Les 1 - Oriëntatie op het werkveld

1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Inhoud methodiek (uitleg)
 • Planning periode & toets 
 • Lesdoelen 
 • Oriëntatie opdracht
 • Oriëntatie werkveld (theorie) 
 • Opdracht (Thieme) 
 • Opdracht beroepshouding 
 • Ontwikkelingspsychologie (theorie) 
 • Afsluiting (lesdoelen behaald?) 

En natuurlijk ook nog pauze :) 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Methodiek 
 • Thema 1: oriëntatie op werkveld 
 • Thema 2: de mens en zijn     
    ontwikkeling (ontwikkelings-
    psychologie) 
 • Thema 3: Methodisch handelen  


(digitale leeromgeving: boek + opdrachten) 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Planning periode 
 • 10 weken (1 lesperiode)
 • Theorie & opdrachten (les) 
 • Verwerkingsopdrachten (Thieme) 
 • Herfstvakantie (15-23 okt) 
 • Periode afrondingsweek (7
    november) 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Toets 
Theoretische toets 
 • Onthouden & begrijpen 
 • Kennis toepassen 
 • Analyseren (casus) 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Je kunt het begrip 'sociaal-agogisch werk' uitleggen 
 • Je  weet uit welke zes elementen een beroepshouding
    bestaat en kunt dit toepassen op jezelf 
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen extramurale, intramurale en
    semimurale zorg betekenen 
 • Je kunt een voorbeeld geven van de verschillende voorzieningen waar je
    kunt gaan werken als MZ-er 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Oriëntatie opdracht 
 • Vorm een tweetal met je buurman/vrouw 
 • Denk samen na over de volgende begrippen: welzijn,
    welzijnswerk, sociaal-agogisch werk. (5min) 
 • Schrijf op wat je denkt dat deze begrippen betekenen. Wat
    weet je hier al van? (5min) 

Klassikaal terugkoppelen. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Agogiek 
"Agogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het veranderen van het gedrag van mensen." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk richt zich op personen die niet volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het doel van het werk is het gedrag van personen zo te beïnvloeden dat zij zich beter gaan voelen.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welzijn 
"Welzijn is de mate van welbevinden. Dit is een persoonlijke beleving. Het betekent dat het geestelijk en sociaal goed gaat met een persoon." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk = welzijnswerk. 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Gericht op: 
 • Begeleiding, advisering, ondersteuning en het aanbieden
    van activiteiten aan cliënten. 
 •  Begeleiding in woon- en leefomgeving 
 • Begeleiding in sociale omgeving 
 • Begeleiding meedoen in de samenleving 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions


"Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant (extramuraal) en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd."   (KD Maatschappelijke zorg 2015)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Intramurale zorg

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Semimurale zorg

Slide 13 - Slide

Dagopvang / dagbehandeling 
Gaan weer naar huis 
Extramurale zorg

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

MZ-ers zijn onder andere werkzaam in  de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging." (KD Maatschappelijke Zorg) 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Beroepshouding 
 1. Betrokkenheid
 2. Empathie 
 3. Assertiviteit
 4. Representativiteit (vertegenwoordigen organisatie) 
 5. Integriteit 
 6. Reflectief vermogen  

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Opdracht (thieme) 
 • Digitale leeromgeving 
 • Groepscode: 
 • Boek: methodiek 
 • 1.1 Sociaal Agogisch Werk (Verwerkingsopdrachten niv 3 en niv 4)
 • Opdracht 3A, 3B, 3C, 4A, 4B  (30 min) 
Opdracht 3C (vervolgopdracht + klassikaal nabespreken). Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3C 
 • Welke van de zes eigenschappen bezit jij? Geef bij elke eigenschap een voorbeeld.
 • Welke eigenschap(pen) moet je nog
    ontwikkelen? 
 • Waarom is het belangrijk om deze
    eigenschappen te ontwikkelen? 
 • Welke eerste stap kun je zetten
    om dit te ontwikkelen?  (10 min) 

Schrijf op + klassikaal nabespreken. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie 
"Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert." 

"Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fases van zijn ontwikkeling." 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is een theorie?  
Een verklaringsmodel. 
Een manier van kijken naar de wereld. 
Uit wetenschappelijk onderzoek komen gegevens, deze gegevens vormen de basis voor een theorie. 

In het geval van ontwikkeling en leren: een manier van kijken naar leren en ontwikkelen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

De onderzoekers
 1. Pavlov 
 2. Skinner 
 3. Vygotsky
 4. Piaget 
 5. Maslow (behoeftepiramide) 
 6. Erikson (levenslooptheorie) 
    

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Zoek uit per wetenschapper
 1. Wie is de wetenschapper?
 2. Welke theorie is er bedacht?
 3. Waarom was deze theorie belangrijk voor de ontwikkelingspsychologie?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Fases van ontwikkeling 
 • ongeboren kind
 • baby (0-18 maanden)
 • peuter (18 maanden-4 jaar)
 • kleuter (4-6 jaar)
 • schoolkind (6-12 jaar)
 • puber (12-17 jaar)
 • adolescent (17-25 jaar)
 • volwassene (25-67 jaar)
 • oudere mens (67 jaar en ouder).Slide 23 - Slide

This item has no instructions

 • Elke fase (van baby tot oudere) heeft zijn eigen specifieke kenmerken

(cognitief, fysiek en sociaal) 

(volgende week verder) 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting 
 • Lesdoelen behaald? 
 • Feedback (post-it)
 • Volgende week theorie
    ontwikkelingspsychologie 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

'Ik als MZ-er'
 • Jouw toekomstbeeld 
 • Wees creatief (foto's, tekst,
    beeld) 
 •  Presenteer aan de groep 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions