Удамшил ба хувьсал

Удамшил ба хувьсал
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Удамшил ба хувьсал

Slide 1 - Tekstslide

Тухайн зүйлийн болон амьд биеийн шинж тэмдэг, хөгжлийн онцлог үр төлд дамжих үзэгдлийг нэрлээрэй
A
Хувьсал
B
Удамшил
C
Шалгарал
D
Амьдралын төлөөний тэмцэл

Slide 2 - Quizvraag


A
1D 2C 3B 4A
B
1C 2D 3B 4A
C
1D 2B 3C 4A
D
1D 2C 3A 4B

Slide 3 - Quizvraag

Бие махбодын кариотипийг зөв тодорхойлсон хувилбарыг сонгоно уу?
A
бие махбодын гадаад шинж тэмдгийн нийлбэр
B
Шинж тэмдэг давамгайлах үзэгдэл
C
Тухайн зүйлийн хромосомын тоо,хэлбэр хэмжээ
D
хромосом дээрх генийн байрлал

Slide 4 - Quizvraag

Эцэг эх биеэс үр төлд тухайн амьд биеийн зүйлийн ба бодгаль биеийн шинж тэмдэг хадгалагдахыг удамшил, энэхүү удмын шинж тэмдэг дараагийн удамд өөрчлөгдөн хувирах чанарыг ...................гэнэ.
A
Хувьсал
B
Удамшил
C
Шалгарал
D
Амьдралын төлөөний тэмцэл

Slide 5 - Quizvraag

Экологийн төрөл бүрийн хүчин зүйлсийн үйлчлэлийн улмаас бодгалийн морфологи болон физиологийн шинж чанарт илрэн гарч буй өөрчлөлтийг ямар хувьсал гэх вэ?
A
Удамшихгүй ба модификаци
B
Удамших хувьсал
C
Байгалийн шалгарал
D
Зориудын шалгарал

Slide 6 - Quizvraag

Удамшлын материаллаг үндэс болох ген хромосомын түвшинд гарч буй хувьслыг ямар хувьсал гэх вэ?

A
Удамшихгүй ба модификаци
B
Удамших хувьсал
C
Байгалийн шалгарал
D
Зориудын шалгарал

Slide 7 - Quizvraag

Модификаци хувьсалын шинжүүдийг олоорой
A
Өөрчлөлтүүд нь бүлгийн шинжтэй
B
Удамшихгүй
C
Хувьслын хязгаар нь генотипээр тодорхойлогдоно.
D
бүгд

Slide 8 - Quizvraag

Генотипийг хөндөхгүйгээр зөвхөн фенотипийг өөрчилж чадах хүчин зүйлийг тэмдэглэ.
A
Цацраг идэвхтэй бодис
B
Химийн хорт бодис
C
Мансууруулах бодис
D
Хүйтэн нөхцөл

Slide 9 - Quizvraag

Тухайн орчиндоо илүү сайнаар зохицсон удамших хувьсал бүхий бодгалиуд мэнд үлдэж үр удмаа төрүүлж үржих чадварыг нэрлээрэй.
A
Удамшихгүй ба модификаци
B
Удамших хувьсал
C
Байгалийн шалгарал
D
Зориудын шалгарал

Slide 10 - Quizvraag

Хүний ашиг сонирхолд нийцсэн тодорхой чанар,шинж тэмдэг бүхий биесийг системтэй сонгон шалгаруулж ,үржүүлэх замаар богино хугацаанд амьтны үүлдэр , ургамлын сортуудыг шинээр гарган авах үйл явцийг нэрлээрэй.
A
Удамшихгүй ба модификаци
B
Удамших хувьсал
C
Байгалийн шалгарал
D
Зориудын шалгарал

Slide 11 - Quizvraag