מארג מזון

מארג מזון
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieSecondary EducationAge 13

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

מארג מזון

Slide 1 - Slide

מארג מזון
שרשרת מזון מייצגת רצף אחד של
טריפה

רוב היצורים החיים משתייכים ליותר
משרשרת מזון אחת

Slide 2 - Slide

מארג מזון
שרשרות המזון באותה סביבת
חיים משולבות זו בזו ויוצרות רשת
הנקראת מארג מזון

Slide 3 - Slide

עשב הוא
A
אוטוטרופי
B
הטרוטרופי

Slide 4 - Quiz

צרכנים שניוניים
A
נמיות
B
ירגזים
C
נחשים
D
כל התשובות נכונות

Slide 5 - Quiz

טורפי על
A
נמיות
B
ירגזים
C
נחשים
D
כל התשובות נכונות

Slide 6 - Quiz

טורפי על
A
עיט
B
קרקל
C
שועל
D
כל התשובות נכונות

Slide 7 - Quiz

מארג מזון - הגדרה
ייצוג של סך כל שרשרות המזון
המשתלבות זו בזו בסביבת חיים
מכלול קשרי ההזנה במערכת אקולוגית

Slide 8 - Slide

מארג מזון
מארג המזון מתאר חומרים אורגניים בלבד
המועברים באמצעות קשרי הזנה

Slide 9 - Slide


A
מארג מזון
B
שרשרת מזון

Slide 10 - Quiz


A
מארג מזון
B
שרשרת מזון

Slide 11 - Quiz

מי הם הצרכנים הראשוניים במארג זה
A
חיטה ועץ אלון
B
עכבר וזחל
C
עכבר זחל ונחש
D
עכבר נחש ושחרור

Slide 12 - Quiz

מי הם טורפי העל במארג זה

Slide 13 - Open question

מי הם היצרנים במארג זה
A
חיטה ועץ אלון
B
עכבר וזחל
C
עכבר זחל ונחש
D
עכבר נחש ושחרור

Slide 14 - Quiz

פגיעה במארג מזון
במארג המזון משולבות שרשרות מזון שונות
פגיעה בחוליה אחת באחת משרשרות המזון, עלולה להשפיע על שרשרות אחרות ואף על מארג
המזון כולו
Slide 15 - Slide

מה יקרה לאוכלוסיית התולעים, אם ציפורי
השיר יסולקו מן המערכת
A
אוכלוסיית התולעים תגדל כי לתולעים לא יהיו טורפים
B
אוכלוסיית התולעים תקטן, כי לתולעים לא יהיו טורפים
C
אוכלוסיית העופות הדורסים תיעלם
D
אוכלוסיית החרקים תקטן כי פחות צפרדעים ייטרפו

Slide 16 - Quiz

פוטוסינתזה היא חלק ממארג המזון
A
נכון
B
לא נכון

Slide 17 - Quiz

מה יקרה לאוכלוסיית החרקים,אם כל ציפורי השיר יסולקו מן המערכת
A
אוכלוסיית החרקים תגדל כי העופות הדורסים יטרפו פחות צפרדעים
B
אוכלוסיית החרקים תגדל כי העופות הדורסים יטרפו יותר צפרדעים
C
אוכלוסיית העופות הדורסים תיעלם
D
אוכלוסיית התולעים תקטן כי יותר צפרדעים ייטרפו

Slide 18 - Quiz


A
שרשרת מזון
B
מארג מזון

Slide 19 - Quiz


A
שרשרת מזון
B
מארג מזון

Slide 20 - Quiz