3M week 7 les één

Log in please!
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Log in please!

Slide 1 - Slide

What are we going to do today?

- What did you do the previous lesson?
- Grammar 15: recap!
- Book report update
- Grammar 
- End of lesson

Slide 2 - Slide

What did we do the
previous lesson?

Slide 3 - Mind map

That's right!
In the previous lesson we talk about the articles and we talked about 'like and as'. We also talked about the book report.


Slide 4 - Slide

Let's give it a try! Do you remember?

Slide 5 - Slide

Like or as?

He looks ... his dad
A
Like
B
As

Slide 6 - Quiz

Like or as?
... in England, cricket is a very popular sport in Australia
A
Like
B
As

Slide 7 - Quiz

Like or as?
The weather is lovely now, ... it was on our last holiday
A
Like
B
As

Slide 8 - Quiz

Book report P3
Update!
- Deadline: woensdag 24 maart 15:00
- Short story: hoe kies ik?
- Format komt op Teams

Slide 9 - Slide

Goal for today

Het kunnen toepassen van de present simple, present continuous en future in een Engelse zin (grammar 11)


Slide 10 - Slide

Present simple
Present continuous
Future
He is 15 years old.
It's snowing in Canada
My parents are flying to Italy next week.
I will help you with your homework.

Slide 11 - Drag question

Present simple
Tegenwoordige tijd.
Gebruik: bij feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen.

Vorm:
1 hele werkwoord gebruiken bij I, you, we, you they
2 ww + s bij he, she, it
Schrijf een voorbeeld zin op 

Slide 12 - Slide

Present simple, voorbeeldzinnen


Water boils at 100 degrees Celsius.

Sam is 15 years old.
I often watch TV in the evening.

 

Slide 13 - Slide

Present continuous

Tegenwoordige tijd - duurvorm

Gebruik: iets is nu, op dit moment aan de gang.


Vorm:

am/are/is (vorm van to be) + (werkwoord + ing) Slide 14 - Slide

Present continuous, voorbeeldzinnen.


I'm watching a film at the moment.
It's raining in Sydney.

He is taking a shower right now.

Slide 15 - Slide

Future

Er zijn vier verschillende manieren om de toekomst  aan te geven in het Engels:

1. Present continuous

2. To be going to
3. Shall/Will
4. Present simple

Slide 16 - Slide

Future > 1 present continuous

Gebruik: om te praten over afspraken in de nabije toekomst waarvan de tijd/plaats al vaststaat.


He is leaving for New Zealand tomorrow.
I'm meeting Susan at the train station.

Slide 17 - Slide

Future > 2 to be going to

Gebruik:
- als iemand iets in de toekomst (niet) van plan is
- een voorspelling doen waarvoor je bewijs hebt.


Vorm:
am/are/is (vorm van to be) + going to + hele werkwoord

Slide 18 - Slide

Future > 2 to be going to

Examples:


Look! He is going to fall off his bike!
Look at those dark clouds. It is going to rain. 
I am not going to hike tomorrow. I am too tired to hike.

Slide 19 - Slide

Future > 3 shall/will
Gebruik:
- om iets aan te bieden
- bij beloftes
- bij aankondigingen
- bij besluiten
- voorspellingen doen waarvoor je geen bewijs hebt.

Slide 20 - Slide

Future > 3 shall/will

Vorm:

Bij vragen waar je I en We gebruikt, moet je shall gebruiken.
Shall we go by taxi?

In alle andere vragen gebruik je will
Will they buy a new house?

Slide 21 - Slide

Future > 3 Shall/will

In een bevestigende of ontkennende zin gebruik je alleen will.

Daarna volgt het hele werkwoord.
I will come to your party. I promise.


In ontkenningen voeg je not toe aan will.
will + not = won't
He won't come to school as he is ill.


Slide 22 - Slide

Future > 4 present simple
Gebruik: als er sprake is van een vast schema, zoals aankomst- en vertrektijden, openings- en sluitingstijden, begin- en eindtijden.

Vorm:
1. hele werkwoord bij I, you, we, you, they
2. ww + s bij he, she, it.

Slide 23 - Slide

Future > 4 present simple
Examples:
The train leaves at 4 pm from platform 5A.
Our school closes at 5 pm every day.
The show starts in ten minutes.
When does the match begin?

Slide 24 - Slide

The train ____ at 11:45.
A
leaves
B
is leaving
C
is going to leave
D
will leave

Slide 25 - Quiz

Look! Those girls ____ that busy highway.
A
cross
B
will cross
C
are crossing
D
are going to cross

Slide 26 - Quiz

Sharon ____ her birthday next Saturday at 2 pm.
A
celebrates
B
is celebrating
C
will celebrate
D
is going to celebrate

Slide 27 - Quiz

He sometimes ____ the bus to school.
A
takes
B
is taking
C
is going to take
D
will take

Slide 28 - Quiz

Maybe we ______ fries tonight.
A
shall eat
B
will eat
C
eat
D
are going to eat

Slide 29 - Quiz

I ______ Mickey up from the airport tonight.
A
am picking
B
pick
C
am going to pick
D
shall pick

Slide 30 - Quiz

Questions?

Slide 31 - Mind map

Bye-bye! See you next class!

Slide 32 - Slide