Praat mar Frysk - basis - les 4

Praat mar Frysk - basis - les 4
Jacob Jensma
Restaurant De Zwarte Haan

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Praat mar Frysk - basis - les 4
Jacob Jensma
Restaurant De Zwarte Haan

Slide 1 - Tekstslide

Les 4 is it tema út te iten. We oefenje mei de ferlytsingswurden.

Les 3 wie it tema iten en drinken. It is de
bedoeling no te oefenjen mei it praten oer dat tema.

De naam Zwarte Haan is ontstaan uit de oorspronkelijke Friese benaming 'Swarte hoarne' of 'harne'. Dit betekent 'Zwarte hoek'. De benaming "Zwarte" komt voort uit het donkere slib dat hier ooit aangetroffen werd. Later is 'hoarne' verbasterd tot 'hoanne' wat Fries is voor 'haan'. 
De swarte hoanne
Der hat in tiid west dat we noch gjin Technyske Resjerzje hiene om de spoaren fan kriminelen nei te gean. DNA hienen wy noch nea fan heard en fingerprinten seagen wy net nei om. Wie it doe in paradys foar misdiedigers?
Nee, der wiene wol oare manieren om út te finen wa't wat op syn kerfstôk hie...

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De swarte hoanne
Lang lyn stie yn ien fan de bosken yn Fryslân in grut slot. Dêr wenne de slothear mei syn famylje. Dat wie deftich folk. Sokke minsken hiene yn dy tiid in protte tsjinstboaden. Dy dienen it wurk yn 'e hûs, yn 'e keuken, op 'e tún of yn de bosk. Op in kear ûntdiek de slothear dat der wat stellen wie. Hy begriep der neat fan, want in ynbrekker koe it net west ha. Doe't der noch in pear kear wat weiwurden wie, tocht er: 'It kin hast net oars of ien fan de tsjinstboaden moat de dieder wêze. Mar hoe kom ik der achter wa't it is?'

Yn it doarp by it slot wenne in âld wyfke dat derom bekend stie dat se tige wiis wie en altyd wol rie wist. Dêr gie de slothear hinne en frege har om help. De frou sei: 'Ik kom wol op it slot.' Doe't se de oare deis oankaam, hie se har uterlik feroare, dat gjinien har koe. Se hie in kuorke by har mei in swarte hoanne. Doe sei se tsjin de tsjinstboaden: 'No moatte jim allegear by my lâns komme en mei de rjochterhân oer dizze hoanne strike. As hjir in dief by is en dy rekket de hoanne oan, dan begjint er te keakeljen.'

Ien foar ien rûnen de tsjinstboaden by har lâns en allegearre strieken se oer de hoanne, mar it bist keakele noait ien kear. De slothear stie der op 'e noas by en hy tocht: 'No wurd ik noch neat wizer.' Mar doe sei it âld wyfke: 'No moatte jim my allegear de rjochterhân sjen litte.' Dat diene se. Doe wie der ien by, de mastersfeint, dy syn hân wie blank. Alle oare rjochterhannen wienen swart, want de frou hie de hoanne ynsmard mei houtskoal. De mastersfeint hie mar sabeare oer de rêch fan de hoanne streake. Hy moast wol tajaan dat hy de dief wie. Hy waard ûntslein en krige de straf dy't er fertsjinne hie.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wurklist
  • Húswurk fan ôfrûne wike beprate.
  • Wurdskat útwreidzje: 
       út te iten.
  • Grammatika: 
       ferlytsingswurden.
  • Húswurk foar kommende wike.
  • Neigesetsje.
Better de búk tebarsten, as it iten bedoarn

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk beprate
boadskipje:
iten en drinken
fan Frysk nei Nederlânsk 
(side 85-87)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yn petear: Spykkaart
Wurkje yn twatallen.
Jim krije elk in kaart mei 5 fragen.
     A (fraach 1-5) lês de Nederlânske fraach/sin, sis dy yn it Frysk.
     B jou antwurd of in reaksje.
     Wikselje fan beurt en begjin opnij by 1. 
     Doch itselde foar fraach 6-10 mar dan begjint B earst.

Op de spykkaart fynst de Fryske oersetting en mooglike reaksjes.
timer
6:54

Slide 6 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer side 98.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Boadskipbriefkes
Skriuw sels in boadskipbriefke mei 
10 produkten (fierder gjin ynformaasje jaan).

Wurkje yn twatallen. Ruilje dyn folder en it briefke. Sykje de boadskippen op yn 'e folder en fertel wat it kostet.
Foarbyld: De druven binne 1 euro 50 it pûn. De kofje kostet 2 euro en 99 sinten.

Slide 8 - Tekstslide

heale / hiele flaai.
koekjes it bakje
molke de liter

www.poiesz-supermarkten.nl/reclamefolder

Opdracht 1 & 2 Dialooch
Ik lês de tekst earst foar.

Wurkje yn twatallen.
Oefenje it petear.
Wikselje fan rol.

Slide 9 - Tekstslide

Sels foarlêze of fia EduFrysk.
Opdracht 3 om thús te dwaan
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Meitsje in wurdspin om it wurd restaurant hinne.
As der 10 wurden betocht binne, meitsje jim der sinnen mei.
Hint: foarbylden fan wurden en sinnen steane efter yn it lesboek.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skoft
Mei ik kofje?
Ik wol graach in kopke tee.
Mei molke en sûker.
Wolst ek in stikje koeke?

Tankjewol.
Graach dien.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg grammatica ferlytsing
Een verkleinwoord vormen van een zelfstandig naamwoord doe je met: -tsje, -je, -ke.

   -tsje gebruik je bij woorden die eindigen op een -l, -n, -t, -d. (Na een -t: sje) 
             pealtsje, berntsje, hûntsje, houtsje, paadsje.
   -je gebruik je bij woorden die eindigen op een -k, -ng of -ch/ge. (-ng wordt -nk)
             fiskje, laachje, flachje, ding-dinkje. 
   -ke gebruik je bij woorden die eindigen op klinkers of andere medeklinkers.
             doke, lamke, doaske, fearke.

Voor zowel meervouden als verkleinwoorden geldt dat er breking kan optreden.
            skoech-skuon, brief-briefke (uitspraak ji).
Daarnaast kan het ook voorkomen dat een lange klank verandert in een korte klank.
             tsiis-tsyske, laam-lamke, glês-gleske.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ferlytsing
-tsje, -je, -ke 
-(t)sje = wurden dy't einigje op
 -l, -n, -d, -t (nei -t: -sje)
kealtsje, pealtsje, berntsje, hintsje,  houtsje, paadsje, sleatsje
-je = wurden dy't einigje op 
-k, -ng (-ng wurdt -nk), -ge/-ch 
pakje, dakje, kening-keninkje, ring-rinkje, michje, flachje, seage-seachjes
-ke = wurden dy't einigje op in lûd of de bylûden -m, -p, -b, -f,  
-s, -r, -w -ve/-f, -ze/-s, 
doke, strieke, faam-famke, kaam-kamke, grapke, hapke, slabke, tobke, wyfke, stofke, roaske, boerke, fearke, triuwke, sweve-sweefkes, doaze - doaskes
Ferlytsing: brekking + ferkoarte lûden
Utsûnderingen:
moatte út 'e holle leard wurde!
Brekking twalûden
beam - beamkes (bjemkes), keal - kealtsjes (kjeltsjes),
tried - triedsjes (trjidsjes), doar - doarkes (dwarkes)
Ferkoarte lûden
blêd-bledsje, baarch-barchje, laam - lamkes, glês - gleskes,  
Toanleaze -e ferfalt
panne-pantsje, brêge-brechje, skjirre-skjirke

Slide 13 - Tekstslide

lûd = klinker
bylûd = medeklinker

Foar brekking is gjin regel.
Brekking is faak te herkennen oan de stavering by guon wurden mei in twalûd. Want dan wurdt it twalûd folge troch twa bylûden.
Ferlytsingswurden
Opdracht 4
Lês om bar in foarbyldsin foar.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

youTube [2:50]
https://youtu.be/0OnrTkWauUY

Opdracht 6 prate
Skriuw 5 stekwurdsjes op oer watst yn it wykein dien hast.
Yn dyn ferhaaltsje meist allinne mar ferlytsingswurdsjes brûke.
Foarbyld:
Ik ha sneon in kertierke yn it túntsje wurke en dêrnei in boekje lêzen. Juster ha ik in kuierke makke en in knipperke dien.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ekstra opdracht tiidwurden
Foarbyld:
do (notiid) + rinne
do rinst
do rinst fierste hurd


tiidwurd + hokker persoan
ik - do - hy
wy - jimme - jo
notiid = tegenw. tijd
doetiid = verleden tijd
mulwurd = voltooide tijd
Foarbyld:
wy (doetiid) + wurke
wy wurken 
wy wurken tegearreSlide 17 - Tekstslide

-e en -je tiidwurden
ik-foarm (notiid)
do-foarm (notiid)
hy-foarm (doetiid)
wy-foarm (notiid)
jo-foarm (doetiid)
mulwurd
Opdracht 5
Om thús te dwaan


Wurdsiker

Meitsje earst fan de wurden ferlytsingswurden.
Sykje se op yn de wurdsiker.

Slide 18 - Tekstslide

Wurdsiker stiet yn it lesboek fan de kursist.
Húswurk
Lear de wurden en sinnen fan dizze les. 
Mear foarbylden steane efter yn it lesboek. 

Lear de wurdskat fan iten en drinken
fan Frysk nei Nederlânsk (side 88).EduFrysk flitskaarten út te iten.
Hint: Heeft u een tafeltje voor twee? (Hawwe jo in taffeltsje foar twa?)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kwartet iten
Skodzje en ferdiel alle kaarten. 

A begjint mei freegjen nei ien fan de missende kaarten. As B dy kaart hat, moat er dy jaan. A mei dan nochris. Hat B de kaart net, dan kriget dy persoan de beurt om te freegjen. 

Sammelje de measte kwartetten.
A
B

Slide 21 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 101.
Rollespul
Wurkje yn twatallen.
Jim dogge in rollespul.
Ien is A, de oare is B.
Op it kaartsje stiet watst dwaan moatst. Brûk yn jim petearke de wurden en sinnen fan de ekstra taaltaken.

Slide 22 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 56.
Sinnen ôfmeitsje.

Jim krije om bar in fraach. 
Jou yn it Frysk antwurd.

Slide 23 - Tekstslide

As ik by immen yt, dan ...
As ik boadskippen doch, dan ...
As ik bûtenlânsk yt, dan yt ik ...
As ik griente keapje, dan keapje ik ...
As ik wat lekkers meitsje, dan meitsje ...
Yn petear oer boadskipjen
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Ien stelt in fraach, elk jout antwurd.
  • Wa docht by jim thús de boadskippen?
  • Wat ytsto hiel graach.
  • Wat is in geskikte dei en tiid foar it boadskiprinnen?
  • Wat fynsto echt net lekker?
  • Wêr dochsto it leafst de boadskippen?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies