over zorgbehoeften en gezondheidsrisico’s voor mogelijk directe activiteiten.
 • Metingen van uitslagen en onderzoek.
 • Zorgplan.
 • Werkplan.
 • Rapportages. Alle beroepsbeoefenaren die direct en indirect bij de zorgverlening zijn betrokken rapporteren in het zorgdossier hun observaties..
digitaal zorgdossier. 

 • elektronisch cliëntendossier (ECD);
 • elektronisch patiëntendossier (EPD);
 • elektronisch zorgdossier (EZD).Hoe de benaming ook mag zijn, ze hebben allen één gezamenlijk uitgangspunt, namelijk ‘zorg voor de zorgvrager’.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Wat staat er in een
zorgdossier?

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat staat er nou allemaal in?
 • Persoonsgegevens 
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Medische zaken
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager (levensloop/anamnese)
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager
 • Metingen van uitslagen en onderzoek
 • Zorgplan
 • Werkplan
 • Rapportages.Slide 21 - Tekstslide

Het zorgplan is verdeeld over vier levensdomeinen:
 1.  de woon/leefomstandigheden;
 2.   de daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie);
 3.   het mentale (geestelijk) welbevinden;
 4.  het lichamelijke welbevinden en gezondheid.

Slide 22 - Tekstslide

Gegevens verzamelen
Inschatten van de zorgsituatie
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus
Evalueren van zorgactiviteiten
Gegevens verzamelen
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectieve of subjectieve gegevens?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Bij wie kun je allemaal gegevens gaan verzamelen?

 • De zorgvrager
 • De familie of mantelzorger
 • Andere professionals
 • Andere zorgverleners
 • Eigen observatie

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen aan de hand 
van de vijf zintuigen

 • Met je ogen 
 • Met je oren 
 • Met je neus
 • Met je smaak 
 • Met je tast 


Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddel om gegevens te verzamelen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij de vier levensdomeinen:

1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid
2. Woon- en leefsituatie, 
3. Participatie 
4. Mentaal welbevinden.
Bij het OMAHA systeem:

1. Omgevingsdomein 
2. Psychosociaal domein 
3. Fysiologisch domein
4. Gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
Indeling en terminologie van de methodiek

Slide 30 - Tekstslide

Wat is een classificatiesysteem?
Een classificatie is een ordening (indeling) van termen op een logische en onderbouwde manier. Als een classificatiesysteem breed geaccepteerd wordt door een beroepsgroep, kan het de standaard worden voor de onderbouwing van hun vak. Een classificatie biedt als het ware een 
woordenboek. Het is een hulpmiddel om duidelijk te maken wat de zorgverlening omvat. De zorgverleners kunnen op dezelfde manier communiceren, zodat iets maar op één manier uitgelegd kan worden.
Met een classificatie zijn gegevens overzichtelijk te ordenen en in te delen. Een classificatie levert het volgende op:
 1. duidelijkheid over welke gegevens wel of niet nodig zijn;
 2. binnen korte tijd benodigde gegevens verzamelen;
 3. overzichtelijk rangschikken van gegevens;
 4. interpreteren van gegevens op eenzelfde manier, is ook leidraad voor een intakegesprek;
 5. eenduidig taalgebruik tussen de verschillende zorgverleners.
 • Indeling Omaha System 
 1. In het Omaha system wordt het gehele zorgproces van begin tot eind vastgelegd met de volgende onderdelen:
vragen en potentiële aandachtsgebieden van de zorgvrager en zijn omgeving; 
 1. activiteiten;
 2. huidige situatie en de gewenste uitkomsten (resultaten) voor de zorgvrager.
Voordelen van het Omaha system zijn: 
 1. zicht op de zorgvrager en zijn sociale omgeving, omdat het kijkt naar de zorgvrager en de omgeving waarin deze leeft;
 2. gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren;
 3. de termen zijn makkelijk te begrijpen, ook voor zorgvrager en mantelzorgers.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8 domeinen van schalock

Slide 33 - Tekstslide

kwaliteit van bestaan;
8 domeinen volgens Schalock en Verdugo
De volgende acht domeinen van Kwaliteit van Bestaan worden door de op dit terrein toonaangevende wetenschappers Schalock en Verdugo onderscheiden. Er blijken geen culturele verschillen ten aanzien van deze domeinen te bestaan (Jenaro et al., 2005; Schalock et al., 2005). Het betreft de volgende domeinen:
 1. Persoonlijke ontwikkeling: de kans krijgen om als mens te groeien; groeien in je gevoel van eigenwaarde, leren door het zelf te ervaren, maar ook simpel door naar school te kunnen gaan
 2. Zelfbepaling: veiligheid en waardigheid/zelfrespect ontlenen aan het feit dat je je eigen keuzes mag maken, dat niet anderen steeds over je hoofd heen beslissingen nemen; zelf dingen kunnen proberen; zelf beslissen dat je iets wil proberen; zelf bepalen hoe laat je naar bed gaat
 3. Interpersoonlijke relaties: bijvoorbeeld je eigen sociaal netwerk kunnen behouden en onderhouden
 4. Sociale inclusie: simpelweg ervaren dat je erbij hoort in de samenleving, dat je mens onder de mensen bent
 5. Emotioneel welbevinden: bijvoorbeeld respect en voor vol worden aangezien, je veilig en zeker kunnen voelen in je leven
 6. Lichamelijk welbevinden: serieus genomen te worden in je lichamelijke integriteit; indien nodig naar je eigen huisarts
 7. Materiaal welbevinden: materiele omstandigheden die je je menselijke waardigheid doen behouden, bijvoorbeeld je eigen w.c., bezoek kunnen ontvangen in je eigen woning, in privacy
 8. Rechten ervaren die je toekomen!

Slide 34 - Tekstslide

 1. Een zorgplan heeft diverse doelen:
 2. duidelijke afspraken tussen zorgvrager en beroepsbeoefenaren over de individuele verzorging;
 3. zorgverlening volgens de afspraken (beroepsbeoefenaren houden zich aan de afspraken);
 4. vastleggen van prioriteit (belangrijkheid) in de zorgverlening;
 5. coördinatie van verrichtingen bij of gesprekken met de zorgvrager (afstemming tussen verschillen beroepsbeoefenaren);
 6. evaluatie van (de doelen van) de verzorging;
 7. inzichtelijk maken van afspraken tussen zorgvrager, zorgverlening en indicatiestelling (CIZ vanuit de Wlz en/of wijkverpleegkundige vanuit de Zvw).

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is evalueren van zorg belangrijk?
timer
1:00

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

wat neem je mee?

Slide 45 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

vragen?

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies