Kwaliteitszorg les 2 STOC

1 / 22
next
Slide 1: Slide
kwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

WAT BETEKENT KWALITEIT VOOR JOU ?
Welke woorden associeer je onmiddellijk met de term kwaliteit? Hoe zou jij de term ‘kwaliteit’ definiëren?

Slide 2 - Open question

Kwaliteit is niet voor iedereen hetzelfde 
Vraag aan een gezin wat voor hun goede kwaliteit is voor de kinderopvang:

 • Vader; Makkelijk bereikbaar, flexibel, ruime openingstijden, warm eten. 
 • Moeder; Aardige leidsters/onderwijzers, Schoon, gezonde voeding ..
 • Kind; Veel vriendjes, veel speelgoed, toffe docent die geen straf geeft, buitenspeelterrein waar ik kan voetballen, enz
Kwaliteitsbeleving afhankelijk van:
 • Persoonlijke voorkeur en smaak
 • Tijdsgeest
 • Situaties en levensomstandigheden

Slide 3 - Slide

Definitie kwaliteit
Kwaliteit is de mate waarin een dienst, artikel of organisatie voldoet aan iemands verwachtingen.
Kwaliteit wordt gekoppeld aan kwaliteitseisen = voorwaarde die wordt verbonden aan kwaliteit:
 • Subjectieve kwaliteitseisen (persoonlijk van aard) Iedereen verstaat er iets anders onder. Dat is lastig, want hoe kun jij in je werk nu kwaliteit leveren, als iedereen er anders over denkt?
 • Objectieve kwaliteitseisen (gericht op feiten).  Dit houdt in dat je kwaliteit moet kunnen meten. Dat kan  als je van tevoren vastlegt, op papier, wat wel kwaliteit is en wat geen kwaliteit is. 

Slide 4 - Slide

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsniveau’s:
 • Micro (op de werkvloer, bv onderlinge samenwerking)
 • Meso (voor de hele organisatie, bv veiligheidsbeleid)
 • Macro (voor de hele sector, bv wettelijke kaders en controle)
Kwaliteitsvoorwaarden (nodig om jouw werk goed te kunnen doen)
 • Materiële kwaliteitsvoorwaarden (oa. Apperatuur en gebouw)
 • Immateriële kwaliteitsvoorwaarden (contact collega’s, leidinggevenden, arbeidsvoorwaarden, afwisseling, groei, taakverdeling, serieus nemen, eigen inbreng)


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Kwaliteit in de praktijk 
Het is lastig om te bepalen wat in het pedagogisch werk/ en op school  nu precies onder kwaliteit wordt verstaan. Je kunt zeggen dat kwaliteit (in het pedagogisch werk )te maken heeft met wat er van jou wordt verwacht. Cliënten, directie en overheid hebben verwachtingen van jou als pedagogisch werker.


Voorbeelden van verwachtingen gaan over:
 • Interactievaardigheden
 • Contact met ouders
 • Omgeving
 • Randvoorwaarden

Slide 7 - Slide

Pedagogische kwaliteit bestaat uit twee pijlers: 
structurele kwaliteit en proceskwaliteit.  


Structurele kwaliteit: 
 • het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte
 • veiligheid
 • hygiëne
 • groepssamenstelling en –grootte (stabiliteit)
 • het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerker/ docenten(beroepskracht-kindratio)
 • opleidingsniveau van de docenten/pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch/ schoolbeleid
 • het spel/ school materiaal. boeken 

Per opvangsoort gelden andere eisen voor deze structurele kwaliteit.
Slide 8 - Slide

Proceskwaliteit  
Is de kwaliteit van de ervaringen die kinderen opdoen in hun interacties met de sociale en materiële omgeving.  Het gaat bijvoorbeeld om  het contact met leeftijdgenootjes en  de groepsruimte/materiaal  die ontwikkeling van het kind stimuleert. 

Deze kwaliteit is moeilijk te waarborgen via regels en wetten, maar vereist een kritische blik en continue scholing van pedagogisch medewerkers.

Ook de omgang tussen ouder en opvang is van invloed op de (pedagogische) kwaliteit. 

Ouders en kinderopvangorganisaties zijn partners in opvoeding. Regelmatig uitwisselen van informatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Een goede uitwisseling zorgt op zichzelf dus al voor een betere kwaliteit van de opvang!

Slide 9 - Slide

Kwaliteitszorg is verplicht, hoe dan?

Slide 10 - Open question

Voor een belangrijk deel zijn de kwaliteiten die er van je verwacht worden omschreven en vastgelegd.
 • Je werkt binnen de grenzen van het beroep
 • Je werkt binnen jouw functieomschrijving
 • Je werkt volgens de beroepscode https://www.fnv.nl/getmedia/887b63ae-0491-45e1-915c-68f4b3a71fe7/Beroepscode-kinderopvang-v04-06-20.pdf)
 • Je werkt volgens de Cao (https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/actuele-cao)
 • Je werkt volgens de regels van de wet, bijvoorbeld:
 1. VIEROGENPRINCIPE (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-kinderopvang-verbeteren)
 2. MELDCODE HUISELIJK GEWELD
 3. AVG Wet
 4. WET IKK
 5. WKO
 6. Arbowet

Slide 11 - Slide

Toezicht betekent:
Controleren
Nemen van maatregelen

Slide 12 - Poll

Handhaving betekend:
Controleren
Maatregelen nemen

Slide 13 - Poll

Welke instantie controleert de kwaliteit binnen het onderwijs?
A
GGD
B
ARBO dienst
C
Overheid
D
Onderwijsinspectie

Slide 14 - Quiz

Wat doet GGD?

Slide 15 - Open question

Kwaliteitszorgsystemen
Dit is een methodische manier (cyclus) om kwaliteitszorg op te zetten.
 • Kwaliteitseisen
 • Kwaliteitsborging
 • Kwaliteitscontrole
 • Instrumenten

Slide 16 - Slide

Kwaliteitseisen
Dit begint bij de beschrijving welke kwaliteit wil/moet jij bieden als kinderopvang. Dit noem je de eisen.
De overheid bepaald vanuit wetten voor een belangrijkdeel de eisen, maar ook ouders zullen bepaalde wensen hebben.

Slide 17 - Slide

Kwaliteitsborging
Als de organisatie helder heeft welke kwaliteit ze willen bereiken en aan welke eisen ze moeten voldoen, is de volgende stap kwaliteit borgen.
Dit betekent dat je de kwaliteit nu moet gaan leveren, en moet blijven leveren.

Slide 18 - Slide

Wat zijn voorbeelden van hoe
kwaliteit kan worden geborgd?

Slide 19 - Mind map

Kwaliteitscontrole
De laatste stap in het kwaliteitszorgsysteem is, de controle.
Kwaliteitscontrole is het controleren of het werk voldoetaan de kwaliteitseisen.
De criteria voor kwaliteit moeten duidelijk, concreet en meetbaar zijn.

Slide 20 - Slide

Eigen rol
Je moet jouw eigen kwaliteit ook op peil houden als pedagogisch medewerker. Hiervoor staan verschillende tips in het boek. 
1 hiervan is vraag om feedback.

Slide 21 - Slide

Feedback vragen is belangrijk om de kwaliteit hoog te houden, leg dit eens uit...

Slide 22 - Open question