Γνωριμία με τους Sea Shepherd- Οδηγός Δασκάλου


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ SEA SHEPHERD
Διατήρηση της Θαλάσσιας Ζωής εν Δράση

1 / 29
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 29 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Περιγραφή Αυτή η παρουσίαση έχει ετοιμαστεί ώστε να μάθουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα για τους Sea Shepherd και το έργο που έχουμε αναλάβει για πάνω από 40 χρόνια για την προστασία του ωκεανού και της θαλάσσιας άγριας ζωής.

Instructions

A teachers introduction to Sea Shepherd before teaching our lessons.


Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Items in this lesson


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ SEA SHEPHERD
Διατήρηση της Θαλάσσιας Ζωής εν Δράση

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

For over 40 years Sea Shepherd has been defending the ocean and marine wildlife worldwide.

In this section we give you an insight into the work of our founder, Captain Paul Watson, and our dedicated volunteers.

You can find out about our mission, explore our ships, experience some of the wonderful achievements that have happened over our 40 plus year history and find out where we are currently working on marine conservation issues.  

Find out how you can support Sea Shepherd and become part of the movement taking direct action For The Ocean.
Για πάνω από 40 χρόνια, η Sea Shepherd υπερασπίζεται την άγρια ζωή των ωκεανών και των θαλασσών σε όλο τον κόσμο.


Υπερασπίζοντας τον Ωκεανό
από το 1977


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Ο Καπετάνιος Paul Watson ίδρυσε
τη Sea Shepherd το 1977.

Η Sea Shepherd ξεκίνησε την πορεία της με στόχο να γίνει ο οργανισμός με την πιο αποτελεσματική άμεση δράση διατήρησης της θαλάσσιας ζωής, με μονάχα ένα σκάφος. Το πρώτο μας πλοίο ήταν μία βρετανικής σημαίας αλιευτική τράτα και εύστοχα ονομάστηκε Sea Shepherd (ο Ποιμένας των Θαλασσών).

Ενώ η Sea Shepherd ξεκίνησε στον Καναδά, σήμερα έχουμε δραστηριότητες σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα που αποτελείται από ανθρώπους, ακριβώς όπως και εσείς, οι οποίοι ενδιαφέροντα και πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η Sea Shepherd λειτουργεί με τις προσπάθειες των εθελοντών και τις δωρεές που λαμβάνουμε από τους υποστηρικτές μας ανά τον κόσμο.

Slide 5 - Slide

Our Mission
The original mission of Sea Shepherd was marine mammal protection and conservation with an immediate goal of shutting down illegal whaling and sealing operations, but was later expanded to include all marine wildlife.

Sea Shepherd’s current Mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world’s oceans in order to conserve and protect ecosystems and species.

Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately balanced oceanic ecosystems and working to ensure their survival for future generations.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Η αρχική αποστολή της Sea Shepherd ήταν η προστασία και η διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών με άμεσο στόχο τη διακοπή λειτουργίας παράνομων επιχειρήσεων φαλαινοθηρίας και λαθροθηρίας φώκιας.

Η τρέχουσα αποστολή της Sea Shepherd είναι να μπει ένα τέλος στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στη σφαγή της άγριας ζωής στους ωκεανούς του κόσμου, με σκοπό τη διατήρηση και την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών.

Η Sea Shepherd χρησιμοποιεί καινοτόμες τακτικές άμεσης δράσης για τη διερεύνηση, καταγραφή και ανάληψη δράσης όπου απαιτείται για την έκθεση και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στα διεθνή ύδατα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προστασία της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων των ωκεανών μας, οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες, αλλά και δουλεύοντας για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους για μελλοντικές γενιές.

Slide 6 - Slide
The ocean environment is an intricately-balanced ecosystem designed to support and sustain marine wildlife. To truly thrive, they need safe sanctuaries to feed, mate and raise their young without pollution, destructive fishing gear, plastics and other marine debris that choke marine wildlife and destroy their habitats.

Sea Shepherd opposes the pollution of the fragile ecosystem through off-shore drilling and fisheries, as well as the destruction of coral reefs from trawling, and the loss of coastal nesting sites from commercial development.

Το περιβάλλον των ωκεανών είναι ένα οικοσύστημα με πολυσύνθετες ισορροπίες, σχεδιασμένο να υποστηρίζει και να συντηρεί τη θαλάσσια άγρια ζωή. Για να ευδοκιμούν πλήρως, τα είδη χρειάζονται ασφαλή καταφύγια για να τρέφονται, να ζευγαρώνουν και να μεγαλώνουν τα μικρά τους χωρίς μόλυνση, καταστρεπτικό αλιευτικό εξοπλισμό, πλαστικά  και άλλους θαλάσσιους ρύπους που που καταπνίγουν τη θαλάσσια άγρια ζωή και καταστρέφουν τα φυσικά τους περιβάλλοντα.

Η Sea Shepherd αντιστέκεται στη μόλυνση του εύθραυστου οικοσυστήματος από υπεράκτιες γεωτρήσεις και αλιεία, καθώς και την καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων από την αλιεία με τράτα, και το χαμό των παράκτιων τοποθεσιών όπου φωλιάζει η θαλάσσια ζωή, λόγω της εμπορικής ανάπτυξης.

Slide 7 - Slide

OUR LOGOS
We have two main logos.  

Our Whale logo with the whale and dolphin, which is our original logo and then the Jolly Roger.

Because of our direct actions over the years, we often get called pirates especially by the illegal whalers. It’s a name we can laugh about especially given the people that call us pirates are generally the ones doing something illegal on the high seas, like the whalers. Paul Watson decided that if our opponents think that we are pirates and they are scared of us, then maybe we should fly our own Jolly Roger flag.


 

Έχουμε δύο κύρια λογότυπα.

Το Λογότυπο Φάλαινα με τη φάλαινα και το δελφίνι, που είναι το πρωτότυπό μας λογότυπο και έπειτα το Jolly Roger.


Λόγω της άμεσης δράσης μας ανά τα χρόνια, συχνά αποκαλούμαστε πειρατές, ειδικά από τους παράνομους φαλαινοθήρες. Είναι ένα όνομα με το οποίο μπορούμε να αστειευτούμε, ιδιαίτερα επειδή τα άτομα που μας αποκαλούν πειρατές είναι γενικά αυτοί που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα οι ίδιοι, όπως οι φαλαινοθήρες. Ο Paul Watson αποφάσισε ότι εάν οι αντίπαλοί μας πιστεύουν ότι είμαστε πειρατές και μας φοβούνται, τότε ίσως θα έπρεπε να ανεμίζουμε την ολόδικιά μας σημαία Jolly Roger.

Slide 8 - Slide


There are four key components of the
Sea Shepherd Jolly Roger
The
skull, which represents mankind and is there to remind us that of all
the species living on this planet, humans are the Apex predator. We see
ourselves as the dominant species on this planet and that we own
everything, but we are not the only ones who live on this planet and we
couldn’t live without the many other species who also call it home. 

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία-κλειδιά του
Jolly Roger της Sea Shepherd

Η νεκροκεφαλή, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα και υπάρχει για να μας υπενθυμίζει ότι από όλα τα είδη που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη, οι άνθρωποι είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως το κυρίαρχο είδος σε αυτόν τον πλανήτη και θεωρούμε πως μας ανήκουν τα πάντα, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που μένουμε σε αυτόν τον πλανήτη και δεν θα ήταν δυνατόν να ζούμε χωρίς τα πολλά άλλα είδη που τον θεωρούν επίσης σπίτι τους.

Slide 9 - Slide


There are four key components of the
Sea Shepherd Jolly Roger
The Yin Yang is a symbol, which shows how apparently opposing forces can actually interact and complement each other. Our Yin Yang is of a whale and a dolphin, which represents that we need to live in harmony with our environment. By learning from whales and dolphins and how they live in balance with each other and their environment, we can learn how to live with them. They depend on the survival of their ecosystems so they know how to look after their environment without impacting on it. They live within its means and take only what they need to survive. We must learn to do the same, if we want to save the oceans. 

Το Yin Yang είναι ένα σύμβολο, που δείχνει πως δύο αντίρροπες δυνάμεις μπορούν στην πραγματικότητα να αλληλοεπιδρούν συμπληρώνουν η μία την άλλη. Το Yin Yang μας αποτελείται από μία φάλαινα και ένα δελφίνι, που συμβολίζει πως πρέπει να ζούμε σε αρμονία με το περιβάλλον μας.

Μαθαίνοντας από τις φάλαινες και τα δελφίνια για το πως ζούνε σε αρμονία μαζί και με το περιβάλλον τους, μπορούμε να μάθουμε πως να ζήσουμε και εμείς μαζί τους. Βασίζονται στην επιβίωση των οικοσυστημάτων τους, έτσι γνωρίζουν πως να φροντίσουν το περιβάλλον τους χωρίς να έχουν αντίκτυπο σε αυτό. Ζουν εντός των ορίων των δυνατοτήτων του και παίρνουν μόνο ό,τι χρειάζονται για να επιβιώσουν. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το ίδιο, εάν θέλουνε να σώσουμε τους ωκεανούς.

Slide 10 - Slide


There are four key components of the
Sea Shepherd Jolly Roger
Neptune’s trident, in roman mythology Neptune is the God of the seas and freshwater. He was said to carry a trident that could cause earthquakes, destroying and creating lands and renewing the oceans.  But a trident is also a weapon of war.  For us it represents our willingness to stand and protect the oceans and their inhabitants from harm and the need to defend them. 
Shepherd’s staff or crook. Shepherds are known for watching over and protecting their flock from danger.  As Shepherds of the Sea we are here to do that for our oceans; always watching and looking for areas where injustices or illegal activity is taking place and where species and ecosystems are under threat.

Η τρίαινα του Ποσειδώνα, γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Ποσειδώνας είναι ο Θεός των θαλασσών και του γλυκού νερού (στη ρομανική μυθολογία, Νεπτούνους). Ο μύθος λέει πως κουβαλούσε μία τρίαινα που μπορούσε να προκαλέσει σεισμούς, να καταστρέφει και να δημιουργεί γη και να ανανεώνει τους ωκεανούς.  Η τρίαινα είναι όμως και ένα όπλο πολέμου.  Για εμάς συμβολίζει τη θέλησή μας να αντισταθούμε και να προστατεύσουμε τους ωκεανούς και τους κατοίκους τους από το κακό, αλλά και την ανάγκη να τους υπερασπιστούμε.

Το μπαστούνι ή η γκλίτσα του ποιμένα. Οι ποιμένες είναι γνωστό πως προσέχουν και προστατεύουν το κοπάδι τους από τον κίνδυνο. Ως Ποιμένες των Θαλασσών είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό πράξη για τους ωκεανούς μας· πάντα παρακολουθούμε και ψάχνουμε για περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα αδικίες οι παράνομες δραστηριότητες, και όπου τα είδη και τα οικοσυστήματα βρίσκονται υπό απειλή.

Slide 11 - Slide


DEFEND CONSERVE PROTECT

Sea Shepherd is a direct action organization, which means we take physical action to intervene and protect marine life, making an immediate difference to the oceans. There are three ways we do this, which is covered by our motto
DEFEND CONSERVE PROTECT

DEFEND
Sea Shepherd investigates and documents when laws to protect the world's oceans and marine wildlife are not enforced. We use innovative, direct actions to expose and confront illegal activities on the high seas marine sanctuaries and in countries' sovereign waters through cooperative agreements with established law enforcement agencies.


Η Sea Shepherd είναι ένας οργανισμός άμεσης δράσης, που σημαίνει ότι λαμβάνουμε φυσική δράση για παρέμβαση και προστασία της θαλάσσιας ζωής, κάνοντας άμεσα τη διαφορά στους ωκεανούς. Υπάρχουν τρεις τρόποι να γίνει αυτό, οι οποίοι καλύπτονται από το σύνθημά μας:
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Η Sea Shepherd διερευνά και καταγράφει γεγονότα όπου δεν εφαρμόζονται οι νόμοι για την προστασία των ωκεανών και της άγριας θαλάσσιας ζωής του κόσμου. Λαμβάνουμε καινοτόμα, άμεση δράση to expose and confront illegal activities on the high seas marine sanctuaries and in countries' sovereign waters through cooperative agreements with established law enforcement agencies.

Slide 12 - Slide


CONSERVE

Working with law enforcement
Some of Sea Shepherd’s most successful campaigns were conducted in cooperation with international law enforcement agencies such as INTERPOL. We also regularly assist nations who are lacking the resources to defend their own coastal waters from IUU fishing, such as Liberia and Gabon in West Africa, and protecting marine sanctuaries from poachers in the Galapagos.


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Συνεργασία με την επιβολή του νόμου
Κάποιες από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες της Sea Shepherd διενεργήθηκαν σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς επιβολής του νόμου όπως η INTERPOL.

Ακόμη, βοηθάμε τακτικά έθνη τα οποία έχουν έλλειψη πόρων να υπερασπίσουν τα ίδια τους παράκτια νερά από την ΠΛΑ αλιεία, όπως η Λιβερία και η Γκαμπόν στη Δυτική Αφρική, και προστατεύοντας θαλάσσια καταφύγια από λαθροθήρες στα Γκαλαπάγκος.

Slide 13 - Slide


PROTECT
Direct Action
Despite our relatively small size and limited resources, Sea Shepherd’s campaigns have been effective because we use direct action to achieve results, instead of billboards, petitions or protest marches. Our ships, mainly crewed by passionate volunteers, have saved over 6000 whales from the Japanese harpoon ships in the dangerous Antarctic waters. We have stood up to seal hunters, hauled in miles of illegal fishing gear, and relentlessly chased one of the world’s most notorious poaching vessels for 110 days until they scuttled their own ship in defeat
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παρά το σχετικά μικρό μας μέγεθος και περιορισμένους πόρους, οι εκστρατείες της Sea Shepherd ήταν αποτελεσματικές επειδή κάνουμε χρήση άμεσης δράσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων, αντί για διαφημιστικές πινακίδες, λίστες υπογραφών ή πορείες διαμαρτυρίας.

Τα πλοία μας, τα οποία είναι επανδρωμένα κυρίως με παθιασμένους εθελοντές, έχουν σώσει πάνω από 6000 φάλαινες από τα Ιαπωνικά αλιευτικά πλοία σε επικίνδυνες θάλασσας της Ανταρκτικής.

Έχουμε αντιμετωπίσει λαθροθήρες φώκιας, ανασύρει ολόκληρα μίλια παράνομου αλιευτικού εξοπλισμού, και κυνηγήσαμε ανελέητα ένα από τα πιο κακόφημα σκάφη λαθροθηρίας του κόσμου για 110 μέρες, μέχρι που βύθισαν το ίδιο τους το πλοίο, ηττημένοι.

Slide 14 - Slide


UP HOLDING THE LAW
From its earliest years, Sea Shepherd has embraced the mandate of the United Nations World Charter for Nature to uphold international conservation laws when nations can’t…or won’t.

Today, Sea Shepherd works with law enforcement agencies such as INTERPOL to help bring poachers to justice, and partners with national governments around the world to stop illegal, unreported and unregulated fishing in their sovereign waters.

Where a law enforcement vacuum exists, Sea Shepherd acts to fill that void.


ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας κιόλας, η Sea Shepherd έχει ενστερνιστεί την εντολή του Παγκόσμιου Χάρτη της Φύσης των Ενωμένων Εθνών να αναλαμβάνεται το βάρος των διεθνών νόμων συντήρησης του περιβάλλοντος όταν τα έθνη δεν μπορούν... ή απλά δεν το κάνουν.

Σήμερα, η Sea Shepherd συνεργάζεται με οργανισμούς επιβολής του νόμου όπως η INTERPOL για να βοηθήσει στο να αποδοθεί δικαιοσύνη στους λαθροκυνηγούς, και συνάπτει συνεργασίες με κυβερνήσεις κρατών ανά τον κόσμο για να σταματήσει την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στα χωρικά τους ύδατα.

Όταν υπάρχει μία κενό στην επιβολή του νόμου, η Sea Shepherd αναλαμβάνει δράση για να το καλύψει.

Slide 15 - Slide

OUR FOCUS

IUU FISHING
While there are many issues impacting the oceans, Sea Shepherd's current focus falls under four main areas.
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING
Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is a global problem that threatens the health of marine ecosystems as well as the livelihood of coastal fishermen.

Legal fishing operations that observe quotas and by-catch laws are already forced to compete for fewer and fewer fish, yet an estimated 15-40% of the total global catch is caught illegally. The problem is particularly acute for nations that lack the resources to enforce local fishing laws, which is why Sea Shepherd works with governments like in Gabon and Liberia to make a real difference for the future of our oceans.ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ
Ενώ υπάρχει πολλά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τους ωκεανούς, αυτή τη στιγμή η Sea Shepherd εστιάζει σε τέσσερις κύριους τομείς.

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απειλεί την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και το βιοπορισμό των ψαράδων στα παράκτια νερά.

Νόμιμες αλιευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν τα πλαφόν και τους νόμους για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, είναι ήδη αναγκασμένες να συναγωνίζονται για ψάρια που όλο και λιγοστεύουν, παρόλα αυτά ένα 15-40% των συνολικών παγκόσμιων αλιευμάτων είναι παράνομο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο για κράτη που έχουν έλλειψη σε πόρους επιβολής των τοπικών νόμων αλιείας. Αυτός είναι ο λόγος που η Sea Shepherd συνεργάζεται με κυβερνήσεις όπως στην Γκαμπόν και τη Λιβερία, ώστε να κάνει τη διαφορά για το μέλλον των ωκεανών μας.

Slide 16 - Slide


POACHING
Sea Shepherd has been using direct action to stop illegal whale poachers around the world since 1979. After commercial whaling almost drove whales to extinction, a global moratorium was put into place in 1986. However, some countries have refused to recognize the ban. Norway and Iceland continue commercial whaling. During our ten years of campaigns in Antarctica, Sea Shepherd’s Southern Ocean Whale Defence direct-action campaigns successfully prevented the slaughter of over 6000 whales.
Sea Shepherd has also opposed the slaughter of seals in Canada since 1978. Despite a ban on the import of seal products into the US and EU, Canada continues to club thousands of seal pups to death every year.

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

Η Sea Shepherd κάνει χρήση άμεσης δράσης για να σταματήσει παράνομους λαθροκυνηγούς φαλαινών ανά τον κόσμο από το 1979. Αφότου το εμπορικό κυνήγι φαλαινών σχεδόν οδήγησε τις φάλαινες σε εξαφάνιση, το 1986 τέθηκε σε ισχύ μία παγκόσμια αναστολή.

Κατά τη διάρκεια μίας δεκαετίας εκστρατειών μας στην Ανταρκτική, οι εκστρατείες άμεσης δράσης της Sea Shepherd, με τίτλο Southern Ocean Whale Defence, απέτρεψαν με επιτυχία τη σφαγή περισσότερων από 6000 φαλαινών.

Η Sea Shepherd έχει επίσης αντιτεθεί στη σφαγή φώκιας στον Καναδά, από το 1978. Παρά την απαγόρευση στην εισαγωγή προϊόντων φώκιας στις ΗΠΑ και ΕΕ, ο Καναδάς συνεχίζει να σφαγιάζει χιλιάδες μωρά φώκιες κάθε χρόνο.

Slide 17 - Slide


OCEAN POLLUTION
Marine debris is choking our ocean, creating a devastating impact on marine ecosystems world-wide. Alongside consumer items such as plastic bottles and straws, aluminum cans, rubber balloons, plastic bags and cigarette lighters, is industrial fishing gear such as line, nets, ropes, hooks, and buoys lost or discarded at sea. Marine debris is a danger to all marine life including birds, sharks, turtles and marine mammals, causing injury or death through drowning, entanglement, or starvation following ingestion. It’s also a serious health risk for humans, because microplastics ingested by marine animals absorb manmade toxins such as PCBs, DDT, BPA and mercury, whose effects are intensified as they pass up the food chain, making it another good reason to stop eating fish altogether.

ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Οι θαλάσσιοι ρύπου πνίγουν τον ωκεανό μας, δημιουργώντας ολέθριες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Μαζί με καταναλωτικά είδη όπως πλαστικά μπουκάλια και καλαμάκια, μπαλόνια από καουτσούκ, πλαστικές σακούλες και αναπτήρες, έρχεται και ο εξοπλισμός βιομηχανικής αλιείας όπως η πετονιά, τα δίχτυα, οι γάντζοι και οι σημαδούρες που έχουν χαθεί ή πεταχτεί στη θάλασσα.

Οι θαλάσσιοι ρύποι είναι κίνδυνος σε όλη τη θαλάσσια ζωή συμπεριλαμβανομένων των πουλιών, των καρχαριών, των χελωνών και των θαλάσσιων θηλαστικών. Προκαλούν τραυματισμό ή θάνατο μέσω πνιγμού, εμπλοκής, ή λιμοκτονίας μετά από κατάποση. Είναι επίσης σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος για τους ανθρώπους, καθώς τα μικροπλαστικά που καταπίνονται από τα ζώα της θάλασσας απορροφούν τεχνητές τοξίνες όπως οι PCB, τα DDT, BPA και ο υδράργυρος. Πρόκειται για ακόμη έναν καλό λόγο να σταματήσουμε να τρώμε ψάρια γενικότερα.

Slide 18 - Slide

OFFSHORE DRILLING – CLIMATE CHANGE
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τα ατυχήματα γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης, οι εκρήξεις και οι διαρροές έχουν προκαλέσει κάποιες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τον άνθρωπο στην εποχή μας, με επιπτώσεις στη θαλάσσια άγρια ζωή και το βιοπορισμό των παράκτιων κοινωνιών.

Η Sea Shepherd ένωσε τις δυνάμεις της με την Ocean Alliance το 2014 για να ερευνήσει τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της διαρροής πετρελαίου του Deepwater Horizon το 2010 στον Κόλπο του Μεξικό και τη χρήση τοξικών χημικών που σκόρπισαν πετρέλαιο παντού στο νερό και στην τροφική αλυσίδα.

Για να προληφθεί η πιθανότητα μίας ακόμη καταστροφής, το 2016 η Sea Shepherd βοήθησε επιτυχώς στο να απαγορευτεί στην BP να εγκαθιδρύσει νέες επιχειρήσεις γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης στα παρθένα νερά του Μεγάλου Αυστραλιανού Κόλπου.

Slide 19 - Slide


OUR HISTORY
During our over 40 years defending the oceans we have conducted over 200 campaigns around the world.  To find out how we have been protect marine species watch our “Stand Fast” series to see some of the highlights.

You can also step through some of the highlights of our history here:
https://www.seashepherdglobal.org/who-we-are/history/

Warning – some of these videos contain graphic images of seal clubbing, dolphin hunts, whaling and finned sharks. These images can be upsetting to watch, but reflect what Sea Shepherd and our volunteers have had to confront during campaigns and continues to fight against.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Μέσα σε 40 χρόνια προστασίας των ωκεανών έχουμε διενεργήσει πάνω από 200 εκστρατείες σε όλο τον κόσμο.  Για να μάθετε πώς προστατεύουμε τα θαλάσσια είδη δείτε τη σειρά μας με τίτλο “Stand Fast” για κάποια από τα κυριότερα σημεία.

Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε κάποια από τα κυριότερα σημεία της ιστορίας μας εδώ:
https://www.seashepherdglobal.org/who-we-are/history/

Προσοχή– κάποια από αυτά τα βίντεο περιέχουν γραφικές εικόνες με χτυπήματα σε φώκιες, κυνήγια δελφινιών, φαλαινών και καρχαριών χωρίς πτερύγια. Αυτές οι εικόνες μπορεί να αναστατώσουν τον θεατή, αλλά αναπαριστούν αυτά που η Sea Shepherd και οι εθελοντές μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια εκστρατειών και αυτό που συνεχίζουν να καταπολεμούν.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

OUR CURRENT CAMPAIGNS
Take a look at the map to find the locations
and details of our most recent campaigns.
WORLD MAP
Take a look at the map to find the locations and details of our most recent campaigns.
INSERT WORLD MAP WITH HOVER POINTS FOR CAMPAIGN LOCATIONS AND SHORT SUMMARY – Use campaign logos and/or ships images to highlight locations.

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ
Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη για να βρείτε τις τοποθεσίες των πιο πρόσφατων εκστρατειών μας.

Slide 26 - Slide

HOW YOU CAN BE PART OF THE MOVEMENT
Supporting Sea Shepherd
Sea Shepherd has grown over the years, due to the hard work of volunteers and donations from our supporters.  With so much work still to achieve on-going support is critical to defending the oceans.

Become a regular donor and help keep our ships at sea. Visit our website for more information. https://act.seashepherdglobal.org/

Shop to support – by purchasing Official Sea Shepherd merchandise not only can you proudly wear the Sea Shepherd Jolly Roger but help protect marine life, as all profits go into our campaigns. Visit www.seashepherdsstore.com to find your nearest eStore.

.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ

Υποστήριξη της Sea Shepherd
Η Sea Shepherd έχει μεγαλώσει με τα χρόνια, χάρη στη σκληρή δουλειά των εθελοντών μας και τις δωρεές από τους υποστηρικτές μας.  Με τόση δουλειά που υπάρχει ακόμα να γίνει, η συνεχής υποστήριξη είναι κρίσιμης σημασίας για την υπεράσπιση των ωκεανών.

Γίνετε τακτικός ευεργέτης και βοηθήστε να μείνουν τα πλοία μας στη θάλασσα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες.
https://act.seashepherdglobal.org/

Δείξτε την υποστήριξή σας – αγοράζοντας επίσημα προϊόντα της Sea Shepherd και βοηθήστε στην προστασία της θαλάσσιας άγριας ζωής, καθώς όλα τα κέρδη πηγαίνουν στις εκστρατείες μας.

Επισκεφτείτε το www.seashepherdstore.com για να βρείτε το πιο κοντινό σε εσάς ηλεκτρονικό κατάστημα.

Slide 27 - Slide

HOW YOU CAN BE PART OF THE MOVEMENT
Be part of the movement
-    Become an onshore volunteer – around the world Sea Shepherd local chapters are working on the ground to help raise funds and awareness of ocean issues. Visit our website to find your nearest chapter: https://www.seashepherdglobal.org/global/locations/
-    Join our ships crew – apply to volunteer on our ships and be part of our direct action campaigns around the world. https://www.seashepherdglobal.org/get-involved/volunteer-sea/
-    Join our volunteers and participate in beach clean ups or dives to remove ghost nets.
Visit our website to find out how to become a volunteer:
www.seashepherdglobal.org


ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Γίνε εθελοντής ξηράς – ανά τον κόσμο, τα τοπικά παραρτήματα των Sea Shepherd εργάζονται στην ξηρά για δωρεές και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα των ωκεανών. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς παράρτημα: www.seashepherdglobal.org/global/locations/

Γίνε μέλος του πληρώματός μας – κάνε αίτηση για εθελοντής στα πλοία μας και γίνε μέλος των εκστρατειών άμεσης δράσης που διεξάγουμε ανά τον κόσμο. https://www.seashepherdglobal.org/get-involved/volunteer-sea/

Γίνε ένας από τους εθελοντές μας και συμμετέχετε σε καθαρισμούς παραλιών ή καταδύσεις για αφαίρεση άδηλων διχτυών.

Slide 28 - Slide

www.seashepherdglobal.org

Slide 29 - Slide