טיפוסים והמרות - שיעור 2

המרות משתנים בין טיפוסים
float()
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Recently usedSecondary EducationAge 13

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

המרות משתנים בין טיפוסים
float()

Slide 1 - Slide

משתנים - הצבה
הצבה של מספר
num = 55

הצבה של מחרוזת
string1 = 'Happy hour'
string2 = "Happy day"

Slide 2 - Slide

כתבו פקודת הצבה ללא רווחים. הציבו במשתנה
num
את הערך 56

Slide 3 - Open question

כתבו פקודת הצבה ללא רווחים. הציבו במשתנה
str
את הערך
"Love"

Slide 4 - Open question

משתנה יכול לקבל ערך בעקבות פעולה חשבוניתnum = 5 + 2


Slide 5 - Slidenum = 5 + 2
num = num * 10
print (num)

בזמן נתון משתנה יכול להכיל ערך אחד בלבד

אם המשתנה קיבל ערך חדש נמחק הערך הקודם ובמקומו נשמר הערך החדש

Slide 6 - Slide

num = 5 + 2
num = num * 10
print (num)
?מה הפלט

Slide 7 - Open question

num = 6/ 2
num = num * 4
print (num)
?מה הפלט

Slide 8 - Open question
name = "Michal"
grade = 100.0
print (name ," got ", grade, " in the test")

הדפסת משתנים - פלט

בפקודת הדפסה ניתן לשלב מחרוזות טקסט יחד עם משתנים ולקבל הודעה שלמה ומסודרת

Slide 9 - Slide

name = "Pen"
price= 25.5
print (name ," costs", price," shekels")

Slide 10 - Open question

n1 = 5
n2 = 5.0

print (type(n1))
print (type(n2))
טיפוסים של משתנים

בתכנות קיימים טיפוסים שונים של משתנים ועל פי הקלט שלהם נקבע טיפוס המשתנה

הפקודה שמבררת מה הטיפוס של המשתנה נקראת
type()
 

Slide 11 - Slide

num1 = 4/2
print (type(num1))

A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 12 - Quiz

num1 = 4//2
print (type(num1))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 13 - Quiz

num1 = 4%2
print (type(num1))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 14 - Quiz

num1 = "True"
print (type(num1))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 15 - Quiz

num1 = True
print (type(num1))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 16 - Quiz

n1 = 5
print (n1 / 2)print (float(n1) / 2)

טיפוסים של משתנים - המרה

ניתן להמיר טיפוס של משתנה
הוספת הטיפוס הרצוי לפני שם המשתנה בסוגריים ישנה את הטיפוס שלו

Slide 17 - Slide

num1 = int(4/2)
print (type(num1))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 18 - Quiz

num1 = int(4/2)
print (num1)

Slide 19 - Open question

num1 = float(2)
print (num1)

Slide 20 - Open question

string1= "52"
print (string1 * 2)

print (int(string1) * 2)

טיפוסים של משתנים - המרה

המרה של טיפוס מחרוזת למספר שלם
לתוצאת חישוב הכפל


Slide 21 - Slide

string1= "33"
print (string1 * 2)

Slide 22 - Open question

string1= "33"
print (int(string1) * 2)

Slide 23 - Open question

string1= "33"
print (float(string1) * 2)

Slide 24 - Open questionname = input ("What's your name? ")
score = int( input ("What is your score? "))קליטת נתונים למשתנה - input

קבלת ערכים לתכנית על ידי המשתמש.ת
הערך מתקבל לתוך משתנה
רצוי לצרף הודעה

Slide 25 - Slidename = input("What's your name? ")
num1 = int(input("Enter number "))
num2 = float(input("Enter number "))קליטת נתונים למשתנה - input

אם לא נגדיר את סוג המשתנה שנרצה לקבל - המשתנה יהיה מחרוזת


Slide 26 - Slide

lesson = input ("What are you learning now? ")

print(type(lesson))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 27 - Quiz

grade = int( input ("What is your grade? "))

print(type(grade))
A
class 'float'
B
class 'int'
C
class 'str'
D
class 'bool'

Slide 28 - Quiz

average= float( input ("What is your average? "))

print(type(average))
A
float
B
int
C
str
D
bool

Slide 29 - Quiz


num1 = int(input("Enter number: "))
num2 = int(input("Enter number: "))

print(num1 % num2)


האופרטור שארית החלוקה
%
מודולו
מחזיר מספר שלם
מציג את השארית

Slide 30 - Slide


num1 = int(input("Enter two digit number: "))
print(num1//10) #מבודד את ספרת העשרות
print(num1%10) #מבודד את ספרת היחידות


האופרטור שארית החלוקה
%
מודולו
בעזרת אופרטור זה ניתן לבודד את ספרת האחדות של מספר

Slide 31 - Slide