Coördineren en afstemmen

Methodiek: Coördineren en afstemmen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Methodiek: Coördineren en afstemmen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je kent:
 • de definitie van afstemmen
 • het belang van afstemmen
 • Het belang van coördineren
 • Weet je wat een bedreigde afstemming is

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht samenwerking
Zoek op wat het woord samenwerking betekent.
Zoek op wat het woord afstemmen betekent.
Wat is het verschil tussen deze twee?


Slide 3 - Tekstslide

Coördineren van zorg en ondersteuning
= het regelen, afstemmen en op elkaar laten aansluiten van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom de cliënt

Slide 4 - Tekstslide

Coördinatie is belangrijk

 • Voorkomt gaten in de zorg en ondersteuning;
 • Voorkomt overlappingen in de zorg en ondersteuning;
 • Waarborgt de continuïteit van de zorg en ondersteuning;
 • Waarborgt de afstemming op de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt;
 • Maakt een goed ondersteuningsplan mogelijk.
Slide 5 - Tekstslide

Woordspin
Met welke betrokkenen (bij de zorg en ondersteuning van een cliënt) kun je te maken hebben in een woonvoorziening?

Slide 6 - Tekstslide

Coördinatie van zorg en ondersteuning
Één  persoon verantwoordelijk.

Betrokkenen:
 • ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers;
 • medewerkers: begeleiders, verzorgenden of verpleegkundigen;
 • de persoonlijk begeleider/mentor/evv-er van de cliënt;
 • een (ped)agoog of psycholoog;
 • eventueel een arts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog;
 • begeleiders van andere zorgorganisaties;
 • eventueel een begeleider van werk of dagbesteding.


In een intramurale of semimurale setting

Slide 7 - Tekstslide

Afstemmen van de zorg en ondersteuning
Verplicht bij:
 • Minderjarige cliënten
 • Cliënten die onder de wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vallen


met ouders of wettelijk vertegenwoordigers

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Voor welke cliënten geldt dat een zorgorganisatie verplicht is de ouders of wettelijk vertegenwoordigers te betrekken bij het vaststellen van het ondersteuningsplan
A
Alle cliënten met een lichamelijke beperking
B
Minderjarige cliënten
C
Cliënten die permanent in een instelling wonen
D
Cliënten die vallen onder de wet BOPZ

Slide 10 - Quizvraag

Afstemmen van de zorg en ondersteuning

Multidisciplinaire samenwerking
 • Zorgt voor betere kwaliteit van de zorg
 • Regelmatig overleg is noodzakelijk
Met andere disciplines

Slide 11 - Tekstslide

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 

Samenwerkingsverbanden

Werkvelden leren van elkaar:
Validation, reminiscentie en warme zorg komen uit de ouderenzorg, maar worden ook elders gebruikt.


Met andere (zorg)organisaties

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht:


5 minuten:
Zoek op internet naar informatie over:
Validation, 
Reminiscentie 
Warme zorg
Noteer dit voor jezelf: we bespreken het samen na

Slide 13 - Tekstslide

Het ophalen van herinneringen staat centraal in de zorg voor een cliënt
Door te zorgen voor een vertrouwde omgeving en vertrouwde begeleiding wordt geprobeerd gevoelens van angst te voorkomen bij de cliënt
Er is aandacht voor de emotionele behoefte achter gedrag van een cliënt
Warme zorg
Reminiscentie
Validation

Slide 14 - Sleepvraag

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 

Één ondersteuningsplan voor wonen en dagbesteding heeft voor- en nadelen.
Met dagbesteding

Slide 15 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen van één ondersteuningsplan?

Slide 16 - Woordweb

Wat zijn de nadelen van één ondersteuningsplan?

Slide 17 - Woordweb

Afstemmen van de zorg en ondersteuning 
Veel verschillende disciplines:
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Logopedist
etc.
In de thuissituatie

Slide 18 - Tekstslide

Iemand die werkt met cliënten in de omgeving waar ze wonen of verblijven en zorgt voor aanpassingen en hulpmiddelen in die omgeving, zodat de cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam kan zijn.
Iemand die deskundig is op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van mensen
Iemand die deskundig is op het gebied van taal, spraak en communicatie
Iemand die gebruik maakt van muziekactiviteiten, om de mogelijkheden om zich te uiten en contact te leggen uit te breiden
Iemand die gespecialiseerd is in gezondheid en ziekte bij mensen met een verstandelijke beperking
Orthopedagoog
AVG-arts
Ergotherapeut
Muziektherapeut
Logopedist

Slide 19 - Sleepvraag

Afstemming van zorg en ondersteuning 
Versterkt de zorgverlening

Medewerkerker MZ: Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen, adviseren en instrueren

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers en professionals ontlasten.met mantelzorgers en vrijwilligers

Slide 20 - Tekstslide

Bedreigde afstemming
 • Veel wisselingen / tijdelijke medewerkers;
 • slecht werkende rapportagesystemen/ te weinig overleg/ gebrekkige overdrachten;
 • het ontbreken van up-to-date en complete ondersteuningsplannen;
 • onduidelijke taakomschrijvingen of taakverdeling;
 • slechte samenwerking en afstemming tussen teamleden onderling, tussen verschillende disciplines;
 • werkdruk;
 • te weinig of niet goed werkende afspraken, regels en protocollen over de zorgverlening in een zorgorganisatie, of met andere disciplines.


Slide 21 - Tekstslide

Hoe komt een zorgvrager terecht bij een hulpverlenende/ zorgverlenende instantie?

Slide 22 - Open vraag

Opdracht: Specifieke instanties en voorzieningen
Maak groepjes van twee en zoek uit wat de volgende instanties/voorzieningen bieden, beschrijf dit in een kort verslag en presenteer aan de groep:


 • teams integrale vroeghulp;
 • vroeghulp;
 • intensieve pedagogische thuishulp;
 • oppascentrale voor kinderen met een beperking;
 • spelotheken;
 • transmurale thuiszorg;
 • MEE-consulenten.


Slide 23 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 24 - Tekstslide