Burgerschap op de Keyzer

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Verkennen wat iedereen onder burgerschap verstaat
Korte achtergrond over burgerschap in het onderwijs
Burgerschap op de Keyzer: keuzes en vakplan
Doorlopende leerlijnen
Ambities

Slide 2 - Tekstslide

burgerschap

Slide 3 - Woordweb

Welke uitspraak sluit het beste aan bij jouw lessen
A
ik besteed nooit aandacht aan burgerschap
B
ik besteed zo nu en dan aandacht aan burgerschap
C
ik besteed regelmatig aandacht aan burgerschap
D
ik besteed veel aandacht aan burgerschap

Slide 4 - Quizvraag

Waar moet burgerschap aan voldoen?
Eisen vanuit de overheid
Aansluiting bij missie en visie Biezonderwijs & VSO de Keyzer

Slide 5 - Tekstslide

Eisen vanuit de overheid
Burgerschapsvorming in het onderwijs moet op een doelgerichte en samenhangende manier gestalte krijgen en zich in ieder geval herkenbaar richten op:
 • de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit
 • het belang van (kennis over) de democratische rechtsstaat
 • de socialisering van leerlingen binnen de democratische traditie
 • draagvlak voor diversiteit en acceptatie van verschillen; in mening, geloof en cultuur
 • de school als goed voorbeeld en veilige oefenplaats


Slide 6 - Tekstslide

Eisen vanuit de overheid
De aanpak van burgerschapsvorming moet samenhangend en doelgericht zijn, waarbij centraal staan;

 • een heldere pedagogische school structuur
 • een eenduidige en schoolbrede visie op burgerschapsonderwijs
 • een vak -en leerjaaroverstijgende burgerschapscurriculum
 • een aanvullend programma gericht op het vormen en sociaal vaardig maken van leerlingen
 • de school als oefenplaats voor democratie en actieve participatie

Slide 7 - Tekstslide

Aanpassing wet burgerschap
De nieuwe wet geeft scholen meer richting en is minder vrijblijvend: de burgerschapsopdracht aan scholen wordt verduidelijkt en er is vastgelegd dat scholen leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en ieders grondrechten. Kern van de wet is dat scholen op een doelgerichte en samenhangende wijze werken aan burgerschapsvorming. Scholen dienen een heldere visie en beleid te ontwikkelen op het burgerschapsonderwijs, met een door de leerjaren heen samenhangend programma, dat de burgerschapsvorming van leerlingen bevordert, waarbij de school tevens concreet formuleert wat leerlingen zullen leren. Daarnaast dient de school dit te evalueren en verantwoording af te leggen in schoolplan en schoolgids. Ook staat in de wet dat leerlingen op school met burgerschapsvaardigheden moeten kunnen oefenen en dat de school het goede voorbeeld dient te geven op dit vlak.


Slide 8 - Tekstslide

Burgerschap aansluitend bij missie en visie
Welke type burgerschap zijn er?
Welk type burgerschap past het beste bij de missie en visie?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Burgerschap op de Keyzer
Gekozen voor kritisch-democratisch burgerschap omdat dit het beste aansluit bij de missie en visie van zowel Biezonderwijs breed als de Keyzer specifiek.

Deze keuze komt overeen met de keuze van het team tijdens het meedenkoverleg over burgerschap vorig schooljaar.

Slide 14 - Tekstslide

Vragen / opmerkingen over de keuze voor kritisch democratisch burgerschap

Slide 15 - Open vraag

Uit het vakplan burgerschap
SG de Keyzer is een school waarbinnen positiviteit, betrokkenheid, openheid, daadkracht en het samen doen centraal staan. Wij werken vanuit een methodiek die gericht is op leren, ontwikkelen, onderzoeken en begeleiden. Als school hebben we hierom de keuze gemaakt om burgerschap aan te bieden vanuit de kritisch democratische traditie. Binnen deze traditie staan het stimuleren van zelfstandigheid en sociale betrokkenheid van leerlingen centraal.

De leerling populatie van onze school bestaat uit leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met speciale onderwijsbehoeften. Wij werken samen met leerlingen, ouders en hulpverleners aan een kansrijke toekomst. We bieden onderwijs en begeleiding op maat en richten ons in samenhang op de cognitieve èn sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Kijkend naar de doelgroep van VSO de Keyzer is het activeren en ontwikkelen van vaardigheden omtrent deze zelfstandigheid en sociale betrokkenheid essentieel. Hierbij spelen zowel waardenstimulering als waardecommunicatie een centrale rol.

Slide 16 - Tekstslide

Uit het vakplan burgerschap
 • Een school met een duidelijke visie op burgerschap en bijbehorende sociale normen, mede geïnspireerd op de democratische kernwaarden , vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
 • Een school waar alle professionals het goede voorbeeld geven en handelen vanuit deze kernwaarden.
 • Een school waarbinnen sociale vaardigheden aangeleerd en ontwikkeld worden en leerlingen hiermee op een veilige manier met elkaar kunnen oefenen.
 • Een veilige school die systematisch en in alle groepen kwalitatief goed onderwijs verzorgt gericht op het vreedzaam oplossen van conflicten, het ontwikkelen van empathie, zelfcontrole en communicatieve vaardigheden, het kritisch beoordelen van informatie, het elkaar helpen en de ontwikkeling van een eigen identiteit,
 • Een school waarbinnen leerlingen – binnen de grenzen van onze democratische traditie – eigenaarschap hebben over hun eigen ontwikkelingsproces en de kans krijgen hun mening te vormen, te leren uiten en kritisch te leren denken.
 • Een inclusieve school met aandacht en waardering voor diversiteit en respect voor elkaar, elkaars mening en acceptatie van elkaars verschillen.
 • Een school die leerlingen uitnodigt te participeren.

Slide 17 - Tekstslide

Doorlopende leerlijn burgerschap
Componenten van burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag


Uit: Universiteit van Amsterdam (2014) Burgerschap Meten Handleiding Voortgezet Onderwijs, p.12

Slide 18 - Tekstslide

Uitgewerkte leerlijnen
Zie ook bestand leerlijnen in teams / de email

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Vragen / opmerkingen over de leerlijnen?

Slide 24 - Open vraag

Ambities
 • scoren leerlijnen binnen de reguliere klassen
 • burgerschap in de maatwerktrajecten verder uitwerken
 • vakoverstijgende en/of schoolbrede burgerschapprojecten

Slide 25 - Tekstslide

Het scoren van leerlijnen burgerschap is een goede methode om burgerschap te meten en te evalueren
A
eens
B
oneens

Slide 26 - Quizvraag

Door wie zouden leerlijnen burgerschap gescoord moeten worden?

Slide 27 - Open vraag

Bij welke vakken moeten burgerschap

Slide 28 - Open vraag

Welke uitspraak sluit het beste aan bij jouw mening
A
burgerschap moet gekoppeld worden aan specifieke vakken
B
burgerschap moet vakoverstijgend aangeboden worden
C
burgerschap moet schoolbreed uitgezet worden

Slide 29 - Quizvraag

Welke uitspraak sluit het beste aan bij jouw mening
A
we doen op dit moment te weinig aan burgerschap
B
we doen op dit moment genoeg aan burgerschap
C
we doen op dit moment teveel aan burgerschap

Slide 30 - Quizvraag

Mijn idee voor burgerschap binnen de Keyzer

Slide 31 - Open vraag

Noteer je naam als je graag betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling van burgerschap

Slide 32 - Open vraag

Dank voor je input!

Slide 33 - Tekstslide