Wet- en regelgeving zorg 1

 Wet- en Regelgeving in de zorg
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

 Wet- en Regelgeving in de zorg

Slide 1 - Slide


 1. Nederlands rechtsstaat
 2. Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener a.d.h.v. de WGBO
 3. Wilsbekwaam en wilsonbekwaam

Slide 2 - Slide

Instaleer de LessonUp app op je telefoon of tablet
Gebruik de code die de docent geeft om in te loggen

Slide 3 - Slide

Wat weten jullie over de Nederlandse wetgeving?

Slide 4 - Mind map

Nederlandse rechtsstaat
 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten

Slide 5 - Slide

Wat is het?
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad e provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; politie en openbaar ministerie (OM)
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad

Slide 6 - Slide

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd

 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 7 - Slide

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 8 - Slide

Rechtsbijstand
Men kan een beroep doen op een juridisch geschoolde raadsman of advocaat.  

Deze wordt door de overheid betaald. Daarvoor moet je aan bepaalde inkomenseisen voldoen.
Juridisch loket
Hier geven medewerkers advies over de aanpak van een probleem. 

Zij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar een advocaat.

Mediation

Slide 9 - Slide

De rechtspositie van de zorgvrager is in elke zorginstelling in Nederland gelijk.
A
waar
B
niet waar
C
gedeeltelijk waar

Slide 10 - Quiz

Welke wet regelt de rechten en plichten van zowel de zorgvrager als die van de zorgverlener?

Slide 11 - Open question

Wetten in de zorg
- wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
- wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
- algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- wet zorg en dwang (Wz&d)
- wet langdurige zorg (WLZ)
-  wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
- zorgverzekeringswet
- wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)


Slide 12 - Slide

Rechtspositie zorgvrager


WGBO wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
Recht op eigen beslissingen
Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG

Beroepsaansprakelijkheid
Rechtspositie Stagiaire/leerling

Slide 13 - Slide

WGBO
Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 14 - Slide

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 15 - Slide

Wat regelt de wet WGBO voor de zorgvrager?
A
geheimhouding door de hulpverlener
B
inzage in het medisch dossier
C
vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen
D
a, b en c zijn juist

Slide 16 - Quiz

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 17 - Slide

Wat zijn de plichten van de zorgvrager volgens de WGBO?

Slide 18 - Open question

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. 
 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen. En betalen.
 • de plicht van de zorgverlener is medisch dossier bijhouden en  informatie verstrekken

Slide 19 - Slide

WGBO rechten zorgverlener


            Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 20 - Slide

Wanneer geen toestemming nodig?
- levensbedreigende situatie die ernstig nadelig is
- bij wilsonbekwaamheid en evt. gedwongen behandelingen indien er sprake is van ernstig nadeel (met/zonder toestemming wettelijk vertegenwoordiger)
Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie van de arts niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.Slide 21 - Slide

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers.

Slide 22 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 23 - Slide

Wat zijn de plichten van de zorgverlener volgens de wgbo?

Slide 24 - Open question

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 25 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 26 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 27 - Quiz

Vervolg:
- wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
- algemene verordering gegevensbescherming (AVG)
- wet zorg en dwang (Wz&d)
- wet langdurige zorg (WLZ)
-  wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
- zorgverzekeringswet
- wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)


Slide 28 - Slide

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
= Wkkgz

Slide 29 - Slide

Wat regelt de Wkkgz?
 • Een betere en snelle aanpak van klachten
 • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
 • Cliënt krijgt sterkere positie door transparantie fouten
 • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders van geweld e.d. aan IGJ

Slide 30 - Slide

Wat geldt er voor Wkkgz?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
is de afkorting van: wet kwaliteit, kwantiteit en geschillen zorg
B
regelt een snelle aanpak van klachten
C
is er vooral voor de zorgvrager
D
melden van alleen ernstig geweld in de zorg is verplicht

Slide 31 - Quiz

Wat regelt de
Wet medezeggenschap cliënten in de zorgsector?

Slide 32 - Open question

Wil je een Tip en Top geven over deze les?

Slide 33 - Open question