organogram.2

Taakverdeling en functies
Om het doel van de organisatie te bereiken moeten bepaalde, doelgerichtte werkzaamheden uitgevoerd worden.
 
Werkzaamheden = een of meer taken
 
Functie =
taken die samenhangen en bij elkaar passen
+
De bevoegdheden om de taken uit te voeren.

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Taakverdeling en functies
Om het doel van de organisatie te bereiken moeten bepaalde, doelgerichtte werkzaamheden uitgevoerd worden.
 
Werkzaamheden = een of meer taken
 
Functie =
taken die samenhangen en bij elkaar passen
+
De bevoegdheden om de taken uit te voeren.

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een organisatiestructuur?
Organisatiestructuur =
de manier waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld; en
de wijze waarop de afstemming tussen deeltaken wordt geregeld.
Samen = de verdeling van werkzaamheden over afdelingen en werknemers.
 
Afdeling =
aantal samenhangende functies.
levert een herkenbare bijdrage aan het bedrijf.

Slide 2 - Tekstslide

Definitie organogram
Organogram =
schema waarin de organisatiestructuur in kaart wordt gebracht.
 
Het organogram maakt zichtbaar:
uit welke functies/afdelingen de organisatie is opgebouwd,
hoe de hiërarchische verhoudingen liggen,
hoe de communicatielijnen en informatiestromen lopen.

Slide 3 - Tekstslide

Lijnorganisatie
Lijnorganisatie: ingericht volgens het productieproces.
Lijnorganisatie:
eenvoudigste organisatievorm
iedere medewerker heeft één direct leidinggevende, leiding via ‘de lijn’.
 
Voordeel:
overzichtelijk en de leiding spreekt met één mond
Nadeel:
de leidinggevende voert veel verschillende taken uit en draagt veel verantwoordelijkheidSlide 4 - Tekstslide

Voorbeeld lijnorganisatie

Slide 5 - Tekstslide

Lijn-staforganisatie
Lijn-staforganisatie: organisatievorm waarbij binnen de lijnorganisatie op een hoger niveau gespecialiseerde stafafdeling zijn toegevoegd.
 
Stafafdeling: geeft advies maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.
De lijn-staforganisatie is de meest voorkomende organisatievorm.
 
Kenmerken lijn-staforganisatie:
lijnhiërarchie verandert niet;
stafdiensten werken voor het hele bedrijf of een deel van het bedrijf;
stafdiensten zijn niet ondergeschikt aan de afdelingen, staan ‘buiten de lijn’.
 
Voordeel: lijnmanagers worden ondersteund en geadviseerd.
Nadeel: stafafdeling staat ver af van de praktijk, draagt geen verantwoordelijkheid, vrijblijvendheid.

Slide 6 - Tekstslide

Lijn-staforganisatie

Slide 7 - Tekstslide

Soorten functies
Soorten functies: lijn- en staffuncties.
 
Lijnfunctie:
functie in de hiërarchische lijn waarbij je altijd een leidinggevende boven je hebt;
draagt bij aan het productieproces, aan de winst.
 
Staffunctie:
functie buiten de hiërarchische lijn, ondersteunend, geen beslissingsbevoegdheid;
levert geen directe bijdrage aan de winst.
  
Spanning: de lijn ziet de staf als kostbare ballast en de staf meent wel een belangrijke bijdrage aan het succes van de organisatie te leveren.
Jouw afweging: welk soort functie past bij jou?

Slide 8 - Tekstslide

Formele en informele organisatie
Formele organisatie:
officieel vastgestelde procedures en gezagsverhoudingen.
 
Informele organisatie:
sociale structuur van de werknemers, zoals die ontstaat in de dagelijkse omgang met elkaar.
Informele structuur groeit als formele structuur niet goed werkt!

Slide 9 - Tekstslide

I Een organogram maken!

Slide 10 - Tekstslide

Soorten functies
--> 2 functies binnen een organisatie
--> lijnfunctie (hiërarchisch)
--> staffunctie (ondersteunend, geen beslissingsbevoegdheid)

--> lijnfunctie werk je in het productieproces, verdient "geld"
--> staffunctie helpt andere bedrijfsonderdelen bij omzet

Slide 11 - Tekstslide

Waarom is er spanning tussen lijn- en stafafdelingen?

Slide 12 - Open vraag

Welke functie past bij jou?

Slide 13 - Open vraag

Besluitvorming in organisaties
In een organisatie moeten beslissingen genomen worden over ......?

Slide 14 - Tekstslide

Soorten functies
--> 2 functies binnen een organisatie
--> lijnfunctie (hiërarchisch, controle)
--> staffunctie (minder controle, geen beslissingsbevoegdheid)

--> lijnfunctie werk je in het productieproces, verdient "geld"
--> staffunctie helpt andere bedrijfsonderdelen bij omzet

Slide 15 - Tekstslide

Besluitvorming in organisaties
* de doelstellingen
* producten en/of diensten
* klantrelaties
* financiën en investeringen
* bedrijfsvoering ?
  • manier van besturing van het bedrijf

Slide 16 - Tekstslide

Besluitvorming in organisaties
2 manier van besluitvorming

* Centraal --> top-down
* Decentraal -->bottom-up

Wat zijn de voordelen van top-down en van bottom-up

Slide 17 - Tekstslide