Instroom en behoud academisch opgeleide leraren

Instroom + behoud academische leerkrachten - Mijlpalen
 1. We maken een gezamenlijk plan hoe we de instroom van academische leraren in het funderend onderwijs kunnen verhogen en het behoud verbeteren
 2. We brengen de instroom en uitval van academische leerkrachten in kaart. Op basis daarvan formuleren we een gezamenlijke ambitie, met oog voor de gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden en behouden van academische leraren.
 3. We werken aan een aantrekkelijke opleiding en aantrekkelijk werk voor (academische) leraren, onder andere door studenten actief kennis te laten maken met de mogelijkheden van een carrière in het onderwijs, een passend takenpakket in de school en voldoende ontwikkelmogelijkheden
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 1

In deze les zitten 39 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Instroom + behoud academische leerkrachten - Mijlpalen
 1. We maken een gezamenlijk plan hoe we de instroom van academische leraren in het funderend onderwijs kunnen verhogen en het behoud verbeteren
 2. We brengen de instroom en uitval van academische leerkrachten in kaart. Op basis daarvan formuleren we een gezamenlijke ambitie, met oog voor de gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden en behouden van academische leraren.
 3. We werken aan een aantrekkelijke opleiding en aantrekkelijk werk voor (academische) leraren, onder andere door studenten actief kennis te laten maken met de mogelijkheden van een carrière in het onderwijs, een passend takenpakket in de school en voldoende ontwikkelmogelijkheden

Slide 1 - Tekstslide

Vorige werksessie - post-its ideeën
 • Onderzoek: zorg voor schooloverstijgende en mogelijk regionale onderzoeksmogelijkheden
 • Aanstellingen: maak het voor besturen gemakkelijker om op bestuursniveau een academicus aan te stellen die schooloverstijgende taken op kan pakken
 • Campagne: voer een gerichte campagne uit voor academische leraren. ICL denkt hier al over na.
 • Lerende organisaties en professionele schoolleiders: stappen richting lerende organisaties maken scholen ontvankelijker voor de kennis van academische leerkrachten. 
 • Betrek SO&P en zorg voor doorlopende leerlijnen om overladenheid van het academische curriculum te voorkomen. Dit voorkomt ook het verwateren van vakdidactiek en smeert het op peil houden hiervan tot in de inductiefase.
 • Heldere taakstelling en CAO: zorg voor eenzelfde beeld bij de leraar, school en het bestuur over de taak van de academische leraar. Voor een passende CAO die (h)erkend wordt door niet-academische collega’s zijn een heldere rol en ‘nut’ in de school belangrijker dan de genoten opleiding.

Slide 2 - Tekstslide

Wat loopt er al
 • Verhogen instroom - Educatieve minor, educatieve module, Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO), academische zij-instroom in beroep routes
 • Professionaliseringsruimte voor basisvaardigheden - Voor team gemiddeld 16 uur per FTE beschikbaar. Te bepalen in werkverdelingsplan
 • Wet strategisch personeelsbeleid - 1 augustus 2024 - ook beleid over ontwikkelperspectief en benutten expertises
 • Onderzoek ECBO 2021 - Huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde leerkrachten, hun positie in het schoolteam en het ervaren carrièreperspectief
 • PO-Raad - Koplopersgroep - sinds 2021
 • Beroepsbeeld - In ontwikkeling. 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wat weten we
 • Onderzoek ECBO 2021  - 750 leraren - Huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde leerkrachten, hun positie in het schoolteam en het ervaren carrièreperspectief
 • TeacherTapp 2022 - 1100 leraren - Loopbaanperspectief, meer uren werken, expertise en schoolontwikkelingSlide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Resultaten - Academische leraren die niet meer in po werken

Slide 7 - Tekstslide

Resultaten - Beleid over de inzet van ac. lk?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Vragen werksessie - 1
 1. Cijfers - Zijn er meer onderzoeken nodig? Of laten de huidige cijfers genoeg zien? Wat zou het aanvullend in kaart brengen van de uitval opleveren?
 2. Ambities – Hoe stimuleren we besturen om actief beleid te maken op de inzet van WO-opgeleide leraren en diverse lerarenteams en om hier zelf een ambitie op te formuleren op zowel (op bestuursniveau of per school). Hoe bereiden we besturen voor op het nieuwe wetsvoorstel voor strategisch personeelsbeleid
 3. Hoe kan het te ontwikkelen beroepsbeeld een bijdrage leveren aan de loopbaanmogelijkheden van leraren en hiermee ook het uitdagen en behouden van academisch opgeleide leerkrachten.

Slide 12 - Tekstslide

Vragen werksessie - 2
4. Professionaliseringsruimte voor basisvaardigheden benutten voor inzet academische leerkrachten voor schoolontwikkeling. 

5. Gebrek aan vrijgestelde tijd om de expertise in te zetten voor de school (denk aan ontwikkeltijd / flexibele formatie op teamniveau die je kan toekennen aan leerkrachten die naast hun lesgeven bijdragen aan schoolontwikkeling). Hoe kunnen we dit realiseren. Uit het onderzoek van ECBO weten we dat meer dan de helft van de academische leraren die nog niet fulltime werkt bereid is meer te werken als ze die tijd kunnen besteden aan schoolontwikkeling.

Slide 13 - Tekstslide

Achtergrondinformatie
 • Cijfers ECBO onderzoek onder 750 academische leerkrachten

Slide 14 - Tekstslide

Resultaten - Waardering academische achtergrond 

Slide 15 - Tekstslide

Resultaten - Aanvullende rol door ac. achtergrond?

Slide 16 - Tekstslide

Indien ja -> Op welke wijze ingezet?

Slide 17 - Tekstslide

Meer uren werken voor inzet ac. vaardigheden?

Slide 18 - Tekstslide

 Ervaren loopbaanmogelijkheden in het PO?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Ervaren belemmeringen voor benutten loopbaanmogelijkheden

Slide 21 - Tekstslide

Aanbevelingen
 1. Creëer binnen het bestuur extra formatieruimte voor academische leraren.
 2. Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
 3. Maak gezamenlijk werk van de positionering en het loopbaanperspectief (HRM)
 4. Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van expertises van (academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders
 5. Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
 6. Verhoog de Rijksbekostiging voor het PO structureel 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Aanbeveling 1
Creëer binnen het bestuur aparte formatieruimte voor academische leerkrachten

"Een groot deel van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan graag naast het
lesgeven bij te willen dragen aan schoolontwikkeling. Tegelijk ontbreekt het vaak aan formatieruimte om de leerkrachten deze rol te kunnen geven en is de academische
leerkracht vaak de enige op school. Een bestuur kan formatieruimte beschikbaar stellen op bestuursniveau en daardoor leerkrachten naast hun lesgevende taak een dagdeel bovenschools inzetten voor onderwijsontwikkeling. Dit biedt bij uitstek een mogelijkheid om deze leerkrachten hun ambities naast het voor de klas staan te laten verwezenlijken"

Slide 28 - Tekstslide

Aanbeveling 2
Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
"Ook zou het duidelijk formuleren van mogelijke loopbaanpaden voor (academische)  leerkrachten een positieve impuls geven aan de (ervaren) loopbaanmogelijkheden.  Bijv.  door mogelijkheden voor horizontale loopbaanontwikkeling te creëren. 85% van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan behoefte te hebben aan een landelijk kader voor loopbaanpaden waarin mogelijke rollen staan die uitgevoerd kunnen worden naast de lesgevende taak en hoe een dergelijk loopbaanpad eruit zou kunnen zien. Op deze manier wordt de leerkracht duidelijk erkend in de aanvullende rol en kunnen er duidelijke afspraken over gemaakt worden wat betreft verwachtingen en de bijbehorende facilitering . 

Slide 29 - Tekstslide

Aanbeveling 3
Maak op alle niveaus werk van de positionering en het loopbaanperspectief (ook in HRM beleid)
 • Leerkrachten - Kunnen daadkrachtiger hun positie claimen in hun school(bestuur) en mogen selectief zijn in het solliciteren . Maar 1 /5 van de academische leerkrachten maakt op bestuursniveau kenbaar hoe zij  de ac. achtergrond willen inzetten. 
 • Schoolleiders - Benoem expliciet in functioneringsgesprekken de inzet van academische vaardigheden . Nu bij slechts 45% van de functioneringsgesprekken. 
 • Schoolbestuurders - Ontwikkel beleid op welke manier LK in hun bestuur optimaal ingezet kunnen worden op basis van hun talenten, kwaliteiten, ambities en  opleidingsachtergrond.
 • Universiteiten - Besteed in curriculum expliciet aandacht aan loopbaanoriëntatie

Slide 30 - Tekstslide

Aanbeveling 4
Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van de expertises van
(academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders

"In de opleiding/(na)scholing van schoolleiders dient meer aandacht te komen voor hoe
men academische leerkrachten in het team kan inzetten en hoe men optimaal gebruik
kan maken van de meerwaarde die deze leerkrachten te bieden hebben"

Slide 31 - Tekstslide

Aanbeveling 5
Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
"Door leerkrachten de mogelijkheid te geven om zich (binnen teamverband) te specialiseren in bepaalde taken en rollen kunnen leerkrachten zich meer focussen op het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het is raadzaam om te kijken hoe in de schoolorganisatie taken meer verdeeld kunnen worden op basis van talent, kwaliteit, ambitie en opleidingsniveau. Meer differentiëren in wie wat doet in de school zorgt ervoor dat ieder op zijn talenten wordt aangesproken. Werknemersorganisaties dienen zich hard te maken voor positionering van
academische leerkrachten in cao-onderhandelingen"

Slide 32 - Tekstslide

Aanbeveling 6
Verhoog de Rijksbekostiging van het po structureel

" De academische leerkrachten geven namelijk aan meer te willen werken en schoolleiders
staan hier grotendeels voor open. Het gaat echter wel om een financiële investering die
niet iedere school kan maken. Er kan ook overwogen worden om een
budget voor ontwikkeltijd voor iedere school te creëren naar analogie van de
werkdrukmiddelen. Vanuit dit budget zouden (academische) leerkrachten tijd kunnen
krijgen bovenop hun aanstelling om aan schoolontwikkeling te kunnen besteden. "

Slide 33 - Tekstslide

Internationaal 1  - Nieuw Zeeland
Vanaf 2017 een door de overheid bekostigd loopbaanmodel
Expert Teacher - Experts in gebieden als wiskunde of geletterdheid. Adviseur op hun expertisegebied en inzetbaar in lokale gemeenschap. Aanstelling voor 2 jaar.  Max 1.000 leraren
Faciliteiten: 2 dagen per week, 20.000 dollar , expert-teacher wordt vervangen
Lead-Teacher. - Effectieve leraren, rolmodel voor eigen en andere scholen. Stellen klaslokaal open. Voor onbepaalde tijd, 5.000 leraren (10% van beroepsgroep). op basis van beroepsstandaard (Lead Teacher Professional Standards) Faciliteiten: 20.000 dollar
Change principal - Schoolleiders die worden benoemd om prestaties van zwakke scholen te helpen verbeteren. Aanstelling voor 3 jaar. 20 scholen per jaar. Faciliteiten: 50.000 dollar.

Slide 34 - Tekstslide

Internationaal 2  - Verenigde staten
Early-career teachers: Startende leraren. Extra professionalisering en coaching
Model teachers: Ervaren leraren. Stellen klaslokaal open, doen onderzoek. In sommige scholen werken Model Teachers extra twee uren per maand en twee dagen in de zomer vakantie. Ze ontvangen ongeveer $7.500 boven op het basissalaris.
Peer Collaborative Teachers: Coachen, wederzijdse visitaties en denken mee over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Ze werken een extra 5 uur per maand en 5 dagen in de zomer vakantie. Ze ontvangen ongeveer $12.500 boven op het basissalaris.
Master Teachers: Zeer ervaren. Werken nauw samen met schoolleider/bestuurder. Doen onderzoek. Master Teachers werken een extra 8 uur per maand en 8 dagen extra. 20.000 dollar per jaar extra.

Slide 35 - Tekstslide

Internationaal 3  - Verenigd koninkrijk
Leading Practitioner -  Staat nog steeds voor de klas, maar heeft daarnaast nog andere verantwoordelijkheden, zoals het trainen van nieuwe leraren of expert zijn binnen de school op een bepaald gebied of thema.
Subject Leader - Leraar die expert is op een vakgebied. Verzorgt niet alle lessen van dat vak maar is verantwoordelijk voor dat vakgebied, coacht collega's, maakt plannen. 
Specialist Leader of Education - (Zeer) ervaren leider die de vaardigheden heeft om individuen of teams in vergelijkbare posities op andere scholen te ondersteunen.
Deputy Head/Assistant Head Teacher - Leraar werkt naast head teacher bij managen en leiden van de school.

Slide 36 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Groeien als leraar -> Hoe kunnen we, zonder register, er voor zorgen dat álle leraren zich blijven professionaliseren en dat dit binnen het leraar-zijn ook leidt tot erkenning en waardering
 2. Loopbaanpaden naast het leraar-zijn -> Wat kan de overheid binnen het systeem doen om een doorbraak te realiseren (loopbaanpaden in aanvullende rollen) 
 3. Maak een droombeeld. Hoe zou het ideale stelsel met voldoende doorgroeimogelijkheden er uit zien


Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video