Дөрвөн өнцөгт

Дөрвөн өнцөгт
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Гэрийн даалгавар - Дөрвөн өнцөгтPrimary EducationAge 13

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Дөрвөн өнцөгт

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Дөрвөн өнцөгтийн эсрэг хоёр оройг холбосон хэрчмийг гэж юу нэрлэх вэ?
A
хөрш тал
B
диагональ
C
ирмэг
D
эсрэг тал

Slide 3 - Quizvraag

Дөрвөн өнцөгтүүдийг
нэрлээрэй.

Slide 4 - Woordweb

Зурат тохирох зөв
хариултуудыг сонгоорой.
Тэгш өнцөгт
Трапец
Параллеле-грамм
Ромбо
Квадрат

Slide 5 - Poll

Зурат тохирох зөв
хариултуудыг сонгоорой.
Тэгш өнцөгт
Трапец
Параллеле-грамм
Ромбо
Квадрат

Slide 6 - Poll

Зурат тохирох зөв
хариултуудыг сонгоорой.
Тэгш өнцөгт
Трапец
Параллеле-грамм
Ромбо
Квадрат

Slide 7 - Poll

Параллелеграммын чанаруудыг бичээрэй.

Slide 8 - Open vraag

Ромбын чанаруудыг бичээрэй.

Slide 9 - Open vraag

Трапецын чанаруудыг бичээрэй.

Slide 10 - Open vraag

Гүдгэр дөрвөн өнцөгт
Гүдгэр биш дөрвөн өнцөгт
Text
Text
Text

Slide 11 - Sleepvraag

Өнөөдрийн хичээлийг үнэлгээ өгнө үү!
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll