SLB P1W2L2 - BSA

Periode 1
Oriëntatie opleiding en plannen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
SLBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Periode 1
Oriëntatie opleiding en plannen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SLB P1W2L2 - BSA

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Period 1

Slide 3 - Tekstslide

De belangrijke data tot nu toe in agenda laten zetten: teamdag (studenten vrij), NovaFit dagen, toetsweek, bufferweek.

Eventueel ook elke week in agenda laten noteren welke lesweek het is, zodat ze snel kunnen zien hoeveel weken ze nog hebben tot de toetsweek.
BSA (Bindend Studieadvies) 
p.15 Studiewijzer

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Landelijk beleid
Binnen de ‘Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ heeft het bindend studieadvies (BSA) een vaste plaats gekregen. Iedere student die wordt ingeschreven voor een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar van het curriculum een bindend studieadvies. 

Een mbo-opleiding mag alleen een negatief bindend studieadvies geven als de student niet voldoende studievoortgang heeft. Daarbij moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het meten van studie‐ en beroepshouding

Bij het bepalen van hoe het met een student gaat, spelen zowel studieresultaten als houding en gedrag een rol: zowel de studie‐ als de beroepshouding

Waar wordt op gelet?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Studiehouding: je laat zien dat je kunt en wilt leren
Je moet hierbij denken aan de volgende zaken:
‐ Je bent aanwezig bij geplande leeractiviteiten.
‐ Je ben actief betrokken tijdens de lessen. Je doet mee aan opdrachten in de klas.
‐ Je maakt je huiswerk en levert opdrachten op tijd in.
‐ Je hebt de spullen die je nodig hebt bij je.
‐ Je komt de regels en voorschriften van de school na.
‐ Je deelt kennis en ervaringen met anderen.
‐ Je communiceert en overlegt (bijv. met je slb’er als er problemen of achterstanden zijn).
‐ Je maakt gebruik van feedback van slb’er, docenten en medestudenten.
‐ Je geeft feedback aan slb’er, docenten en medestudenten.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepshouding: je laat zien dat je de basisvaardigheden die je nodig hebt  om mee te kunnen draaien op je opleiding en op je stageadres leert en ontwikkelt
Je kunt hierbij denken aan het  volgende:
‐ Je bent aanwezig tijdens de afgesproken les (en stage) uren.
‐ Je bent positief aanwezig.
‐ Je ruimt je werkplek op.
‐ Je voert de afgesproken werkzaamheden binnen de afgesproken tijd uit en op de afgesproken volgorde uit.
‐ Je werkt nauwkeurig en netjes.
‐ Je zet door, ook als je iets moeilijk, veel of saai vindt.
‐ Je kunt omgaan met nieuwe situaties
‐ Je legt contacten. Je toont interesse.
‐ Je kleedt je representatief.
‐ Je communiceert en overlegt over je functioneren en voortgang.
‐ Je komt de regels en voorschriften na.
‐ Je maakt gebruik van feedback.
‐ Eventuele beroepspecifieke gedragsindicatoren.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Algemene houdingsaspecten die bij zowel studie‐ als beroepshouding een rol kunnen spelen:
‐ Je toont interesse/belangstelling.
‐ Je toont inzet.
‐ Je komt op tijd.
‐ Je komt gemaakte afspraken na.
‐ Je werkt samen.
‐ Je vraagt om hulp. Je neemt hulp aan.
‐ Je bent respectvol naar anderen, ook op social media.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit dat bij jou?
Geef nu zelf aan in je studiewijzer met een + of een - welke van de genoemde items bij studiehouding, beroepshouding en algemene houdingsaspecten jij, volgens jou, al positief laat zien (+) en welke je nog aan kan werken (-).

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een negatief of positief BSA
Een BSA gaat over het vervolg van de opleiding. Een student krijgt een negatief BSA wanneer hij aantoonbaar, ondanks de inspanningen van alle betrokkenen, onvoldoende studievordering laat zien. De student moet dan stoppen met de opleiding. 

Bij een positief BSA kan de student zijn opleiding vervolgen. Het is mogelijk dat de student nog onderdelen uit het eerste jaar moet afronden of opnieuw doen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees nu zelf de kopjes 'Wanneer?', 'Waar?' en 'Door wie?'.

Leg dit in eigen woorden uit aan je medestudenten. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op:
• Bij een negatief BSA wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. Dit kan betekenen dat de student een bindend advies krijgt om naar een ander niveau, een andere leerweg of naar een andere opleiding te gaan.
• Gedurende acht weken na het negatief BSA heeft het Nova College een zorgplicht: we moeten de student aantoonbaar begeleiden naar een andere opleiding die plaats heeft, binnen of buiten het Nova College.
• De student heeft na een negatief BSA recht op toelating bij een andere opleiding binnen het Nova College, mits er plek is.
• Een student laten doubleren, is géén negatief BSA.
• Na het eerste schooljaar mogen we geen negatief BSA meer geven

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies