cross

Thema 7 - Mens en milieu

Thema 7
Mens en milieu
Project
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologiehavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 7
Mens en milieu
Project

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
Gebruik van het milieu
Vervuiling, uitputting, aantasting

Slide 2 - Tekstslide

Populatie mensen

Slide 3 - Tekstslide

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 4 - Tekstslide

Biodiversiteit

Slide 5 - Tekstslide

Basisstof 2
Fossiele brandstoffen
Kernenergie
Duurzame energie

Slide 6 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 7 - Tekstslide

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Radioactief afval

Slide 8 - Tekstslide

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Basisstof 3
(Versterkt) broeikaseffect
Klimaatsverandering

Slide 11 - Tekstslide

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Gemiddelde temperatuur 30 graden hoger hierdoor

Slide 12 - Tekstslide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 13 - Tekstslide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Project
 • Campagne ontwerpen
 • 1 of 2 personen: flyer/poster
 • 3 of 4 personen: video reclame/vlog
 • Onderwerp zelf kiezen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Basisstof 4
Ozonlaag
Smog
Fijnstof
Verzuring

Slide 19 - Tekstslide

Ozonlaag
 • Houdt uv-straling tegen
 • Cfk's breken ozon af
 • Gat in ozonlaag
 • Door maatregelen aan het herstellen

Slide 20 - Tekstslide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 23 - Tekstslide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren

Slide 24 - Tekstslide

Basisstof 5
Biologisch en niet-biologisch afbreekbaar afval
Huishoudelijk afval

Slide 25 - Tekstslide

Afbreekbaar
 • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
 • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 26 - Tekstslide

Huishoudelijk afval
 • Composteren
 • Recycling
 • Verbranden
 • Storten
 • Grof vuil
 • Klein chemisch afval

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Basisstof 6
Landbouw
Visserij
Biologische landbouw

Slide 31 - Tekstslide

Landbouw
 • Akkerbouw: monocultuur, chemische gewasbescherming, kunstmest
 • Tuinbouw: glastuinbouw, biologische gewasbescherming
 • Veeteelt: intensieve veehouderij, mestoverschot

Slide 32 - Tekstslide

Visserij
 • Overbevissing
 • Bijvangst
 • Visteelt

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Biologische landbouw
 • Milieu sparen en voldoende voedsel produceren
 • Geen monocultuur, vruchtwisseling
 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Meer ruimte

Slide 35 - Tekstslide

Basisstof 7
Chemische en biologische gewasbescherming
Accumulatie

Slide 36 - Tekstslide

Chemisch
 • Biociden, doden levende organismen
 • Snel effect
 • Niet-selectief
 • Resistentie
 • Accumulatie

Slide 37 - Tekstslide

Accumulatie

Slide 38 - Tekstslide

Biologisch
 • Natuurlijke vijanden

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Basisstof 8
Water
Bodem

Slide 41 - Tekstslide

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 42 - Tekstslide

Bodem
 • Giftige stoffen in bodem opgenomen door planten
 • Afval van chemische industrie, verkeer
 • Bodemsanering

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide