Klasse 2 - Wurkboekje + Searje 20-24 nov

WOLKOM BY FRYSK
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

WOLKOM BY FRYSK

Slide 1 - Tekstslide

WOLKOM BY FRYSK
Is eltsenien oanwêzich?

Slide 2 - Tekstslide

Nei dizze les:
* Hasto in sifer foar dyn Taalportret krigen
* Hasto opdrachten makke oer Kommunikaasje
* Kinsto in Fryske tekst lêze en begripe
* Hasto oefene mei de Taalkaart sinnen


Slide 3 - Tekstslide

Sifer Taalportret
Witsto wat de einopdracht is - foar in sifer!
Witsto wat wy yn de folgjende wiken dwaan sille
Kinsto ynlogge yn Searje 36

Net ynlevere? wat spitich...
It kin noch!


bij te laat inleveren gaat er per week een punt van het cijfer af
Mar fan no ôf jildt:
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Slide 4 - Tekstslide

Searje 36
Pak dyn Chromebook!

Loch yn op:
searje36.edufrysk.nl

Gean nei:
Myn lessen - Les 1 Kommunisearje


Slide 5 - Tekstslide

Searje 36 - Les 1 Kommunisearje
Neisjen 

2-Hoe âld?!  
 3 -Oefenje mei sintsjes
4-Meitsje it telefoanpetear kompleetSlide 6 - Tekstslide

Wurk- en Learboekje

Les 2: Side 7
Koart ferhaal lêze
"Taki appt Sara"

Set in streek ûnder de wurden dy'tst net kenst


klassen H2B, H2D, A2C,A2B

Slide 7 - Tekstslide

Lêze: Searje 36

Les 2 : Linkk
Opdracht 2 "Rowan: wier of net" 

Lês it ferhaal fan Rowan en meitsje dêrnei de opdrachten by it ferhaalklassen H2C + A2A,G2A

Slide 8 - Tekstslide

Meitsje: Searje 36
Les 2: Linkk

Meitsje opdracht 4: Oefenje mei sintsjes

Slide 9 - Tekstslide

Nei dizze les:
* Hasto in sifer foar dyn Taalportret krigen
* Hasto opdrachten makke oer Kommunikaasje
* Kinsto in Fryske tekst lêze en begripe
* Hasto oefene mei de Taalkaart sinnen


Slide 10 - Tekstslide

Klasse 2 - 20-24 nov

Slide 11 - Tekstslide