H2 §3 De opstand breekt uit les 2

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Proefwerk bespreken
Rustig in tweetallen 
1 antwoordmodel 

Niet omgedraaid 
Daarna klassikaal 

timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Wat zie je op deze afbeelding? Hagenpreken. Waarom daar? ze hebben geen kerk. Calvinistische predikers liepen grote gevaren. Er werd jacht op hen gemaakt. Vandaar dat zij hun preken hielden op plaatsen waar ze minder opvielen en de kans op vluchten groot was. De naam hagenpreek duidt dan ook op de plek waar de hervormers en hun volgelingen bijeen kwamen om te luisteren naar preken bij de heggen. De ‘haag’ had hier vooral de betekenis ‘buiten de stad, waar hagen zijn’.
De predikers liepen het risico opgehangen te worden of verloren al hun bezittingen. Ook hun toehoorders waren niet veilig. Ze liepen het risico verbannen te worden.
De katholieke overheid maakte het ook wel bijzonder interessant om hagenpredikers aan te geven. De opbrengst van de verbeurd verklaarde goederen werd uitgekeerd aan de verraders. Mocht er onverhoopt geen buit zijn, dan kregen de verraders van de overheid een aanzienlijke som geld.
Er was dus nogal wat moed voor nodig om voor het nieuwe christelijke gedachtegoed uit te komen.
Om een dergelijke prediking in het open veld zo veilig als mogelijk te kunnen houden werden een aantal mensen op de uitkijk gezet, die onmiddellijk alarm konden slaan wanneer officiële autoriteiten in de buurt kwamen.
Beleid Filips II + Karel V

Slide 5 - Tekstslide

Antwerpen in de 16e eeuw. Wat valt je op? --> ligt aan het water. Antwerpen heeft net zoals Rotterdam (nu) een enorme haven. 

Zo werden er lakens vanuit Engeland naar Antwerpen vervoerd. Antwerpen zorgde er weer voor dat dit in de rest van Europa terecht kwam.  
In Engeland ontstaan er problemen voor het maken van lakens. (conflict met een lakengilde) Daardoor waren er in Engeland minder lakens beschikbaar en besloot Elizabeth I om alle lakens die naar Antwerpen gingen stop te zetten (zodat er meer lakens in Engeland beschikbaar werden) 
Ten gevolg daarvan ging niet alleen het monopolie van de massale doorvoerhandel van laken naar de rest van Europa verloren. Dit betekende dat de laken markten in Europa een enorme klap kregen.  Ontzettend veel mensen verliezen hun baan en ze krijgen geen uitkering. 

Dus: economisch gaat het slecht, veel mensen verliezen hun baan. 
Marktprijs 
van granen


Slide 6 - Tekstslide

De Lage Landen kampten met een ramp vanwege de strenge winter van 1564-1565. Deze zorgde voor een complete misoogst. De bevolking leed op grote schaal honger. Brood werd een kostbaar goed. Kijkend naar de rijkdom van de katholieke elite die niets te kort kwam, was het zaad voor een opstand snel gezaaid.
Aug. 1562-Mei 1563 en Juni 1565 en volgende maanden

dat de duurte in 1565 was ingetreden, voordat de opbrengst van den oogst bekend was, en er zelfs een prijsdaling is geweest na het binnenkomen van den oogst.
De Beeldenstorm
1566


 •  In augustus 1566 gaat het mis.
 • Na een oproep, van protestantse predikanten (Hagenpreek), om de beelden in de kerken te verwijderen, worden honderden kerken vernield en geplunderd.
 • Deze Beeldenstorm werd overigens niet alleen gedaan door fanatieke protestanten, maar ook door arme en hongerige katholieken en relschoppers.

Slide 7 - Tekstslide

Tijdens deze zogenaamde ‘hagenpreken’ werd steeds feller kritiek geuit tegen de katholieke kerk. De predikanten roepen protestanten op om te leven volgens de Bijbel. Hierin staat dat de gelovige sober moet leven en dat het verboden is om heilige beelden te maken en te vereren. Dit zorgt voor ergernis tegenover de uitbundig ingerichte katholieke kerken, die rijkdom uitstralen en vol staan met dit soort beelden.  
Naast het vernielen van beelden wordt er ook veel geplunderd en geroofd. De Beeldenstorm zorgde er dan ook voor dat er heel veel boeken verloren zijn gegaan. 

Slide 8 - Tekstslide

Na de Beeldenstorm in het najaar 1566 werd in augustus 1567 de hertog van Alva door Filips II van Spanje naar de Nederlanden gestuurd om orde op zaken te stellen. Alva begon de opstandelingen, die veelal protestanten waren, hard aan te pakken.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Filips is
woedend!

Wie stuurt hij naar de Nederlanden?


Slide 10 - Tekstslide

Alva had het in de Nederlanden niet naar zijn zin. Hij wilde de orde herstellen , zodat hij naar huis kon, naar Spanje. Vanwege zijn harde optreden kreeg hij de naam "IJzeren Hertog." Alva was niet populair, het verzet tegen het beleid van Filips II nam alleen maar toe. 

Waarom moet Margaretha plaatsmaken? Heeft die niks goed gedaan? Die heeft de Beeldenstorm laten gebeuren en het Smeekschrift zijn gang gegeven. Waarom een generaal? Waarom geen priester? 

De opdracht van Alva is om rust te creëren. Waarom stuurde vorig jaar Rutte niet het leger naar Stein en Geleen? Om de angel eruit te halen. Je loopt dan het risico dat het nog verder escaleert dan dat je het oplost. Hij stuurt een generaal. 


Filips is woedend! • Filips stuurt zijn beste generaal, Alva, met 10.000 soldaten, om af te rekenen met de Beeldenstorm
 • Iedereen die schuldig is, zal zwaar worden gestraft, óók de edelen die de Beeldenstorm niet hebben voorkomen.
 • Margaretha van Parma treedt in 1567 af, en Alva volgt haar als landvoogd op.
 • Sommige edelen, zoals Willem van Oranje, vluchtten uit de Nederlanden.
Fernando Álvarez, hertog van Alva, was één van de succesvolste generaals van Karel V en Filips II. Voor hen had hij al veel belangrijke veldtochten gewonnen.

Hij was al 60 jaar, voor die tijd een hoge leeftijd, toen hij landvoogd van de Nederlanden werd.

Slide 11 - Tekstslide

Alva had het in de Nederlanden niet naar zijn zin. Hij wilde de orde herstellen , zodat hij naar huis kon, naar Spanje. Vanwege zijn harde optreden kreeg hij de naam "IJzeren Hertog." Alva was niet populair, het verzet tegen het beleid van Filips II nam alleen maar toe. 
Willem van Oranje 

 • Op 11-jarige leeftijd erfde Willem van Nassau (Dld.) het prinsdom Orange (Fr.).
 • Dat maakte hem in één keer een van de machtigste mannen in Europa.
 • De protestantse Willem kreeg een katholieke opvoeding aan het hof van Karel V. 
 • Als stadhouder van Holland, Zeeland én Utrecht weigerde Willem hard op te treden tegen protestanten. Hierdoor ontstond een langdurig conflict met Filips II.

Slide 12 - Tekstslide

Willems moeder is overtuigd 
luthers, maar vanaf 1544 krijgt Willem toch een katholieke opvoeding. Hij ontvangt dan namelijk een grote erfenis van zijn overleden neef René van Chalon. Die bestaat uit een aantal landgoederen, waaronder het Franse 
prinsdom Orange en bezittingen in de Nederlanden. Karel V, die op dat moment heer der Nederlanden is, stemt hier mee in, onder één voorwaarde: Willem moet zich bekeren tot het rooms-katholieke geloof en hij krijgt een opvoeding aan het hof in Brussel. Zijn ouders laten deze kans niet lopen en stemmen in. Zo wordt de elfjarige Willem van Nassau plots prins van Oranje.Aan het hof van keizer Karel werd de Duitstalige Willem ingewijd tot diplomaat.Hij leerde Latijn, Frans, Spaans, Italiaans en het lokale Brabants-Nederlands. Daarnaast leerde hij paardrijden, jagen, schermen, vechten met het zwaard en de lans, dansen. Ondanks zijn omvangrijke bezittingen en latere eretitel „Vader des Vaderlands“, sprak Willem het Nederlands van zijn tijd niet perfect. Het Frans, de taal van de hoge adel, beheerste hij wel.

Willem de Zwijger. 

Slide 13 - Kaart

Deze slide heeft geen instructies

IJzeren Hertog
 • Alva stelt een rechtbank in: de Raad van Beroerten 
 • Iedereen die ook maar iets met de Beeldenstorm te maken had, werd gestraft.
 • Bijnaam: Bloedraad 
 • Willem van Oranje vlucht naar Duitsland en begint daar met de organisatie van het verzet tegen Alva. 

Slide 14 - Tekstslide

Omdat zoveel mensen ter dood veroordeeld werden kreeg de Raad al snel de naam Bloedraad. 
Na de vlucht legde de Raad van Beroerten beslag op Oranjes bezittingen. 

De Raad was wettig, de koning had het recht om hoogverraad en wat daaronder viel, door een speciale rechtbank te laten beoordelen. Bij de vonnissen van de Raad, die op degelijk onderzoek berustten, stond vooral het belang van de koning voorop. Op privileges werd bij het vonnissen niet gelet.

De Raad werd door het volk vanwege het grote aantal uitgesproken doodvonnissen ook wel Bloedraad genoemd. 

Thema 5: De tijd van ontdekkers en hervormers 
16e eeuw: 1500 -1600 n.Chr.               Vroegmoderne tijd                                     

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen?
- Paragraaf lezen en deelvraag beantwoorden
- Wat gebeurd er na de Raad van Beroerten?
- Aantekening
- (Opdracht) 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H2 §3 De opstand breekt uit
Lees blz 43 + blz 44 in je lesboek goed door 
Beantwoord de volgende vraag in je schrift: 

Hoe leidde de onrust in de Nederlanden tot de Opstand?


Individueel in stilte.

Klaar? Maken opdracht 1 blz 52 werkboek

timer
7:00

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Wie zijn dit?

Wat was het doel van Alva? rust in de Nederlanden creëren. Hoe gaat hij dit doen? Is hem dit uiteindelijk gelukt?
Alva vertegenwoordigt Filip II als rechtmatige bezitter van de Lage Landen
Het katholicisme van de Paus
Tegenstanders van de Protestantse terreur 
Willem van Oranje vertegenwoordigt alle gematigde (én extremistische)  Protestanten
 anti-centralisatie politiek
Alle tegenstanders van de Spaanse inquisitie en terreur

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bloedraad 
Alva's Raad van Beroerten
Aantallen 
Veroordeelde protestanten
(celstraf, boete)
6000-8000
Doodstraf
1100
Verbannen
11136
De Raad van Beroerten werd ingesteld in 1567 en opgeheven in 1576
Tijdens het berechten van ketters, stond vooral het belang van de koning voorop. Op privileges werd niet gelet.

Slide 20 - Tekstslide

Het optreden van de rechtbank was hard en dat leidde ertoe dat er al snel allerlei verhalen rondgingen waarin het publiek de verbeelding de vrije loop liet. De slachtofferaantallen maar ook methoden van de Bloedraad werden hierin flink overdreven. Men gaat uit van ongeveer 9000 verbanningen, het totaal van executies door Raad (ong. 1100) en veroordeelde protestanten wordt op 3000 geschat
Binnen 9 jaar hebben ze tussen de 18.000 en 20.000 mensen gestraft

Egmont en Horne werden beiden beschuldigd van hoogverraad en majesteitsschennis, waardoor al snel duidelijk werd dat hen een doodvonnis wachtte. In het kamp van de Spanjaarden was men van mening dat de graven veel te tolerant waren geweest voor de opstandelingen. In werkelijkheid waren de edelen niet volledig op de hand van de protestanten. De graven waren bijvoorbeeld net als de Spanjaarden zwaar ontstemd over de vernielingen die de Beeldenstormers aanrichtten in de katholieke heiligdommen.

December 1567 werd het doodvonnis uiteindelijk toch uitgesproken. Met name Egmont bleef tot aan zijn dood vol hoop dat hem gratie zou worden verleend, maar na de Slag bij Heiligerlee besloot Alva dat ook zijn hoofd moest rollen. Samen met Horne werd de graaf op 5 juni 1568 overgebracht naar de belangrijke Grote Markt. Onder toeziend oog van een grote mensenmassa werden de bevriende graven daar onthoofd. Hun dood leidde tot grote protesten onder de bevolking. Alva had de toon gezet.

Slide 21 - Tekstslide

Zoon Filips Willem werd naar Spanje afgevoerd om daar een degelijke katholieke opleiding te krijgen (Willem krijgt hem nooit meer te zien)  en al de bezittingen van de Prins van Oranje in de Nederlanden werden verbeurd verklaard. Hij begon daarop vanuit Dillenburg in Duitsland met het werven van troepen en nam de wapens op tegen de hertog van Alva. 

Willem begint met 3 aanvallen. 
Vanwege de strenge vervolging van Calvinisten zagen een aantal Nederlandse edellieden zich in 1566 genoodzaakt het land te ontvluchten. Velen van hen besloten de strijd vanuit zee voort te zetten en noemden zichzelf ‘de Watergeuzen’, naar het Franse woord voor armoedzaaier: ‘Gueux’. Willem van Oranje voorzag deze Geuzenvloot van kapersbrieven, waardoor ze geen piraten, maar vrijheidsstrijders waren. Lange tijd mochten ze gebruik maken van de Engelse havens, maar in het voorjaar van 1572 beval koningin Elisabeth hen te vertrekken.

Slide 22 - Tekstslide

De grootste nederlaag was door Alva toegebracht aan Lodewijk van Nassau bij het plaatsje Jemmingen. Lodewijk had zich nog net van zijn kuras kunnen ontdoen om in de Eems te springen, maar het overgrote deel van zijn leger was kansloos in de pan gehakt. De buitgemaakte kanonnen had Alva meegenomen naar Antwerpen en laten omsmelten tot een kolossaal bronzen standbeeld van zichzelf. Onder zijn rechtervoet spartelde een tweekoppig lichaam: het oproerige Nederlandse volk en de Nederlandse adel verenigd in de gestalte van één verliezer.en afgenomen masker op de grond symboliseerde dat dit het ware gelaat van de ketters was. De attributen verwezen naar de geuzen, zoals de arm die het Smeekschrift der Edelen vasthield en de bedelzak waaruit slangen kropen. De gebroken hamer stond voor de verwoesting van de Kerk, de bijl voor de Beeldenstorm, de morgenster voor de aanval op de koning, de fakkel voor de brandschattingen. De geldbuidel verwees naar het rekwest waarmee de calvinisten in 1566 religieuze vrijheid hadden proberen te kopen voor drie miljoen goudgulden.
Willem van Oranje 

 • Vlucht naar Duitsland en begint vanuit daar met de organisatie van het verzet tegen Alva.
 • Veel steun krijgt hij niet: vrijwel niemand durft in opstand te komen of geld te geven aan Willem van Oranje.
 • De aanvallen mislukken. 

Slide 23 - Tekstslide

Toen zijn zoon naar het Spaanse hof werd gevoerd door Alva, besloot hij met zijn broers en anderen een huurleger samen te stellen en een inval in de Nederlanden te wagen. Daarbij hoopten ze dat het volk in opstand zou komen, en dat ze de Spanjaarden zouden kunnen verdrijven.
Met terreur maakt Alva de bevolking bang. Dat werkt: vrijwel niemand durft in opstand te komen of geld te geven aan Willem van Oranje.
Hij wil de legers van Alva aanvallen en de Nederlanden bevrijden. Dit doet hij met geleend geld van de Duitse vorsten en een huurleger. 
De aanvallen mislukken. 

Slide 24 - Tekstslide

De Geuzen zetten daarop koers naar Texel, maar kwamen door een ongunstige wind uiteindelijk uit bij Den Briel. Daar werden ze benaderd door de lokale veerman, Jan Pieterszoon Koppelstok, die hen informeerde dat er slechts een klein Spaans garnizoen in de stad aanwezig was. De Geuzen trokken daarop naar de stad en schreeuwden ‘In naam van Oranje, doe open die poort!’, maar burgemeester Koekebakker weigerde dit. Op 1 april 1572 bestormden de Watergeuzen daarom de stadsmuren en veroverden Den Briel.
Begin Tachtigjarige oorlog
Aanvankelijk maakte de Hertog van Alva zich weinig zorgen over deze gang van zaken. Hij verzekerde zichzelf met de opmerking ‘Het is niets’. Al snel vielen echter ook de steden Vlissingen, Dordrecht en Enkhuizen in handen van de Geuzen. Het was voor het eerst dat een deel van het Spaanse grondgebied in Nederlandse handen viel. Vandaar dat de inname van Den Briel door velen beschouwd wordt als het echte begin van de Tachtigjarige oorlog, want ‘Op 1 april verloor Alva zijn bri

Vanwege de strenge vervolging van Calvinisten zagen een aantal Nederlandse edelieden zich in 1566 genoodzaakt het land te ontvluchten. Velen van hen besloten de strijd vanuit zee voort te zetten en noemden zichzelf ‘de Watergeuzen’, naar het Franse woord voor armoedzaaier: ‘Gueux’. Willem van Oranje voorzag deze Geuzenvloot van kapersbrieven, waardoor ze geen piraten, maar vrijheidsstrijders waren. Lange tijd mochten ze gebruik maken van de Engelse havens, maar in het voorjaar van 1572 beval koningin Elisabeth hen te vertrekken

Succes voor de opstandelingen 1572-1579

 •  Willem van Oranje verstrekte kaperbrieven aan de protestanten 
 • Op 1 april 1572 veroveren de Watergeuzen de stad Den Briel. (Op een april verloor Alva zijn bril) 
Toen een groep edelen het Smeekschrift kwam aanbieden aan Margaretha van Parma zou een van haar adviseurs hebben gezegd: ''N'ayez pas peur madame, se ne sont que des geux''. Dit betekent: Wees niet bang mevrouw, het zijn slechts bedelaars. Geux werd later verbasterd naar geuzen. 

Slide 25 - Tekstslide

Dit is een mooi plaatje, maar het is wél ruim 400 jaar na de inname van Den Briel door de Watergeuzen gemaakt. Hierdoor klopt de gebeurtenis wél, maar heeft de tekenaar er misschien zelf veel bij verzonnen. 

Geen piraten maar vrijheidsstrijders. 
Kaperbrief: Brief waarin een vorst aan de ontvanger toestemming geeft om koopvaardijschepen van de vijand te kapen. 
Kijk daarom altijd goed wanneer de bron is gemaakt én waarom de maker de bron heeft gemaakt.
In 1569 pakte hij de belastingcentralisatie weer op. De Tiende Penning was een verzamelnaam voor drie verschillende belastingen: de Tiende Penning, een 10% omzetbelasting op roerende goederen alle dingen die je wel kunt verplaatsen, voorraden (nu BTW 21%); de Twintigste Penning, een 5% belasting op verkoop van onroerend goed alle vasten dingen die je niet kunt verplaatsen een huis, een bedrijfspand, een productiemachine. (nu overdrachtsbelasting 2 of 6%); en de eenmalige Honderdste Penning van 1% op onroerend goed (nu ozb, dit jaar gemiddeld €726). Inkomstenbelasting bestond in deze tijd nog niet. 
Het was niet alleen de hoogte van de belasting die de woede onder de Nederlanders weer deed oplaaien, maar vooral ook het idee dat de opbrengsten werden gebruikt om hun eigen onderdrukking mee te financieren. De Opstand laaide weer op. Drie jaar later, op 1 april 1572, werd Den Briel als eerste Nederlandse stad door de opstandelingen ingenomen. Alva verloor meer dan zijn bril. Om de opstand te financieren hief Willem van Oranje zelf een omzetbelasting van 15% op handel, die wel zonder veel gemor werd betaald.
Geen piraten maar vrijheidsstrijders. 
Kaperbrief: Brief waarin een vorst aan de ontvanger toestemming geeft om koopvaardijschepen van de vijand te kapen. 
Verdere verloop...

 • Steeds meer steden kiezen de kant van Oranje 
 • Onvrede groeit door Tiende Penning Alva
 • Holland en Zeeland benoemen Willem van Oranje op eigen gezag opnieuw tot stadhouder. 

Slide 26 - Tekstslide

Geen piraten maar vrijheidsstrijders. 
Kaperbrief: Brief waarin een vorst aan de ontvanger toestemming geeft om koopvaardijschepen van de vijand te kapen. 
In 1569 pakte hij de belastingcentralisatie weer op. De Tiende Penning was een verzamelnaam voor drie verschillende belastingen: de Tiende Penning, een 10% omzetbelasting op roerende goederen alle dingen die je wel kunt verplaatsen, voorraden (nu BTW 21%); de Twintigste Penning, een 5% belasting op verkoop van onroerend goed alle vasten dingen die je niet kunt verplaatsen een huis, een bedrijfspand, een productiemachine. (nu overdrachtsbelasting 2 of 6%); en de eenmalige Honderdste Penning van 1% op onroerend goed (nu ozb, dit jaar gemiddeld €726). Inkomstenbelasting bestond in deze tijd nog niet. 
Het was niet alleen de hoogte van de belasting die de woede onder de Nederlanders weer deed oplaaien, maar vooral ook het idee dat de opbrengsten werden gebruikt om hun eigen onderdrukking mee te financierenAlva verloor meer dan zijn bril. Om de opstand te financieren hief Willem van Oranje zelf een omzetbelasting van 15% op handel, die wel zonder veel gemor werd betaald
Vanaf dat moment durven meer steden voor de Prins van Oranje te kiezen, en hem ook (met geld) te steunen
Onvrede groeit meer na invoering Tiende Penning onder Alva. (Belasting van 10% op elk verkocht product) 
Holland en Zeeland benoemen Willem van Oranje op eigen gezag opnieuw tot stadhouder. 
Het was niet alleen de hoogte van de belasting die de woede onder de Nederlanders weer deed oplaaien, maar vooral ook het idee dat de opbrengsten werden gebruikt om hun eigen onderdrukking mee te financieren. 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Proefwerk  2 februari 
                            

                           
                               
                                   
                                       
       
           
               
       
   
               
                   
                   
                       
                           
   
     
       
 
   
   
   
   
   
   
   
     
       
       
     
   
 

   
   

   
   

   
   

   
       
           
               
 
   
   
   
   
       
           
                Vragen over de vorige les????
           
       
       
   
   
   
 
 
           
       
   

 
 
 
     
   
   
   
     
   
 
                       
                   
               
               
                   
                       
                         Jagers en Verzamelaars
                   
               
               
                     
               
               
                   
                       
                           
                             
                           
                       

                   
               
           
       
   

                                   
                               
                           

                           
                       
Stof: H2 §2.1 t/m §2.3 
Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHTEN
Maken paragraaf 2.3 blz 52 werkboek 
opdracht 1, 2 en 4
In tweetallen 
Niet omgedraaid 

Slide 29 - Tekstslide

Eventueel opdracht 5
Oorlog in de Nederlanden
 • Tiende Penning = belasting van 10% over elk verkocht product!
 • De Staten Holland en Zeeland benoemen Willem van Oranje opnieuw tot stadhouder!
Gevolgen:
 • Alva zetten een tegenaanval. 
 • Spaanse terreur
Maar... het verzet groeide! Spaanse terreur werd propaganda van de opstandelingen!

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Belegerd en uitgemoord
 • Kiezen voor de Prins was voor de steden gevaarlijk
 • De legers van Alva deden er alles aan om een stad terug te veroveren voor de koning van Spanje
 • Steden werden maandenlang belegerd en als een stad zich overgaf, vaak uitgemoord, zoals Naarden, Haarlem en Oudewater.
 • Leiden en Alkmaar hadden wel geluk en werden ze ontzet.
Bloedbad van Naarden (2)
Ook kwamen vanuit de naburige dorpen mensen naar Naarden, de straten van Naarden waren gevuld met handelaren om de geroofde buit op te kopen. De plunderende soldaten verkrachtten daarbij de vrouwen en meisjes.

Toen staken ze de hele stad in brand, om verstopte burgers te dwingen hun schuilplaatsen te verlaten. Deze burgers werden met dolken en vleesbijlen vermoord. Diegenen die verzet boden werden doodgemarteld, omringd door lachende soldaten. Men tapte bij de slachtoffers het bloed af en dronk dat als wijn. 

Lambertus Hortensius moest getuige zijn van de moord op zijn zoon, waarbij een Spaanse soldaat zijn zoons hart uitsneed en bij hem in het gezicht wierp. Ongeveer honderd burgers die nog door de besneeuwde weiden wisten te ontsnappen vielen alsnog in Spaanse handen, zij werden naakt aan hun voeten in bomen gehangen om dood te vriezen.

Bloedbad van Naarden (1)
Nadat de stad Naarden zich had overgegeven aan de Spanjaarden, beloofden de Spaanse troepen dat ze de bevolking met rust zouden laten. Dat deden ze niet...

De Spaanse bevelhebber Romero nodigde de inwoners uit in het stadhuis in gebruik. Er hadden zich daar ongeveer vijfhonderd mensen verzameld. Op dat moment sloegen de deuren open en verschenen Spaanse musketiers. Ze vuurden hun musketten op de dichte massa en sloegen de overgebleven mensen neer met het zwaard en degen. 

Veel van hen waren de toren ingevlucht en luidden de klok. De Spanjaarden dreven er de spot mee en staken de kerktoren daarna in brand, de slachtoffers, dood en levend verteerden tot as. De Spanjaarden vermoordden binnen enkele minuten bijna alle inwoners.

Toen drongen de Spanjaarden de huizen binnen. Burgers werden neergeschoten, hun huizen geplunderd, bewoners werden gedwongen de buit naar het Spaanse kamp te brengen, nadien werden zij als "dank" gedood. 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het Beleg van Alkmaar was de belegering van de stad Alkmaar tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden. Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573 en eindigde in een ontzet: het koninklijke Spaanse leger moest het beleg opgeven nadat Willem van Oranje opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar door te steken. 

Alkmaar was een van de eerste Hollandse steden die ontzet werden en die de Spanjaarden dus met succes hadden weten te weerstaan.
Het Spaanse leger
Een belegering duurde vaak maanden. Om zich te beschermen tegen weer en wind werden complete tentenkamp rondom de stad gebouwd.
Deze tekening is goed te vergelijken met een stripverhaal: je ziet namelijk de Spaanse legerleider, Don Frederik, op verschillende plaatsen staan.
De schansen van het Spaanse leger. Schansen waren bedoeld om zich te beschermen tegen de aanvallen vanaf de stadsmuren. Schansen waren vaak aarden wallen, versterkt met houten palen en planken.
De schansen van het Spaanse leger. Schansen waren bedoeld om zich te beschermen tegen de aanvallen vanaf de stadsmuren. Schansen waren vaak aarden wallen, versterkt met houten palen en planken.
De vestingswerken van de stad Alkmaar waren niet al te best en niet volledig: delen van de stad waren niet verdedigd. In alle haast werden de stadswallen met veel aarde, modder, vuilnis en bouwpuin gebouwd.
Aanvallen is veel gevaarlijker dan verdedigen. Dat is ook goed te zien aan de hoeveelheid slachtoffers. Aan de kant van Alkmaar zijn er ongeveer 50 mensen omgekomen, aan de kant van de Spanjaarden minimaal 500!

Dit zou natuurlijk anders zijn geweest als de stad was ingenomen door de Spanjaarden...
Het Beleg van Alkmaar was de belegering van de stad Alkmaar tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden. Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573 en eindigde in een ontzet: het koninklijke Spaanse leger moest het beleg opgeven nadat Willem van Oranje opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar door te steken. 

Alkmaar was een van de eerste Hollandse steden die ontzet werden en die de Spanjaarden dus met succes hadden weten te weerstaan: "Bij Alkmaar begint de victorie

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pacificatie van Gent 1576

Afspraken:

 • Spaanse soldaten het land uit.
 • tegen centralisatie
 • geen vervolging van andere gelovigen

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Alleen verder 
1579-1588

 • In 1579 besluiten de Noordelijke Nederlanden samen te werken in de Unie van Utrecht om de Spanjaarden te verjagen.
 • Filips is woest een geeft Willem van Oranje de schuld: hij verklaart hem vogelvrij.
De Unie van Utrecht wordt wel gezien als het begin van het huidige Nederland. Daarom werd er in 1979, vierhonderd jaar na de Unie van Utrecht, een speciale herdenkingsmunt uitgegeven.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Acte van Verlatinghe
1581
 • Een vorst die hun Prins, min of meer, ter dood veroordeeld, mag niet meer onze heer zijn!
 • De Noordelijke Nederlanden besluiten Filips II af te zetten: 'ze verlaten hem als land'.
 • Dat gebeurt in het document: de Acte van Verlatinghe
Minister-President Mark Rutte laat de Acte van Verlatinghe zien aan oud-president Barack Obama van de Verenigde Staten.

Het document heeft vermoedelijk óók een belangrijke rol gespeeld in Amerika: toen het land zich in 1776 onafhankelijk verklaarde van Engeland, is er een grote kans dat ze even gespiekt hebben in het Nederlandse document. Net zoals de Nederlanders wilden ok de Amerikanen namelijk van hun koning af!

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Moord!
10 juli 1584


 • Na een mislukte aanslag door Jean Jaureguy (1582), lukte het de Fransman Balthasar Gerards wél om Willem van Oranje te vermoorden.
Balthasar begaf zich op dinsdag 10 juli 1584 rond het middaguur naar het Prinsenhof met de mededeling dat hij Willem wilde spreken. Willems vrouw Louise van Coligny schijnt nog bezorgd te hebben gevraagd wie dat ongure type wel was, maar werd gerustgesteld. 

Willem meldde Balthasar dat hij hem na het middageten te woord zou staan. Balthasar keerde terug naar herberg De Diamant om zijn pistolen te halen.

Rond half twee verliet het gezelschap de eetzaal. Toen Willem van Oranje zijn voet op de eerste trede van de trap zette schoot Balthasar hem van dichtbij in de borst en de zij. De prins zakte in elkaar en sprak - volgens het officiële verslag - zijn beroemde laatste woorden: "Mon Dieu, ayez pitié de mon âme, et de ce pauvre peuple!", vertaald als: "Mijn God, heb medelijden met mij en mijn arme volk!". 

Volgens recente onderzoeken zou hij op slag dood moeten zijn geweest en heeft hij deze woorden niet gezegd.

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Moord!
10 juli 1584


 • Filips II had Willem van Oranje in 1580 vogelvrij verklaard: iedereen mocht hem ongestraft vermoorden en zou daarvoor goed worden beloond.
 • Na een mislukte aanslag door Jean Jaureguy (1582), lukte het de Fransman Balthasar Gerards wél om Willem van Oranje te vermoorden.
Het verhoor van Balthasar Gerards
Balthasar werd opgesloten in de gevangenis en legde op eigen verzoek een lange schriftelijke verklaring af over zijn beweegredenen. Nog diezelfde dag werd hij verhoord, maar liet verder niet veel los. De schepenen besloten tot foltering over te gaan, een destijds niet ongebruikelijke stap. De eerste nacht in de gevangenis werd Balthasar met roeden geslagen. Zijn wonden werden met honing ingesmeerd opdat een bok met zijne scherpe tong al leckende zijn vel metten honich afschrabben soude. De bok had er echter geen zin in. 

De rest van de nacht bracht Balthasar door met zijn handen aan zijn voeten gebonden. De beulen hingen hem een half uur lang op met aan iedere grote teen een gewicht van 300 pond. Hij praatte nog steeds niet genoeg en men deed hem te kleine schoenen aan van nat ongelooid hondenleer. Ze zetten hem voor een groot vuur zodat de schoenen krompen en zijn voeten brandden. Ze hielden gloeiende fakkels onder zijn oksels en staken naalden en spijkers tussen zijn nagels, maar Balthasar gaf geen krimp. 
☠️
De terechtstelling van Balthasar Gerards
Zijn rechterhand waarmee hij het moorddadige feit heeft gepleegd zal met een gloeiende tang worden afgeknepen; vervolgens zal men met gloeiende tangen op verscheidene plaatsen op zijn lichaam het vlees afknijpen tot op het bot. 

Vervolgens vierendele men hem levend waarna het hart uit zijn borstkas gesneden en hem in het gezicht zal worden geworpen. 

Ten slotte zal men zijn hoofd afhakken waarna zijn vier uiteengetrokken delen op de Haagpoort, Oostpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld dienen te worden. 

Zijn hoofd moet op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins worden geplaatst. Zijn bezittingen worden geconfisqueerd en komen aan de Heer ten goede.
☠️

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Burgeroorlog

 • De eerste jaren van de Opstand waren er niet alleen gevechten tussen de Nederlanders en Spanjaarden.
 • Het was ook een burgeroorlog: een oorlog tussen protestantse- en katholieke Nederlanders.
 • Zo was Amsterdam tot 1578 aanhanger van Filips II!
Dit schilderij laat het beleg van Haarlem zien. Op de voorgrond zie je een zeeslag tussen schepen in het Haarlemmermeer. Hier is tegenwoordig luchthaven Schiphol.

Als je goed kijkt, dan zie je schepen van de opstandelingen vechten tegen schepen van... Amsterdam! De stad Amsterdam was tot 1578 aanhanger van Filips II. Nederlanders vochten dus ook tegen Nederlanders! Dit noem je een burgeroorlog.
Dit schilderij laat het beleg van Haarlem zien. Op de voorgrond zie je een zeeslag tussen schepen in het Haarlemmermeer. Hier is tegenwoordig luchthaven Schiphol.

Als je goed kijkt, dan zie je schepen van de opstandelingen vechten tegen schepen van... Amsterdam! De stad Amsterdam was tot 1578 aanhanger van Filips II. Nederlanders vochten dus ook tegen Nederlanders! Dit noem je een burgeroorlog.
Bekijk het hele schilderij

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eerste succes voor de opstand: Den Briel
 • 1572: De watergeuzen veroverden vanaf zee de Zuid-Hollandse kuststad Den Briel
 • Andere plaatsen in Holland en Zeeland sloten zich bij de Opstand aan
 • Ook buiten Holland en Zeeland kwamen steden in opstand tegen koning Filips II 
 • er waren ook veel mensen die het Spaanse bestuur trouw bleven. In feite ontstond er een burgeroorlog
 • Willem van Oranje werd benoemd tot opperbevelhebber van het leger en de vloot

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beginjaren van de strijd
 • Spanje was een supermacht en in principe veel sterker dan de opstandelingen. Maar het voerde zijn oorlogen met huurlingen
 • Als de huurlingen geen loon kregen (soldij), gingen ze plunderen
 • De watergeuzen  voerden snelle aanvallen uit en vluchtten dan weer de zee op. Ook staken de opstandelingen regelmatig dijken door (zo werd Alkmaar en Leiden bevrijd)
 • Vanaf 1575 werden de Spanjaarden uit het Noorden verdreven

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies