§1.3 en 1.4 De kust, kenmerken en maatregelen

1.3 De kust

Leerdoelen
Uitleg
Aan de slag met opdrachten + kiezen watercasus


1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.3 De kust

Leerdoelen
Uitleg
Aan de slag met opdrachten + kiezen watercasus


Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:

 • de opbouw van de Nederlandse kust beschrijven;
 • de in Nederland voorkomende typen kusten noemen;
 • uitleggen hoe zeestromingen, getijdenstroming en wind de Nederlandse kust vormgeven;
 • beschrijven hoe de kust verandert als gevolg van zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen.Slide 2 - Tekstslide

Opbouw Nederlandse kust
Dynamisch kustgebied:
Soms opbouw, soms afbraak.

Iedere dag is anders!

 • Waddenkust
 • Duinenkust 
 • Estuarium

Slide 3 - TekstslideZachte kust:
 • stranden
 • zandplaten
 • duinen
 • wadden


Harde kust:
 • zeedijken
 • rotsen
 • boulevards
Zachte kust en harde kust

Slide 4 - Tekstslide

Zachte kust
Harde kust
Dijken
Strand
Waddengebied
Door de mens aangelegd 

Slide 5 - Sleepvraag

Kenmerkend voor wadden is ...
A
veel sedimentatie en ze vallen droog
B
veel sedimentatie en altijd onder water
C
veel erosie en ze vallen droog
D
veel erosie en altijd onder water

Slide 6 - Quizvraag

Estuarium
Een half gesloten waterlichaam aan de kust waarin zeewater wordt verdund met zoet water -> brak water.

Er is hier een duidelijke invloed van getijden.

Slide 7 - Tekstslide

Ontstaan van de kust
Dynamisch systeem:
 • wind
 • getijden
 • zeestroming
 • golfwerking

Slide 8 - Tekstslide

Weichselien 
(ca. 115.000 - 10.000 jaar geleden)
Strandwallen gevormd door getijdenstroming.
Duinen gevormd door wind.
zeespiegel 110 m lager dan nu!

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Springtij: de kracht van de zon en de maan werken in elkaars verlengde.

Slide 11 - Tekstslide

Doodtij: wanneer de aantrekkingskrachten van maan en zon haaks op elkaar staan.

Slide 12 - Tekstslide

Getijden
Springtij: extra hoog water!

Doodtij: weinig verschil tussen hoog- en laagwater.

Slide 13 - Tekstslide

Getijdenstroom in de Noordzee
Langs de Nederlandse westkust gaat de vloedstroom van zuid naar noord.

Windrichting (en zeestroming) helpen een handje mee.

Slide 14 - Tekstslide

Stranddrift
De golfsnelheid is in diep water hoger -> sedimentatie bij de kust. 

Golven schuin op de kust veroorzaken stranddrift (longshore drift). Daarbij wordt zand gemiddeld in noordoostelijke richting verplaatst.

Slide 15 - Tekstslide

Kiezen watercasus + aan de slag met 1.3.
- Kies in twee of drietallen een 
watercasus.
- Hier ga je de komende lessen
mee aan de slag. 
- Invullen watercasuswerkblad in waarin jullie als 
groep laten zien dat jullie over voldoende kennis 
beschikken.

Slide 16 - Tekstslide

1.4 De kust - les 2

Leerdoelen 1.4
Herhaling + actualiteit
Start uitleg 1.4
Aan de slag met opdrachten


Slide 17 - Tekstslide

Na de watersnoodramp van 1953 is de deltakust veel veiliger gemaakt. Is hier vooral gekozen van harde (kust) of zachte (kust) ingrepen en waarom?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Link

Slide 20 - Tekstslide

Primaire keringen

Slide 21 - Tekstslide

Basiskustlijn
Een hoeveelheid kust die aangehouden wordt vanaf de rijkstrandpalenlijn.

Komt in gevaar door:
- stijgende zeespiegel
- dalende bodem
- klimaatverandering 

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen §1.4 - les 1
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:
 • maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is;
 • het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging;
 • uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken;
 • verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied biodiversiteit.
Bij dit hoofdstuk / Snel naar ...
beschrijven hoe de kust verandert als gevolg van zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen.
Leerdoelen
Je be
Slide 23 - Tekstslide

Dynamisch kustbeheer

In het Deltaprogramma is besloten om de basiskustlijn te handhaven door zandsuppletie toe te passen.

Zacht waar het kan, hard waar het moet.
Hierna: vooroeversuppletie en strandsuppletie

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de Nederlandse kust en laat de zee zelf het zand verspreiden (i.p.v. om de 5 jaar het zand op strand te spuiten).

Slide 26 - Tekstslide

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 27 - Quizvraag

1.4 De kust maatregelen

Welke rol speelt de bedreiging door water in jouw leven?
----------------------------------------
Aanvullende uitleg 1.4Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

De mythe van droge voeten
De overheid kan geen 100% veiligheid bieden. Toch lijken veel mensen daar wel op te rekenen. 

De overheid wil het overstromingsrisicobewustzijn vergroten.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Link

1.4 - terug naar de kust en maatregelen

Deel 1: basiskustlijn, harde /zachte kust, primaire keringen, dynamisch kustbeheer (bouwen met de natuur), de zandmotor

Deel 2: de duinen als meer dan waterbescherming, een slufter als natuurlijke kust, het probleem van bolwerkvorming

Slide 32 - Tekstslide

Verschillende functies van het duingebied

Slide 33 - Tekstslide

Slufter
De zee krijgt de ruimte om bij hoogwater het land in te stromen.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Kaart

Slufter
Dynamisch kustbeheer: Getijden en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu (= allerlei overgangen in het landschap). 

Ecologische waarde blijkt uit grote (bio)diversiteit.

Slide 36 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust:
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven.

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 37 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering

In 2015 is de Hondsbossche Zeewering veranderd van een harde kering in een hybride kering:
 • Extra recreatiemogelijkheden
 • Lagere kosten dan dijkverzwaring
 • Betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 38 - Tekstslide

Afmaken 1.4

Afmaken 1.4 -> 1 t/m 6
Klaar met 1.3/1.4?
Afmaken watercasus

Slide 39 - Tekstslide

Het karakter van de Hondsbossche Zeewering is door de grootschalige zandsuppletie veranderd.
In een breed duingebied krijgt de zee hier weer grote invloed.
Door klimaatverandering is bemaling van de polders extra hard nodig.
Met zandsuppleties en met behulp van de natuur wordt het kustfundament versterkt.
Slufter
Hybride kering
Relatieve zeespiegelstijging
Dynamisch kustbeheer

Slide 40 - Sleepvraag

Leg uit waarom de overheid en het Waterschap niet kiezen voor zandsuppletie langs de hele kuststrook van de Westerschelde.

Slide 41 - Tekstslide