wk49 Emoasjes yn it Frysk

Startopdracht

Sykje yn rêst dyn plak en lis dyn knibbeltikker op'e hoeke fan'e tafel. 
Hast aanst LessonUp en Searje 36 noadich.

timer
2:31
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Startopdracht

Sykje yn rêst dyn plak en lis dyn knibbeltikker op'e hoeke fan'e tafel. 
Hast aanst LessonUp en Searje 36 noadich.

timer
2:31

Slide 1 - Tekstslide

Programma

  1. Startopdracht
  2. It ferhaal fan Anno mei opdracht
  3. Emoasjes yn it Frysk
  4. Ynstruksje tiidwurden
  5. OEfenje mei tiidwurden: Red fan fortuin
Lesdoelen

Oan it ein fan'e les...
  • kinst ferskate emoasjes yn it Frysk beneame
  • hast oefene mei de tiidwurden

Slide 2 - Tekstslide

Emoasjes
Lústerje nei it ferhaal fan Anno,

Hokker emaosjes hearsto yn it ferhaal?

Welke emoties hoor je in het verhaal?

Slide 3 - Tekstslide

Hokker emoasjes hast heard?

Slide 4 - Woordweb

Binne der noch mear?
Meitsje in list mei emoasjes en sykje de Fryske oersetting op

Maak een lijst met emoties en zoek de Friese vertaling op


Tip
Oersette?
Brûk frysker.nl
timer
8:56

Slide 5 - Tekstslide


A
fertrietlik
B
freugde
C
fereale
D
wurch

Slide 6 - Quizvraag


A
lilkens
B
fernuvering
C
entûsjast
D
freugde

Slide 7 - Quizvraag


A
iensum
B
ferrassing
C
bang
D
bliid

Slide 8 - Quizvraag


A
iensum
B
lokkich
C
ôfgriis
D
bliid

Slide 9 - Quizvraag


A
lokkich
B
entûsjast
C
fertriet
D
ôfgriis

Slide 10 - Quizvraag


A
likens
B
wurch
C
sterk
D
drok

Slide 11 - Quizvraag

Tiidwurden
Tiidwurden = werkwoorden

No-tiid = tegenwoordige tijd
Doe-tiid = verleden tijd

Mûl-wurd = voltooid deelwoord

Slide 12 - Tekstslide

ik
do
sy/hy/it
jo
meartal
wy-sy-jim(me)

Slide 13 - Tekstslide

No-tiid
Ik → stam
Do → stam + st
Sy/hy/it → stam + t
Jo → stam + e
Meartal → stam + e

Slide 14 - Tekstslide

Foarbyld
Tiidwurd → fiele
 ↓
stam = fiel
do fiel + st = fielst

Do fielst de wyn yn dyn hier.

Slide 15 - Tekstslide

It red fan fortuin

Slide 16 - Tekstslide

No jimme
Wat: Searje36
Meitsje: les 3 opdracht 4 


Hast                             foar dizze opdracht
timer
4:59

Slide 17 - Tekstslide

Tiid oer?
Meitsje opdracht 5 fan les 3.

Sukses!
timer
1:00

Slide 18 - Tekstslide