cross

SE3 koolstofchemie vwo

Voorbereiden SE3                            VWO6

Systematische naamgeving, cis/trans isomerie en spiegelbeeld-isomerie van koolstofverbindingen
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5,6

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Voorbereiden SE3                            VWO6

Systematische naamgeving, cis/trans isomerie en spiegelbeeld-isomerie van koolstofverbindingen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Systematische naamgeving koolstofverbindingen

In het volgende filmpje krijg je een kort overzicht van alle karakteristieke groepen.
Je kunt dit terugkijken als je niet meer weet hoe je ze moet benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Hierna volgen twee filmpjes over 
1. cis/trans isomerie
2. spiegelbeeldisomerie

Je kunt deze bekijken als je nog meer uitleg nodig hebt over deze onderwerpen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

OPDRACHTEN
De opdrachten gaan over de basiskennis die je minimaal nodig hebt om examenopgaven te kunnen maken. Je moet deze opgaven dan ook vlot kunnen maken.

Het oefenen met toepassen van deze kennis aan de hand van oude examenopgaven moet je zelf doen

Slide 19 - Tekstslide

Systematische naamgeving
De volgende opgaven gaan over de systematische naamgeving van koolstofverbindingen. Je kunt:
- aangeven welke karakteristieke groepen aanwezig zijn
- de structuurformule tekenen als de naam gegeven is
- de naam geven als de structuurformule gegeven is
- de molecuulformule geven als de naam en/of structuurformule gegeven is

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoel 1
Alkaan
Alkeen
Alkyn
C4H8
C6H14
C8H16
C7H12
C2H2
C5H12
hept-2-een
hexadecaan
ethylbutaan
oct-3-yn

Slide 21 - Sleepvraag


Leerdoel 3
Benoem van elk van de drie stoffen alle karakteristieke groepen die zich in de moleculen bevinden.

Slide 22 - Open vraag

uitwerking
1: methoxy- en hydroxygroep
2: oxo-groep  en zuurgroep
3: benzeenring, dubbele binding en estergroep

Slide 23 - Tekstslide


Dit is een
A
ester
B
aldehyde
C
ether
D
keton

Slide 24 - Quizvraag


Dit is een
A
ester
B
aldehyde
C
ether
D
keton

Slide 25 - Quizvraag

Dit is een

A
ester
B
aldehyde
C
ether
D
keton

Slide 26 - Quizvraag

Benzeen is een verzadigde koolwaterstof
A
Waar
B
niet waar

Slide 27 - Quizvraag

Welke van onderstaande verbindingen heeft de grootste molaire massa?
A
hexaan
B
hex-1-een
C
hex-1-yn
D
benzeen

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de juiste naam?
A
hexanol
B
hexaan-5-ol
C
hexaan-1-ol
D
hexaan-2-ol

Slide 29 - Quizvraag

Geef de naam van dit alkanol.
A
Pentaan-1-ol
B
methylpentanol
C
3-methylpentaan-1-ol
D
3-ethyl-butaan-1-ol

Slide 30 - Quizvraag

Teken in je schrift de additie van water aan but-2-een. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
butaan-1-ol
B
butaan-2-ol
C
butaan-3-ol
D
butaan-2-ol en butaan-3-ol

Slide 31 - Quizvraag

Geef de naam
van dit
molecuul
A
propaanamine
B
propaan-2-amine
C
2-propaanamine
D
propaandiamine

Slide 32 - Quizvraag

sleep de juiste naam bij de juiste structuur
butaan-1-amine
metaanamine
methaandiamine

Slide 33 - Sleepvraag

Welke stoffen zijn isomeren?
A
ethoxyethaan en butaanzuur
B
butanal en ethylethanoaat
C
ethylethanoaat en butaanzuur
D
ethoxyethaan en ethylethanoaat

Slide 34 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van 2-hydroxy-3,4-dioxopentaanzuur?
A
C5H4O4
B
C5H6O5
C
C5H4O3
D
C5H6O3

Slide 35 - Quizvraag

Welke stof kan NIET ontstaan bij de additiereactie tussen methanol en buta-1,3-dieen?
A
1,2-dimethoxybutaan
B
1,3-dimethoxybutaan
C
1,4-dimethoxybutaan
D
2,3-dimethoxybutaan

Slide 36 - Quizvraag


Geef de systematische naam (je kunt inzoomen op de figuur).
Wat voor een soort stof (klasse) is dit?

Slide 37 - Open vraag


Geef de molecuulformules die horen bij de drie verkorte structuurformules hiernaast 
(je kunt inzoomen op de figuur).

Slide 38 - Open vraag


Welke drie reactietypen herken je? Geef de nummers en benoem deze drie.

Slide 39 - Open vraag

Teken de volgende structuurformules 
(antwoorden op Magister) 
  1.     2,4-dimethylpentaan-2-amine  
  2.     4-aminobenzenol
  3.     3-chloor-2-ethylcyclobuteen
  4.     3-ethoxy-4-oxobutaanzuur
  5.     2-aminoethylmethylpropanoaat

Slide 40 - Tekstslide

Teken vier isomeren van C4H8O2 in structuurformules in je schrift 
Gebruik elk van de volgende groepen minstens één keer: 
  1. zuur
  2. ester
  3. ether
  4. keton.

Slide 41 - Tekstslide

Stereo-isomerie
De volgende opgaven gaan over cis-trans isomerie en spiegelbeeld-isomerie.
Je kunt deze isomeren tekenen en benoemen en een asymmetrisch C-atoom (*C) herkennen

Slide 42 - Tekstslide

Bij één van onderstaande stoffen is er sprake van cis/trans isomerie. Bij welke stof is dat?
A
1,2-dichloorethyn
B
1,2-dichloorethaan
C
1,1-dichlooretheen
D
but-2-een

Slide 43 - Quizvraag

Teken en benoem de cis/trans-isomeren van de volgende stoffen (indien van toepassing) in je schrift 
1) but-2-een; 
2) 1,1-dichloorpropeen; 
3) 1,2-dichloorcyclobutaan;
4) benzeen-1,4-diol; 
5) 1,2-dichloorcyclopropeen

uitwerkingen komen in Magister

Slide 44 - Tekstslide

Neem de drie verkorte structuurformules hiernaast over in je schrift.
 Geef alle asymmetrische C-atomen aan.

Slide 45 - Tekstslide

de asymmetrische C-atomen (*C) zijn omcirkeld.
In 3 komen geen *C voor.

TIP: Bedenk dat in deze notatie H-atomen niet weergegeven worden

Slide 46 - Tekstslide

Neem uit de afbeelding hiernaast de structuurformules over die een inwendig spiegelvlak hebben.  Teken ook het inwendig spiegelvlak.

Slide 47 - Tekstslide

Neem uit de afbeelding hiernaast de structuurformules over die een inwendig spiegelvlak hebben.  Teken ook het inwendig spiegelvlak.
de volgende moleculen hebben een inwendig spiegelvlak:
1, 2, 4 en 6

Slide 48 - Tekstslide

Leerdoel 14
Al deze stoffen vertonen structuur-isomerie, maar welke vertonen daarnaast ook vormen van stereo-isomerie?
Alléén structuur-isomerie
Ook cis/trans-isomerie
Ook spiegelbeeld-isomerie
propaan-1,2-diol
but-1-een
3-chloorpentaan
2-chloorpentaan
but-2-een
1,4-dichloorcyclohexaan

Slide 49 - Sleepvraag

Hoeveel stereo-isomeren bestaan er van de volgende stoffen?
1) 2,3-dihydroxybutaandizuur
2) 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexaan-1-ol
3) 1,2-dichloorcyclopropaan


uitwerkingen komen in Magister

Slide 50 - Tekstslide