Hello World

מדעי המחשב -  מבוא לפייתון
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologiePrimary EducationAge 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

מדעי המחשב -  מבוא לפייתון

Slide 1 - Slide

Python
פייתון היא שפת תכנות שבעזרתה נוכל לכתוב קוד

המטרה של כתיבת קוד היא לפתור בעיות בעזרת המחשב

Slide 2 - Slide

קלט
Input
מידע שהמחשב מקבל מהמשתמש.ת

Slide 3 - Slide

פלט
Output
מידע שהמחשב נותן\מחזיר למשתמש.ת

Slide 4 - Slide

אלגוריתם
הוא דרך שיטתית או סדרה של הוראות מדויקות, המתארת כיצד לפתור בעיה או לבצע משימה
מסוימת
אנחנו כותבים.ות ומבצעים.ות אלגוריתמים כל הזמןSlide 5 - Slide

אלגוריתם
האלגוריתם מקבל קלט

מבצע עליו פעולה או סדרה של פעולות המיועדות לפיתרון הבעיה

מחזיר פלטSlide 6 - Slide

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יהיה הקלט
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 7 - Quiz

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יהיה הפלט
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 8 - Quiz

באלגוריתם המיועד לחשב ממוצע של שני מספרים
מה יבצע האלגוריתם
A
שני מספרים
B
הצגת הממוצע
C
חישוב הממוצע
D
הצגת שני מספרים

Slide 9 - Quiz

כרוב כבשה וזאב
צריך להעביר את שלושתם לצד השני של הנהר
אפשר להעביר כל פעם רק אחד מהם
הבעיה: אם יישארו לבד
הזאב יטרוף את הכבשה
הכבשה תאכל את הכרוב

כתבו אלגוריתם הפותר את הבעיה

Slide 10 - Slide

הדפסה למסך
כדי להציג את פלט התוכנית על המסך נשתמש בפקודה
print()
בתוך הסוגריים נכתוב את מה שנרצה להדפיס למסך

Slide 11 - Slide

הופעת המילים
Hello World
הן
A
קלט
B
פלט

Slide 12 - Quiz

הפקודה
Print

ניתן להוסיף לפקודה עוד פרמטרים כדי לשנות קצת את הפלט.
אם נוסיף למחרוזת את הצירוף
/n
השורה תרד מיד אחריוSlide 13 - Slide

הפקודה
print()
מציגה את ה
A
קלט
B
פלט

Slide 14 - Quiz

הפקודה
Print


אם נוסיף
end=""
בסוף הפקודה, לא נרד שורה
 


Slide 15 - Slide

מה יתקבל כשנריץ את הפקודה הבאה

Slide 16 - Open question

מה יתקבל כשנריץ את הפקודה הבאה

Slide 17 - Open question

מה יתקבל כשנריץ את הפקודה הבאה

Slide 18 - Open question

מה יתקבל כשננסה להריץ את רשימת הפקודות משמאל

Slide 19 - Open question

הפקודה
Print

כדי להדפיס למסך קטע שלם
נשתמש בשלושה גרשיים רצופים
print(''' נכניס קטע''')

Slide 20 - Slide

Hello World!
בעולם מדעי המחשב ישנה מוסכמה מקובלת שהתוכנית הראשונה שתיכתב בשפת תכנות חדשה היא תוכנית שמדפיסה למסך את המילים

Hello World!


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video