Hfst 1 Rechtspositie zrgvrgr/ zrgvlnr

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe het rechtssysteem in Nederland eruit ziet.

 • kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO

Slide 2 - Slide

Nederlandse 
          rechtsstaat

 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten/Trias Politica
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht

Slide 3 - Slide

Wat is het 
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
Eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad en provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; Politie en openbaar ministerie 
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad 

Slide 4 - Slide

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd
 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 5 - Slide

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 6 - Slide

Rechtsbijstand

 • men kan een beroep doen op een juridisch geschoolde raadsman of advocaat.  
 • Deze wordt door de overheid betaald. 
 • Daarvoor moet je aan bepaalde inkomenseisen voldoen.

Juridisch loket

 • Hier geven medewerkers advies over de aanpak van een probleem.

 • Zij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar een advocaat.


Slide 7 - Slide

Rechtsbijstand verzekering

 • als je teveel verdient waardoor je geen recht hebt op rechtsbijstand kun je je hiervoor verzekeren

 • vergoeding voor kosten van een advocaat
Mediation 

 • Conflicten oplossen zonder rechter erbij te betrekken

 • omdat beide partijen hierin beslissen is dit vaak de fijnste oplossing.

Slide 8 - Slide

Wetgevende Macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Regels uitvoeren
Conflicten beslechten
Regels maken

Slide 9 - Drag question

Tot zover het algemene rechtssysteem in Nederland 

Slide 10 - Slide

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 11 - Slide

Rechtspositie zorgvrager

 1.  Vastgelegd in de WGBO de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst
 2. Wkkgz de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Rechtspositie zorgverleners

Recht op eigen beslissingen
 1. WGBO
 2. Wet BIG
 3. Wkkgz

Slide 12 - Slide

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 13 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 14 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 15 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 16 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 17 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 18 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 19 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als verpleegkundige fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 20 - Slide

Wet BIG
 • Hierin zijn de voorbehouden handelingen opgenomen
 • Doel is de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog houden.
 • Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en    onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
 •  Dit doet de Wet BIG onder andere 
        met het BIG-register.

Slide 21 - Slide

Rechtspositie Stagaire/leerling
 • Je rechten en plichten staan vast in een
 1. leer-werkovereenkomst (leerlingen)
 2. stageovereenkomst (stagiaires).
 • Veel rechten en plichten staan benoemd in het CAO
(voor iedere branche verschillend)

Slide 22 - Slide

WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Slide 23 - Slide

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
 1. Een beter en snellere aanpak van klachten
 2. Zorgmedewerkers kunne veilig incidenten melden
 3. Client krijgt sterkere positie
 4. Uitbreiding meld[licht zorgaanbieders

Slide 24 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 25 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 26 - Quiz

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 27 - Quiz

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 28 - Quiz

Wat houdt WGBO in ?
A
Wat er in het zorgdossier moet staan
B
De rechten en plichten van clienten en zorgverleners

Slide 29 - Quiz

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 30 - Quiz

''Beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen''
Over welke wet hebben we het?
A
WGBO
B
Civiel recht
C
Rechtsstaat
D
Wet BIG

Slide 31 - Quiz

Waarvoor staan de letters BIG
A
Bedrijven in Gezondheidszorg
B
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
C
Bezwaarcommissie In Gezondheidszorg
D
Beroepsprocedure in Gezondheidszorg

Slide 32 - Quiz

''Wet waarbij je een behandelingsovereenkomst aangaat met de patient.''
A
BIG
B
WGBO
C
Wkkgz

Slide 33 - Quiz

Welke wet regelt dat zorgmedewerkers veilig incidenten kunnen melden?
A
WGBO
B
ARBO
C
Wkkgz
D
BIG

Slide 34 - Quiz

Wat zijn voorbeelden van incidenten die de zorgmedewerker moet melden?

Slide 35 - Open question

Slide 36 - Slide

uitleg opdracht 3
 • maak een presentatie over een benaderingswijze die past bij je patient van opdracht 2
 • presentatie plaatsen in Teams 
 • Volgende week presenteren


Slide 37 - Slide