Митоз ба мейоз хуваагдал

1. Мейоз хуваагдлын онцлог шинжүүдийг нэрлэнэ үү.
1. бэлгийн эсийн хуваагдал 2. биеийн эсийн хуваагдал
3. диплойд бүрдэлтэй эс үүснэ 4. гаплойд бүрдэлтэй эс үүснэ
5. 4 төл эс үүснэ 6. 2 төл эс үүснэ
A
1, 4, 6
B
2, 4, 5
C
2, 3, 5
D
1, 4, 6
1 / 10
next
Slide 1: Quiz
Secondary Education

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

1. Мейоз хуваагдлын онцлог шинжүүдийг нэрлэнэ үү.
1. бэлгийн эсийн хуваагдал 2. биеийн эсийн хуваагдал
3. диплойд бүрдэлтэй эс үүснэ 4. гаплойд бүрдэлтэй эс үүснэ
5. 4 төл эс үүснэ 6. 2 төл эс үүснэ
A
1, 4, 6
B
2, 4, 5
C
2, 3, 5
D
1, 4, 6

Slide 1 - Quiz

2. Митоз хуваагдлын үр дүнд хромосомын ямар бүрдэлтэй, хэдэн төл эс
үүсэх вэ?

A
n, n
B
2n, 2n
C
n, n, n, n
D
2n, 2n, 2n, 2n

Slide 2 - Quiz

3. . Митоз хуваагдлын онцлог шинжүүдийг нэрлэнэ үү.
1. бэлгийн эсийн хуваагдал 2. биеийн эсийн хуваагдал
3. диплойд бүрдэлтэй эс үүснэ 4. гаплойд бүрдэлтэй эс үүснэ
5. 4 төл эс үүснэ 6. 2 төл эс үүснэ

A
2, 4, 5
B
1, 4, 5
C
2, 3, 6
D
1, 4, 6

Slide 3 - Quiz

4. Мейоз хуваагдлын үр дүнд хромосомын ямар бүрдэлтэй, хэдэн төл эс
үүсэх вэ?

A
n, n
B
2n, 2n
C
2n, 2n, 2n, 2n
D
n, n, n, n

Slide 4 - Quiz

5. Митоз хуваагдлын анафазын үе шатыг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг
олно уу.

A
1
B
4
C
2
D
3

Slide 5 - Quiz

6. Мейоз I хуваагдлын зургийг ажиглан,
түүний үе шат болон онцлогийг
зөв илэрхийлсэн мөрийг олно уу.
A
Метафаз I - Хромосомуудын эрчлээ суларч хроматин үүснэ.
B
Анафаз I - Хос хромосомууд ээрүүлэн утаслагийн агшилтаас салж, эсийн туйл руу татагдана.
C
Телофаз I - Ээрүүлэн утаслагууд байхгүй болж, бөөмийн бүрхүүл шинээр үүснэ.
D
Профаз I - Эрчлэгдсэн гомолог хромосомууд бүх уртынхаа дагуу хоорондоо холбогдож бивалент үүссэнээр кроссинговер явагдана.

Slide 6 - Quiz

7. Мейоз хуваагдлын
онцлогийг зөв
тодорхойлсон
дугаарыг
сонгоно уу.
Түлхүүр:
(√)- тийм, (х)- үгүй

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 7 - Quiz

8. Митоз хуваагдлын
онцлогийг зөв
тодорхойлсон
дугаарыг
сонгоно уу.
Түлхүүр: (√)- тийм,
(х)- үгүй
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 8 - Quiz

9. Зурагт эсийн мөчлөгийг
үзүүлжээ. II дугаартай
үе шатын нэр болон
үйл явцыг зөв тодорхойлсон
мөрийг сонгоно уу.
A
G2 - Эсийн өсөлт, хуваагдалд бэлтгэх
B
G1 - Эсийн өсөлт, уураг нийлэгжинэ
C
S - ДНХ нийлэгжинэ
D
Митоз - Бөөм (хромосом) хуваагдана

Slide 9 - Quiz

10. Фото бичил зураг нь эсийн мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд байгаа
эсүүдийг харуулдаг. Митозын аль үе шатыг харуулаагүй вэ?

A
анафаз
B
профаз
C
телофаз
D
метафаз

Slide 10 - Quiz