cross

Hoofdstuk 6 onderdeel 5

Hoofdstuk 6 onderdeel 5

Inbeslagneming van voorwerpen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BOAMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6 onderdeel 5

Inbeslagneming van voorwerpen

Slide 1 - Tekstslide

Omschrijf het begrip "Inbeslagname"


Slide 2 - Tekstslide

Omschrijf het begrip "Inbeslagname"
Volgens het wetboek van strafvordering wordt onder inbeslagname verstaan het onder zich nemen of gaan houden van een voorwerp ten behoeve van de strafvordering.

Slide 3 - Tekstslide

Wie mag voorwerpen in beslag nemen ? 

Slide 4 - Tekstslide

Wie mag voorwerpen in beslag nemen ? 
De opsporingsambtenaar die bevoegd is voor dat strafbare feit.

Slide 5 - Tekstslide

Bij wie kan een voorwerp in beslag worden genomen?
A
Alleen bij een staande gehouden verdachte
B
Bij een verdachte
C
Alleen bij een aangehouden verdachte
D
Bij een ieder

Slide 6 - Quizvraag

Maakt het nog uit of diegene de eigenaar, bezitter of houder is?
A
Ja dat maakt zeker uit
B
nee dat maakt niets uit

Slide 7 - Quizvraag

Omschrijf de begrippen:
Eigenaar......
Bezitter......
Houder.....

Slide 8 - Tekstslide

 1.  Eigenaar is degene die het voorwerp gekocht of gekregen heeft.
 2. Van bezit is sprake als iemand een goed heeft, dat hij voor zichzelf houdt.
 3. Van houderschap is sprake als iemand een goed heeft, waarvan hij geen bezitter en ook geen eigenaar is.

Slide 9 - Tekstslide

Omschrijf het begrip "Vatbaar voor inbeslagname"

Slide 10 - Tekstslide

Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

Slide 11 - Tekstslide

Wanneer zijn voorwerpen vatbaar voor inbeslagname volgens artikel 94 WvSV?
(blz 5-3)

Slide 12 - Tekstslide

Wanneer zijn voorwerpen vatbaar voor inbeslagname?
Voorwerpen die:
 1. de waarheid aan de dag kunnen brengen.
 2. Wederrechtelijk voordeel kunnen aantonen.
 3. Verbeurd kunne worden verklaard.
 4. Onttrokken worden aan het verkeer.

Slide 13 - Tekstslide

Wat is Waarheidsvinding?

Slide 14 - Tekstslide

Wat is Waarheidsvinding?
Onderzoek plegen om de waarheid te achterhalen.

B.V. Bij het in beslag nemen van een voorwerp waarop vingerafdrukken, bloedsporen, DNA sporen of andere sporen zijn achtergebleven om zodoende na onderzoek de waarheid te  achterhalen.

Slide 15 - Tekstslide

Wat is verbeurdverklaring?

Slide 16 - Tekstslide

Wat is verbeurdverklaring?
Als het een voorwerp is dat door de verdachte bij het begaan van het strafbare feit is gebruikt, kan het door de rechter worden verbeurd verklaard. Verbeurdverklaring is een bijkomende straf en betekend dat de verdachte het voorwerp niet meer terug krijgt. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat is onttrekken aan het verkeer?

Slide 18 - Tekstslide

Wat is onttrekken aan het verkeer?
Onttrekking aan het verkeer van een voorwerp is een maatregel die de rechter kan uitspreken als het bezit van het voorwerp in strijd is met de wet of het algemeen belang, zoals wapens of verdovende middelen. In de meeste gevallen worden deze voorwerpen vernietigd.

Slide 19 - Tekstslide

Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel?

Slide 20 - Tekstslide

Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel?
Dit heeft te maken met de plukze wetgeving. deze zal verder niet besproken worden in het BOAboek en zal niet op het examen terug komen.

Slide 21 - Tekstslide

Zijn er nog verschillen bij het in beslag nemen van voorwerpen op heterdaad en buiten heterdaad ?

Slide 22 - Tekstslide

Op Heterdaad
Bij ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad kan de opsporingsambtenaar zowel bij ontdekking van een overtreding als bij een misdrijf voorwerpen in beslag nemen.

Slide 23 - Tekstslide

Buiten Heterdaad
Buiten het geval van ontdekking op heterdaad kan inbeslagneming alleen plaatsvinden bij een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 WvSV
Dit betreft VH feiten.

Slide 24 - Tekstslide

Mag de opsporingsambtenaar elke plaats betreden om vatbare voorwerpen in beslag te nemen?
A
JA
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Betreden plaatsen voor inbeslagname
Zijn er nog voorwaarden voor het betreden van plaatsen ter inbeslagname?

zoek uit......

Slide 26 - Tekstslide

Zijn er nog voorwaarden voor het betreden van plaatsen ter inbeslagname?

Je mag de plaats niet doorzoeken, Dat betekend dat je geen kasten of lades open mag maken. Slechts zoekend rondkijken. 
(met uitzondering van voertuigen) Bij woningen is de Algemene wet op binnentreden van toepassing.

Slide 27 - Tekstslide

Wat zijn BEVRIEZINGSMAATREGELEN ?

Slide 28 - Tekstslide

Bevriezingsmaatregelen.
Als het in beslag te nemen voorwerp niet direct voorhanden is en een plaats doorzocht moet worden door de RC, OVJ of HOVJ kan de opsporingsambtenaar maatregelen treffen om wegmaking, onklaar making of beschadiging van vatbare voorwerpen te voorkomen.

Slide 29 - Tekstslide

Wat is een Vervoermiddel?

Slide 30 - Tekstslide

Wat is een vervoermiddel?

Onder een vervoermiddel moet worden verstaan elk middel dat bestemd is om personen en/of goederen te vervoeren. Dat vervoer kan plaatsvinden over land, over water of door de lucht.

Slide 31 - Tekstslide

Leg het volgende Artikel uit:

Art 96A WvSV

Slide 32 - Tekstslide

Wat voor administratieve afhandeling vergt het op het moment dat je iets in beslag neemt?

Zoek dit uit en maak een opsomming.

Slide 33 - Tekstslide

 1. Kennisgeving van inbeslagname (ter kennisname RC of OVJ)
 2.  Bewijs van ontvangst voor diegene waarbij een voorwerp in beslag is genomen.
 3. De HOVJ beslist wat er met het in beslag genomen goed gebeurt.
 4. Bewijs van ontvangst van de ontvanger bij teruggave

Slide 34 - Tekstslide

Als beslag niet meer noodzakelijk is, aan wie moet het voorwerp worden teruggegeven?

Slide 35 - Tekstslide

Teruggave voorwerp na beslag.
In beginsel moet het voorwerp worden teruggegeven aan degene bij wie het in beslag genomen is. Dat zou kunnen betekenen dat het gestolen voorwerp teruggegeven moet worden aan de verdachte het het voorwerp gestolen heeft.
Dit kan nooit de bedoeling geweest zijn van de wetgever daarom biedt het WvSV de mogelijkheid om het aan een ander terug te geven N.L

Slide 36 - Tekstslide

De Verdachte zal dan moeten verklaren vrijwillig afstand moeten doen van het voorwerp. Dan kan:
* Het voorwerp terug gegeven worden aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende aangewezen kan worden.
*In bewaring nemen als er nog geen zicht is op een rechthebbende (nog geen aangifte b.v)
Verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer

Slide 37 - Tekstslide