Oral presentation

前言

HVX

学制 xuézhì schoolsystem
教室的样子 jiàoshì classroom
鼓舞人心 gǔwǔ rénxīn inspiring

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

前言

HVX

学制 xuézhì schoolsystem
教室的样子 jiàoshì classroom
鼓舞人心 gǔwǔ rénxīn inspiring

Slide 1 - Tekstslide

前言

HVX
我们的目标:
- 自己的能力
- 达到目标
- 机会,去实现梦想Slide 2 - Tekstslide

1. HVX 的学制
2. ‘ 学习肌肉’ ‘xuéxí jīròu’ (learning muscles)
3 教练的辅导 jiàoliàn de fǔdǎo (coaches guidance)
4. 学生的文件夹 wénjiàn jiā (portfolio)

Slide 3 - Tekstslide

学制
探险 tànxiǎn adventure
发展 ‘学习肌肉’ ‘xuéxí jīròu’ learning muscles
有趣的功课
理论要结合实
lǐlùn yào jiéhé shíjì
(theory should link to practise)
自己的水平

平板电脑 píngbǎn diànnǎo
Ipad 

Slide 4 - Tekstslide

信任

合作, 世界观
hézuò , shìjièguān
work together, world view

你的智力跟能力


Slide 5 - Tekstslide

‘学习肌肉‘
(leerspier, learning muscle)

有四种
1. 弹性 tánxìng - resilience
2. 巧思 qiǎo sī inegniousness
3. 反省 fǎnxǐng - reflection
4. 社交 shèjiāo - interaction

Slide 6 - Tekstslide

例子
1. 弹性 tánxìng

不放弃
不半途而废  bàntú'érfèi

分心 fēnxīn (distract)

Slide 7 - Tekstslide

例子
2. 巧思 qiǎo sī ingeniousness

提问,请老师帮助你

为什么?

Slide 8 - Tekstslide

例子
3. 反省 fǎnxǐng reflection

能力, 甘苦 (gānkǔ  difficulty)

计划  jìhuà - to plan/planningSlide 9 - Tekstslide

例子
4. 社交 Shèjiāo interaction

人情味 rénqíngwèi
从别人的角度看世界 (jiǎodù)
合作 hézuò - work together
解决问题 jiějué wèntí (problem solving)


Slide 10 - Tekstslide

你觉得什么‘学习肌肉‘ 还可能发展?
弹性
巧思
反省
社交

Slide 11 - Poll

在学习上,什么让你分心?
(shénme ràng nǐ fēn xīn (distract)
手机
朋友们
看电视

Slide 12 - Poll

教练 (Jiàoliàn,Coach)

老师叫教练
每个星期,十五分钟
讨论,刺激你 (cìjī, stimulate)
跟父母的交流


Slide 13 - Tekstslide

文件夹 wénjiàn jiā 
(portfolio)
负责任
展示内容 (zhǎnshì-show)

Slide 14 - Tekstslide

SEESAW
父母看到作业Slide 15 - Tekstslide

EGODACT
功课的反馈
(fǎnkuì - feedback)

Slide 16 - Tekstslide

你的教育跟这种教育一样的吗?
一样的
不一样的

Slide 17 - Poll

你觉得这种教育对你有好处吗?
没有

Slide 18 - Poll

结论
令人振奋的 lìng rén zhènfèn - exciting
自由
学习肌肉:     弹性,巧思,反省和社交
             Tánxìng, qiǎo sī, fǎnxǐng hé shèjiāo
          resilience, ingeniousness, reflection, interaction
教练引导 (jiàoliàn yǐndǎo coaches' guidance)
文件夹负责任 (wénjiànjiā portfolio)

Slide 19 - Tekstslide

有没有问题?

Slide 20 - Tekstslide