14.3 Vervuiling


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 14 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 2 - Slide

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 3 - Slide

14.3 Vervuiling 

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

0

Slide 6 - Video

Broeikaseffect: natuurlijk
- Methaan
- koolstofdioxide
- Waterstof

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 9 - Slide

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 10 - Slide

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 11 - Slide

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 12 - Slide

Verzuring
- stikstofoxide
- zwaveloxide
- ammoniak (ook stikstofverbinding)

Slide 13 - Slide

verzuring
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 14 - Slide