MAVO-4 Milieuvervuiling (8.5)

Doel van deze les
Je kunt uitleggen hoe zwaveldioxide, cfk’s en stikstofverbindingen worden gevormd en wat hun effecten zijn.

Je kunt beschrijven welke maatregelen kunnen bijdragen aan de vermindering van uitstoot van milieuvervuilende stoffen.

Je kunt uitleggen wat de impact van biobrandstoffen is.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Doel van deze les
Je kunt uitleggen hoe zwaveldioxide, cfk’s en stikstofverbindingen worden gevormd en wat hun effecten zijn.

Je kunt beschrijven welke maatregelen kunnen bijdragen aan de vermindering van uitstoot van milieuvervuilende stoffen.

Je kunt uitleggen wat de impact van biobrandstoffen is.

Slide 1 - Tekstslide

Zure regen
Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOX), ammoniak(NH3) of gasvormige organische stoffen oplossen in regenwolken. 

Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van uitlaatgassen van auto’s of van de verbranding van stookolie en bruinkool. Samen met water vormen zij in de regenwolken zuren: zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Ook de intensieve veeteelt is met ammoniak een belangrijke uitstoter.

Slide 2 - Tekstslide

Uitstoot zwavel / stikstof voorkomen
Geen zwavel (S) in brandstof meer (ontzwavelde brandstoffen)
Rookgasreinigings installaties SO2 verwijderen voor in de lucht komt

Stikstof (N) in de lucht geeft bij verbranding in  de auto's vorming van NO
Dit kan men voorkomen met behulp van een katalysator
4 CO + 2 NO2 → N2  + 4 CO2 i.p.v. NOx in de lucht

Slide 3 - Tekstslide

Stikstof discussie momenteel
 • Gaat niet over N2 maar over NOx
 • Auto : minder hard rijden
 • Boeren : Minder mest (grootste NOx
 • Bouw : Bouwstop

Slide 4 - Tekstslide

Landbouw : verzuring van de bodem door mest
de mest / urine van koeien/varkens etc  bevat ammoniak NH3 dat door bacteriën in grond wordt omgezet in salpeterzuur--> verzuring bodem

Slide 5 - Tekstslide

Gat in ozonlaag door CFK's
 • CFK's  (chloorfluorkoolwaterstoffen) tasten
  de ozonlaag aan(--> gat in ozonlaag),
  de ozonlaag beschermt tegen uv straling
  van zon --> meer kans op huidkanker
 • dankzij strenge regelgeving gaat het de
  laatste jaren gelukkig weer beter
 • CFK's  werden veel gebruikt in koelkasten,
  spuitbussen enz.
 • Succesvol  programma op milieu gebied

Slide 6 - Tekstslide

Biobrandstoffen
Dierlijk en plantaardig (afval) materiaal noem je biomassa.
Biomassa alternatief voor fossiele brandstof 

Van biomassa kun je biobrandstoffen van maken. 

Voorbeelden: bio-ethanol, bio-methanol, E10, E85, koolzaadolie. 

Slide 7 - Tekstslide

Koolstofdioxide kringloop
 1.  Verbranding hout -> ontstaan CO2     
 2.  De CO2 wordt uit de lucht opgenomen door bomen en planten
 3. Het hout wordt weer gekapt/verbrand
 4. De CO2 die in het hout zat opgeslagen wordt weer                                                                      vrijgegeven aan de lucht

Slide 8 - Tekstslide

Koolstof kringloop
Biobrandstoffen: snelle kringloop = CO2 neutraal.

Fossiele brandstoffen: van trage kringloop komt CO2 in snelle kringloop.
 CO2 

Slide 9 - Tekstslide

Bio (m)ethanol
Bio ethanol (alcohol) en bio methanol zijn biobrandstoffen die uit plantaardige stoffen (biomassa) ontstaan. Vooral suikerriet is een goed leverancier doordat suiker makkelijk vergist tot alcohol. 

Slide 10 - Tekstslide

LEES de tekst van 8.5 in stilte
timer
7:30

Slide 11 - Tekstslide

Welke stoffen zorgen voor zure regen?
A
N2 en CO2
B
NOx en SO2
C
N2 en SO2
D
alleen CO2

Slide 12 - Quizvraag

Zure regen
Versterkt broeikas-effect
Aantasting ozonlaag 
Smog 
Milieuprobleem
Schadelijke stof
Roet
CO2
SO2
CFK's

Slide 13 - Sleepvraag

Wat zijn de oorzaken van zure regen?
Sleep de tekst naar juiste blok.
Juist
Onjuist
De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer.
Het oplossen van zwavel in regen.
Het oplossen van zwaveldioxide in regen.
De reactie van stikstofoxiden met water in regen.

Slide 14 - Sleepvraag

Wat doen CFK's?
A
broeikaseffect
B
versterkt broeikaseffect
C
ozonlaag aantasten
D
veroorzaken smog

Slide 15 - Quizvraag

Door het gat in de ozonlaag stijgt de temperatuur op aarde
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Door het gat in de ozonlaag neemt de hoeveelheid UV-straling toe.
A
Juist
B
Onjuist
C
Blijft gelijk

Slide 17 - Quizvraag

Wat zijn biobrandstoffen?
A
brandstoffen gemaakt van plantaardig materiaal
B
brandstoffen gemaakt van chemisch materiaal
C
brandstoffen gemaakt van fossiele brandstoffen
D
brandstoffen gemaakt van restafval van olieraffinaderij

Slide 18 - Quizvraag

Wat is het voordeel van biobrandstof?
A
tijdens het groeien nemen planten CO2 op uit de lucht
B
er komt geen CO2 vrij bij het verbranden
C
het is goedkoper dan fossiele brandstof
D
het is scheikunde geen biologie

Slide 19 - Quizvraag

Welke autobrandstof is geen biobrandstof?
A
B20 en B30
B
E10
C
BP Ultimate Active
D
Blue One 95

Slide 20 - Quizvraag

Bij de verbranding van biobrandstof komt ook koolstofdioxide vrij. Biobrandstoffen worden gevormd uit planten die daarvoor koolstofdioxide uit de lucht hebben vastgelegd. Dragen biobrandstoffen hierdoor bij aan de opwarming van de aarde.
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quizvraag

Biobrandstoffen
Fossiele brandstoffen
snelle koolstofkringloop
trage koolstofkringloop
CO2 neutraal
mais
diesel
benzine
versterkt broeikaseffect
fotosynthese

Slide 22 - Sleepvraag