Wet Zorg en Dwang

Wet zorg en dwang
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wet zorg en dwang

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- Kan de student vertellen wat de wet zorg en dwang inhoudt.
- Kan de student de begrippen onvrijwillige zorg, ernstig nadeel, wilsbekwaam en wilsonbekwaam uitleggen. 

Slide 2 - Tekstslide

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname 
van mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 3 - Tekstslide

Wet zorg en dwang
wat weet je al?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Opdracht in tweetallen:
Wat is onvrijwillige zorg? 
En welke categorieën worden beschreven?

Terugkoppeling over10 minuten

Slide 6 - Tekstslide

Wat is onvrijwillige zorg?

Slide 7 - Woordweb

De Wzd onderscheidt de volgende negen categorieën onvrijwillige zorg:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid;
 3. Insluiten;
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam;
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen;
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten;
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht in tweetallen:
Dwang kan alleen worden toegepast als er 
sprake is van 'ernstig nadeel'
Zoek op:
Wat is ernstig nadeel volgens de Wet Zorg en Dwang?

Terugkoppeling over 5 minuten

Slide 9 - Tekstslide

Wat is 'ernstig nadeel'?

Slide 10 - Woordweb

Ernstig nadeel
Wzd omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van of het ernstig risico op’:
• levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
• ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders;
• ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
• bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander
raakt
• de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept;
• de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wilsbekwaam en wilsonbekwaam
Zoek in je subgroep uit wat deze begrippen inhouden

Terugkoppeling over 10 minuten

Slide 13 - Tekstslide

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

Slide 14 - Woordweb

Wilsonbekwaam
In sommige situaties kan een patiënt zelf niet (meer) zijn wensen kenbaar maken. Iemand is dan wilsonbekwaam. 
Een patiënt is wilsonbekwaam als hij:

 • De informatie over zijn ziekte niet kan begrijpen
 • Zelf geen beslissing over zijn behandeling kan nemen
 • Of de gevolgen van een beslissing niet kan overzien.
 • Een persoon die niet voor zichzelf kan beslissen is wilsonbekwaam.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Zorgleefplan
De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan 
 1. Het zorgplan wordt z.s.m., maar uiterlijk binnen 6 weken na start van de zorg opgesteld.
 2. Het zorgplan houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. 
 3. De zorgverantwoordelijke bespreekt het zorgplan met de cliënt.
Wanneer het zorgplan niet voldoet aan de zorgbehoefte en er een risico bestaat op ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving ->stappenplan. 

Slide 20 - Tekstslide

De Wet zorg en dwang is van toepassing op cliënten met dementie en cliënten met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel
De Wzd is ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen

De wet kan dus ook gelden bij thuiszorg, kleinschalig wonen, school of dagbesteding. In de Wzd is vastgelegd dat een cliënt recht heeft op:

Begrijpelijke informatie over zorg;
• Zorg waarbij onvrijwillige zorg een laatste redmiddel is dat zo kort en proportioneel mogelijk wordt toegepast;
Periodieke evaluatie van het zorgplan of ondersteuningsplan;
• Advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon;
• Zo nodig bijstand van een tolk;
• Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Slide 21 - Tekstslide

Welke verplichtingen voor zorgverleners vloeien voort uit de wet Zorg en Dwang?

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Link

Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- Kan de student vertellen wat de wet zorg en dwang inhoudt.
- Kan de student de begrippen onvrijwillige zorg, ernstig nadeel, wilsbekwaam en wilsonbekwaam uitleggen. 

Slide 24 - Tekstslide

Heb je nog vragen?

Slide 25 - Tekstslide