Wonen in Nederland 1.3 NW

1.3 Inspelen op de natuur
Zacht waar het kan, hard waar het moet
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

1.3 Inspelen op de natuur
Zacht waar het kan, hard waar het moet

Slide 1 - Tekstslide

Veranderd kustbeleid
Sinds jaren '80 vorige eeuw - dynamisch handhaven
"een veerkrachtig kustsysteem, waarin de natuurlijke processen een belangrijk deel van het werk doen en waar de mens niet keer op keer hoeft in te grijpen om orde op zaken te stellen."

Daarvoor - Harde kustverdediging
Bescherming van het land door aanleg en onderhoud van dijken en andere waterstaatkundige werken. 

Slide 2 - Tekstslide

Basiskustlijn (BKL): de ligging van gemiddelde kustlijn o.b.v. jaar 1990
De kustlijn mag binnen een bepaalde bandbreedte bewegen t.o.v. de BKL.

De basiskustlijn komt in gevaar door:
- stijgende zeespiegel
- dalende bodem
- klimaatverandering -> krachtigere (herfst)stormen

Slide 3 - Tekstslide

Relatieve zeespiegelstijging: 
stijging ten opzichte van de bodem

Slide 4 - Tekstslide

Nederlandse kust kan in stand blijven door:

- Zeebodem over lange afstand flauw aflopend
- Zeestromingen moeten voldoende zand aanvoeren
- Klein getijdenverschil
- Niet teveel stormen
- Geen snelle zeespiegelstijging

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Twee vormen van zandsuppletie

Slide 7 - Tekstslide

Welke vorm van zandsuppletie heeft de voorkeur?
A
Vooroeversuppletie
B
Strandsuppletie

Slide 8 - Quizvraag

Welke vorm van zandsuppletie heeft de voorkeur?
Waarom?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Voordelen vooroeversuppletie
- Goedkoper
- Minder overlast voor toeristen en strandtenthouder
- Effectiever

Bij beide ecologische schade!

Slide 11 - Tekstslide

Werkt suppletie?

Slide 12 - Tekstslide

Di 30 mei, 3e uur:
Maken 1.3: 1, 2, 3, 6

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust: 
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔ 
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld van bolwerk-vorming
Gevaar: Zee komt “achterlangs” het land binnen
OF “voorlangs” onder de dijk door = verzilting

Hondsbossche Zeewering

Slide 16 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering
Bij de overgangen naar zachte kustverdedigingen ontstaan zwakke punten.

Hier is gekozen voor een hybride waterkering. Het strand is verbreed, voor deze redenen:
- extra recreatiemogelijkheden
- lagere kosten dan dijkverzwaring
- betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 17 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: Getijden en wind houden de kust 
in stand en vormen een gradiëntrijk milieu (= allerlei 
overgangen in het landschap). 

Ecologische waarde blijkt uit grote (bio)diversiteit.


Welke gradiënten ontstaan er in de Slufter?


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Leg uit waarom de overheid en het Waterschap niet kiezen voor zandsuppletie langs de hele kuststrook van de Westerschelde.

Slide 20 - Tekstslide

Contourenbeleid

Slide 21 - Tekstslide

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de Nederlandse kust en laat de zee zelf het zand verspreiden (i.p.v. om de 5 jaar het zand op strand te spuiten).
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 22 - Tekstslide

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 23 - Quizvraag