h6 zuren en basen

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

zuren en basen
4 Tl

Slide 2 - Tekstslide

pH meten = "zuurgraad" weten
 • kan alleen in  oplossingen 
 • zure stoffen:  je meet aantal H+ ionen
 • basische stoffen:  hoeveel H+ ionen er kunnen worden opgenomen(meestal het aantal OH- ionen)
 • pH 7 = neutraal

Slide 3 - Tekstslide

eigenschappen zuren= moleculaire stof
pH < 7
 • bevat waterstof atomen (formule van zuur begint met H atoom)
 • Smaken zuur (maar proeven mag bij Scheikunde  niet)
 • Ze reageren met basische stoffen (dat noem je neutraliseren)
 • kleuren blauw lakmoes rood (rood blijft rood)
 • Sterke zuren kunnen ontkalken en onedele metalen aantasten
 • (sterke zuren maken bacterie groei onmogelijk)
 • zure oplossingen geleiden stroom
 • bij elektolyse van zure oplossing onstaat H2 gas aan negatieve elektrode


Slide 4 - Tekstslide

basen/basische stoffen
pH 7>14 
 • tasten de huid aan
 • kan  H+ ionen opnemen 
 • Smaken zeepachtig (niet proeven!)
 • Kunnen vet verwijderen 
 • reageren met zure stoffen (=neutraliseren)
 • basische oplossingen geleiden stroom
 • kleuren rood lakmoes blauw (blauw blijft blauw)Slide 5 - Tekstslide

pH huidneutraal
 • pH huidneutraal = +/- 5,5
 • huid is lichtzuur = barriere tegen bacterie
 • producten met te hoge of te lage pH waarde veroorzaken huid irritaties 

Slide 6 - Tekstslide

logaritmische schaal
 • pH waardes werken met een logaritmische schaal. 
 • Een verschil van 1 pH = 101 = 10 x zo zuur of basisch
 • 2 pH = 102 = 10 x 10= 100 x zo zuur of basisch
 • 3 pH =103 = 10 x 10 x 10 = 1000 x zo zuur of basischSlide 7 - Tekstslide

pas op met neutraliseren !
 • neutraliseren = zuur + base
 • H+ + OH---> H2O
 • (behalve bij ammonia dan geldt NH3 + H+ --> NH4+)
 • dus richting pH 7 brengen
 • maar: er kunnen schadelijke stoffen ontstaan
 • dus nooit zomaar mengen

Slide 8 - Tekstslide

indicatoren: tonen aan of bepaalde stof aanwezig is
pH indicatoren  die je moet kennen zijn:
 • rode koolsap (rood bij zuur, paars neutraal, groen/geel bij base)
 • rood lakmoes (= rood bij zuur of neutraal, blauw bij base)
 • blauw lakmoes(= blauw bij base of neutraal, rood bij zuur)
 • universeel indicator papier 
 • fenolftaleine (kleurloos bij zuur--> paars bij base)

Slide 9 - Tekstslide

Rodekoolsap

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Drie sterke zuren oplossen
 • zoutzuur=oplosing van waterstofchloride HCl(g):  
                    HCl(g)   -->     H+(aq) + Cl-(aq)
 • salpeterzuur-oplossing = waterstofnitraat HNO3(l) oplossen:   HNO3(l)  -->   H+ (aq) + NO3-(aq)
 • zwavelzuur-oplossing = waterstofsulfaat H2SO4 oplossen
                     H2SO4 (l) -->   2 H+ (aq) + SO42-(aq)
 • de negatieve ionen noemen we de zuurrestionen

Slide 12 - Tekstslide

Drie zwakke zuren
 • koolzuur: H2CO3(aq) instabiel dus
  H2CO3(aq)-->H2O(l) + CO2(g)
 • azijnzuur: CH3COOH (aq)
 • fosforzuur: H3PO4 (aq)Slide 13 - Tekstslide


Slide 14 - Tekstslide


Slide 15 - Tekstslide

noteren oplossen zuur en basen
 • oplossen van waterstofchloride--> zoutzuur


 • oplossen van natriumhydroxide in water 
HCl(g)H+(aq)+Cl(aq)
NaOH(s)Na+(aq)+OH(aq)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Zuur: staat H+ af
Base: neemt H+ op

Slide 18 - Tekstslide

Ontzuren van zoutzuur met natronloog
vóór              reactie                                              na
H+ (aq)          H+(aq) + OH-(aq) --> H2O(l)      H2O (l)
Cl- (aq)                                                                   Na+(aq) + Cl-(aq)
Na+ (aq)                                                                   (tribune-ionen)
OH-(aq)

Neutraliseren van ammoniak met zwavelzuur
vóór              reactie                                                  na
H+(aq)          H+(aq) + NH3(aq) --> NH4+(aq)      H2O(l)
SO42-(aq)                                                                    NH4+(aq)
NH3(aq)                                                                      SO42-(aq) (tribune-ion)

Slide 19 - Tekstslide

Ontkalken verwarming met azijnzuur
vóór              reactie                                                       na
H+ (aq)          2H+(aq) + CaCO3(s) --> Ca2+ +           H2O (l)
Ac- (aq)                                 H2O(l) + CO2(g)             Ca2+ (aq)       
CaCO3(s)                                                                         CO2(g)
                                                                                          Ac-(aq) (tribune-ion)
Bestrijden natuurverzuring met ongebluste kalk
vóór              reactie                                                    na
H+(aq)          2H+(aq) + CaO(s) --> Ca2+(aq)         H2O(l)
NO3-(aq)                                          + H2O(l)             Ca2+ (aq)
CaO(s)                                                                          NO3-(aq) (tribune-ion)

Slide 20 - Tekstslide

Kunstmest maken (ammoniumnitraat):
NH3(g) + HNO3(l) --> NH4NO3(s)

ammoniumnitraat is stikstofbron voor planten

Slide 21 - Tekstslide

De zuur-base reacties die kunnen optreden zijn:
OH- als base: H+ + OH- --> H2O
O2- als base: 2H+ + O2- --> H2O
CO32- als base: 2H+ + CO32- --> CO2 + H2O
NH3 als base: H+ + NH3 --> NH4+

Slide 22 - Tekstslide

bij een zuur base reactie noteer je alleen de deeltjes die meedoen aan de reactie de rest = tribune ion

Slide 23 - Tekstslide

etsen: onedelmetaal + zuur reageert er ontstaat explosief waterstof gas
 • onedele metalen geven makkelijk hun buitenste elektronen af 
 • H+ionen nemen graag elektronen op
 • onedelmetaal + zuur --> metaalion + H2(g)
 • b.v. etsen van koper bij printplaat
  Cu(s) +2H+(aq)--> Cu2+(aq)+ H2(g)

Slide 24 - Tekstslide

bij titratie moet je altijd een verhoudingstabel maken

Slide 25 - Tekstslide

Luchtvervuiling

Door de verbranding van fossiele brandstoffen krijg je uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden.


Hierdoor ontstaat er zwavelzuur en saltpeterzuur door contact met waterdamp en zuurstof. Het gevolg is zure regen.


Regen even zuur als azijn...

Slide 26 - Tekstslide