2.4 Cultuurdimensies

Welkom!
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
Na deze les kan je uitleggen 

- welke dimensies Hofstede onderscheidt
- wat deze inhouden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dimensies van Hofstede
Dimensies van Hofstede = manier om culturen te vergelijken

Geert Hofstede organisatie psycholoog
Onderzoek naar organisaties
Verschillen clusteren 
Cluster = dimensie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5 dimensies
  1. Machtsafstand (weinig - veel)
  2. Individualisme (- collectivisme)
  3. Masculiniteit  (- feminiteit)
  4. Onzekerheidvermijding (zwak- sterk)
  5. Termijngerichtheid (langetermijn gerichtheid - kortetermijngerichtheid)


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3.4 Micro-, meso-, macroniveau
wat wordt onderzocht?
Vb.
Vergelijking
Micro
gedrag van individuen
interview over identiteit
identiteit van een eeneiige tweeling 
Meso
groepsgedrag

enquete over gedrag in bepaalde wijk
vergelijking sociale cohesie tussen wijken
Macro
gedrag van samenlevingen
welzijn van kinderen in NL (UNICEF)
vergelijking onderwijsprestaties NL-VS

Slide 5 - Tekstslide

Welk niveau was Hofstede's onderzoek naar bedrijfscultuur? En naar nationale culturen?
1. Dimensie machtsafstand
Hoe gaan culturen om met macht en ongelijkheid in macht?

m.a.w.
In hoeverre accepteren minder machtige mensen in een land dat de macht ongelijk verdeeld is.
microniveau: denk aan gehoorzaamheid/ onderhandelingshuishouden of autoritaire.
mesoniveau: er zijn weinig kansen voor mensen die minder macht hebben om zich te ontplooien en macht te verkrijgen. Bijv. door zich op te werken
macroniveau: binnen een land met grote machtsafstand zal er nauwelijks rechtsgelijkheid zijn. Mensen met minder macht zullen achtergesteld worden en de inkomensverschillen zullen groot zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Dimensie individualistisch vs collectivistisch
Hoe gaan culturen om met vrijheid voor een individu ten opzichte van de groep waar het individu bijhoort?

individualistisch: eigenbelang gaat voor het belang van de groep
collectivistisch: de enkeling schikt zich naar de groep
microniveau: vaker uitgebreide families en mensen leven met elkaar in collectivistische samenlevingen
mesoniveau: kinderen wordt op school geleerd in het belang van het collectief te denken. En bij individualistische samenlevingen worden kinderen juist geleerd een eigen mening te hebben
Macroniveau: De staat zorgt in individualistische samenlevingen juist voor belangen van iedereen, men streeft naar gelijkheid en privacy. In Collectieve samenlevingen is het juist gebruikelijk dat sommige mensen meer rechten hebben dan anderen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. Dimensie masculien versus feminien
Hierbij gaat het erom hoe culturen omgaan met sekse en verschillende rollen van mannen en vrouwen.
Bepaalde vormen van gedrag worden als meer passend voor mannen gevonden en andersom. Wat masculien en feminien is, verschilt per samenleving.
Masculien (mannelijk) > mannen en vrouwen rollen zijn gescheiden
over het algemeen worden van mannen prestaties buiten huis verwacht, vrouwen werken in zorg of binnenshuis

feminiene samenleving: rollen mannen en vrouwen overlappen elkaar. Zowel mannen als vrouwen worden geacht teder en begrijpend te zijn.

in een masculiene samenleving wordt van mannen verwacht dat ze ambitieus zijn en vrouwen moeten meer gericht zijn op zorgen.
In een feminiene samenleving wordt dat onderscheid tussen mannen en vrouwen niet verwacht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4. Dimensie onzekerheidsvermijding
Hoe gaan culturen om met onzekere of onbekende situaties?
m.a.w.
de mate waarin mensen in een cultuur zich bedreigd voelen door een onzekere of onbekende situatie.
microniveau: kinderen in landen met sterke onzekerheidsvermijding mogen veel minder vrij buitenspelen dan in andere landen omdat ze in aanraking kunnen komen met onbekende vieze dingen
situaties die leiden tot stress, conflicten, agressie, zorgen en emotie zorgen dat in sommige landen een grote behoefte is aan sterke regels. Deze landen zijn sterk onzekerheidsvermijdend.
mesoniveau: sterk onzekerheidsvermijdende culturen zijn formeler en hebben veel regels in onderwijs en werk
macroniveau: in landen met een zwakke onzekerheidsvermijding zijn er minder regels en meer burgerprotesten. Mensen zijn vaak minder stressvol en gelukkiger

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5. Dimensie termijngerichtheid
Hoe gaan culturen om met het verleden, heden en de toekomst?
langetermijngerichtheid: sparen voor een toekomstige beloning, tijd is lineair
korte termijngerichtheid: gericht op het tot stand houden van tradities, tijd is een cirkel

landen gericht op de lange termijn zijn vooral in Azie te vinden.
microniveau: korte termijn: kinderen krijgen cadeautjes voor hun plezier ipv voor hun ontwikkeling. In deze culturen vindt men het ook normaal als anderen voor hun kinderen zorgen
macroniveau: bereidheid om van andere landen te leren. Men is zuinig en veracht de beloning in de toekomst

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies