Prove2move

Informatiebijeenkomst
1 / 44
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Informatiebijeenkomst

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
 • Go P2M
 • Richtlijnen CGI Lintexamen
 • Bewijsstukken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel: Aan het einde van de bijeenkomst weet je (ongeveer)

Welke afnamevoorwaarden gelden​Wanneer een bewijsstuk goed / niet goedgekeurd wordt

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wanneer krijgt een student een GO voor P2M?
 • De student heeft alle leereenheden in orde
 • Aantal uren is behaald (KDV=288uur, BSO= 220uur)
 • Alle werkprocessen staan minimaal op vakbekwaam 2 (telefonisch achterhalen bij praktijkbegeleider)
 •  Go-formulier (laten ondertekenen door praktijk, student en SLB'er)
 • Verklaring afronding Loopbaan & Burgerschap (Loopbaan ondertekenen door SLB'er /burgerschap ondertekenen door  burgerschapsdocent

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Zijn hier nog vragen over?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Richtlijnen CGI Lintexamen
Waar kan je informatie vinden over de procedure?
Sharepoint -> Documenten PW OA-> Curriculum -> P2M -> Richtlijnen  CGI
of 
in het TEAM "Assessoren en SLB'ers CGI Lintexamen" bij bestanden

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is een poging vergeven?


 • Student verschijnt niet of komt te laat
 • Student levert geen portfolio in
 • Student is te laat met inleveren
Volgende kans = kans 2!

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is het geen poging vergeven?

 • Als student 10 dagen van te voren aangeeft niet klaar te zijn.
Taak SLB'er: Check portfolio samen met student
Niet compleet? 10 dagen van tevoren melden bij P2M-coördinatie en student wordt opnieuw ingepland.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zijn hier nog vragen of opmerkingen over?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Deskundigheid
 1.  onderbouwt de keuze van bewijsstukken voor het bevorderen van de eigen deskundigheid;​
 2. Onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om de eigen deskundigheid te bevorderen;​
 3. Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling;​
 4. Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen

Kwaliteitszorg
5. Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg;​
6. Onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon; 
7. PW4/OA Onderbouwt aan de hand van een voorbeeld hoe anderen gemotiveerd zijn om protocollen/procedures rondom kwaliteitsverbetering op de juiste wijze te hanteren
7. PW3/ MIB Onderbouwt aan de hand van een voorbeeld hoe een verbetervoorstel geleid heeft tot een resultaat.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De criteria voor het CGI-Lintexamen

 • De 7 gestelde Criteria
 • Voorbeelden bewijsstukken: goed of fout?
 • Eisen bewijsstukken

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Criterium 1: Gekozen bewijsstukken deskundigheid


 • De student geeft kort en krachtig aan waarom hij/ zij heeft gekozen voor de 3 bewijsstukken voor deskundigheid.
 • Geeft aan waar hij/ zij het meest trots op is en waarom 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Criterium 2: Vakliteratuur

De student onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om de eigen deskundigheid te bevorderen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat is een goed voorbeeld van vakliteratuur?
A
Artikel uit de Volkskrant
B
Hoofdstuk uit een informatief boek
C
Een artikel van "nu.nl"
D
Wikipedia

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Criterium 2: Vakliteratuur

Artikel uit de Volkskrant. 
Hoofdstuk uit een informatief boek
Een protocol uit de werkmap van jouw stage.
Een artikel uit een vakblad, zoals 'De wereld van het jonge kind'
Een artikel van 'nu.nl'
Wikipedia
Schoolboeken

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstukken vakliteratuur
 • Erkende bron
 • Vermelding van bron en bron weergegeven
Bewijs dat bron toegepast is in de praktijk (‘gespreksverslag, verslag gebeurtenis ondertekend door betrokkenen)
 •  in het gesprek moet duidelijk naar voren komen dat de de student de inhoud van de bron kent. Komt dit niet of onvoldoende naar voren? 1 punt.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Criterium 3: Feedback ontvangen


De student onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Je ontvangt van jouw stagebegeleider een geschreven blaadje met tips en tops van jouw lesuitvoering/uitgevoerde activiteit.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

In een POP gesprek met jouw slb-er wordt een verslag gemaakt waarin staat beschreven wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw leerdoelen zijn voor de komende periode.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt een studiecontract waarin staat dat jouw studiehouding verbeterd moet zijn aan het einde van de periode + een evaluatie waaruit duidelijk naar voren komt hoe je gedrag verbeterd is.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk feedback
 • Kopie van de ontvangen feedback (situatie 0). Denk daarbij aan de naam van de feedbackgever + datum + handtekening
 • Bewijsstuk wat je met deze feedback op school/stage gedaan hebt. Denk aan:
 • Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen. 
 • Verslag gebeurtenis, ondertekend door betrokkenen. 
 • Feedback van betrokkenen nadat je met de feedback aan de slag bent gegaan (situatie 1). Denk daarbij aan de naam van de feedbackgever + datum + handtekening 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Criterium 4: Deskundigheid delen


De student onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


Je hebt een klasgenoot en een collega verteld wat een goed boek is mbt de omgang van kinderen die zich lastig kunnen concentreren.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt tijdens een les AK, leerlingen uitleg gegeven over vulkanen.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt met ouders een gesprek gevoerd over wat zij kunnen doen om het kind te helpen zijn/haar woordenschat te vergroten
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Jij hebt tijdens een intervisie bijeenkomt als tip aan je medestudent gegeven dat hij/zij in gesprek moet met zijn/haar begeleidster over te laat komen.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Jij hebt tijdens een oudergesprek de rol van tolk vervuld en vertaald wat de docent tegen ouders zei.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk deskundigheid
 • Er moet een link zijn met de opleiding
(op tijd zijn leer je ook op de bakkersopleiding)

 • Een uitgebreide beschrijving van de deskundigheid die jij gedeeld hebt + vermelding van de bronnen.
 •  Bewijsstuk wat je met deze deskundigheid op school/stage gedaan hebt. Denk aan:
Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen.
Verslag gebeurtenis, ondertekend door betrokkenen.
Foto’s, presentatie + ondertekend verslag betrokkenen.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Criterium 5: Inzet protocollen/ richtlijnen


De student onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Een ouder vraagt aan jou welke richtlijnen er zijn met betrekking tot uitdelen. Jij gaat opzoek naar de richtlijnen en communiceert deze aan de ouder.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 30 - Quiz

Niet geschikt -> Je bewaakt met het opzoeken van deze richtlijn niet actief de kwaliteit
Je merkt dat ouders vaak ongezonde traktaties meegeven, iets dat in strijd is met het beleid. Je zoekt de richtlijnen op en communiceert deze aan ouders vlak voordat een kind jarig is. Je helpt ouders met gezonde traktatie-ideeën wanneer zij daarom vragen.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 31 - Quiz

Geschikt -> Je hebt nu dit protocol actief gebruikt om de kwaliteitszorg te bewaken.

Je merkt dat je het lastig vind om met escalerend gedrag om te gaan. Je weet niet goed wat je dan moet doen. Je leest het protocol ‘escalatie’ en haalt hier tips uit hoe om te gaan met dergelijke situaties. Dit pas je toe wanneer een kind heel erg boos wordt. Deze situatie bespreek je na met jouw praktijkbegeleider.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 32 - Quiz

Geschikt -> Door dit protocol te lezen en toe te passen bewaak je de kwaliteitszorg.

Voor leereenheid 17 moest je verschillende protocollen samenvatten en in de leereenheid plaatsen.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 33 - Quiz

Niet geschikt -> Met het opzoeken en samenvatten van protocollen bewaak je niet de kwaliteitszorg.

Eisen bewijsstuk inzet protocollen
 • Maak een foto van het protocol, de procedure of de richtlijn.
 • Bedenk wat jij met dit protocol op stage gedaan hebt en hoe je dit kunt bewijzen.
Foto’s
Gespreksverslag
Verslag gebeurtenis
Onderdeel uit een leereenheid
 • Voeg feedback toe van jouw praktijkbegeleider of andere betrokkenen.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Criterium 6: Knelpunt bespreken

De student onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/ tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Je hebt gesignaleerd dat de handen niet goed gewassen worden terwijl dit wel in het beleid staat.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt gesignaleerd dat er geen datum op het beleg in de koelkast staat. Je bespreekt dit met de persoon die hierover gaat.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Eisen bewijsstukken knelpunt bespreken
 • De bewijsstukken moeten minimaal bestaan uit:
Bewijsstuk van het gesignaleerde knelpunt.
Foto's
Deel uit leereenheid
Bewijsstuk dat je dit knelpunt met de juiste persoon hebt besproken:
Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen met datum/naam/handtekening
Feedback van de persoon/personen met wie je het knelpunt besproken hebt. Hoe is de bespreking gegaan? Denk aan naam/datum/handtekening!

 Let op! Nadruk moet liggen op ‘de juiste persoon’ ipv op het knelpunt -> waarom is juist die persoon ‘de juiste’ persoon.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Criterium 7: Verbetervoorstel 
PW3 en MIB: De student onderbouwt op welke wijze hij/zij een verbetervoorstel heeft ingebracht en met welk resultaat 

PW4 en OA: De student onderbouwt aan de hand van een voorbeeld hoe zij anderen gemotiveerd heeft om protocollen/procedures rondom kwaliteitsverbetering op de juiste wijze te hanteren

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

1. Je merkt dat een aantal collega’s zich niet aan de anderhalve meter houden. Je maakt posters en hangt deze op in de gang om collega’s eraan te helpen herinneren zich te houden aan de anderhalve meter. ​Hierdoor houden de collega's zich meer aan de regels.
A
Geschikt Niveau 3
B
Ongeschikt Niveau 3
C
Geschikt Niveau 4
D
Ongeschikt Niveau 4

Slide 40 - Quiz

Fout -> Je hebt de collega’s niet gesproken en dus niet anderen gemotiveerd. 
2. Op jouw stage zijn er 4 kleutergroepen. De afspraak is: de laatste groep die buiten heeft gespeeld, spant een net om de zandbak om te voorkomen dat vogels/katten uit de buurt niet in de zandbak hun behoefte doen. Toch merk je dat deze afspraak vaak wordt vergeten. Je plant een afspraak in met alle onderbouw collega’s. Je geeft een korte presentatie over het belang om het net wel om de zandbak te spannen. Je maakt een lijst met wie wanneer verantwoordelijk is voor het net. ​

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 41 - Quiz

Goed -> Je hebt meerdere collega’s aangesproken op een gemaakte schoolafspraak van het net van de zandbak. Je hebt gedeeld waarom het belangrijk is om dit net te spannen en je hebt een lijst gemaakt zodat iedereen op een bepaald moment verantwoordelijk is.

Eisen bewijsstuk verbetervoorstel
Foto's​
Deel uit leereenheid​ waaruit naar voren komt dat je een verbetervoorstel uitgevoerd hebt + resultaat beschrijving.
Bewijsstuk dat je dit echt hebt uitgevoerd:​
     Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen met datum/naam/handtekening​

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Tot slot
Bij twijfel: overleggen met assessoren/mentoren/docenten die LE 25 geven.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Welke vraag of opmerking komt er na deze bijeenkomst in je op?

Slide 44 - Open question

This item has no instructions