Транспираци ба транслокаци

1. Ус ургамлын үндэснээс навч хүртэл дамжих дарааллыг олно уу?
A
Мезофилл эс - үндэсний үсэнцэр -үндэсний холтослог давхраа - ксилем
B
Үндэсний үсэнцэр – үндэсний холтослог давхраа – ксилем – мезофилл эс
C
Үндэсний холтослог давхраа - үндэсний үсэнцэр - ксилем – мезофилл эс
D
Үндэсний үсэнцэр – мезофилл эс –үндэсний холтослог давхраа – ксилем
1 / 10
next
Slide 1: Quiz

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

1. Ус ургамлын үндэснээс навч хүртэл дамжих дарааллыг олно уу?
A
Мезофилл эс - үндэсний үсэнцэр -үндэсний холтослог давхраа - ксилем
B
Үндэсний үсэнцэр – үндэсний холтослог давхраа – ксилем – мезофилл эс
C
Үндэсний холтослог давхраа - үндэсний үсэнцэр - ксилем – мезофилл эс
D
Үндэсний үсэнцэр – мезофилл эс –үндэсний холтослог давхраа – ксилем

Slide 1 - Quiz

2. Транспирацыг зөв дүрсэлсэн хариултыг олно уу?
A
Навчны эсүүд дэх усны хөдөлгөөн
B
Ургамлын иш болон навчнаас ус уурших
C
Үндэснээс навч руу чиглэсэн усны хөдөлгөөн
D
Навч болон орчны агаарын хооронд явагдах хийн солилцоо

Slide 2 - Quiz

3. Транспирацын явц дахь усны потенциалын зөрүүг олно уу?
A
навчинд бага, үндсэнд бага
B
навчинд их, үндсэнд бага
C
навчинд бага, үндсэнд их
D
навчинд их, үндсэнд их

Slide 3 - Quiz

4. Эх үүсвэрээс хэрэгцээт газар руу шилжих флоэмийн шим бодисын хөдөлгөөн аль нь биш вэ?
A
Протоны шахуургын үйл ажиллагаанаас хамаардаг
B
Концентрацийн градиентийн зарчмаар диффузлэгдэнэ
C
Эерэг даралтаар явагдах масс урсгал
D
Диффузээс гол төлөв шалтгаалдаг

Slide 4 - Quiz

5. Төмсний нүүрс
усны транслокацыг
зөв илэрхийлсэн
мөрийг сонгоно уу?
A
D
B
C
C
A
D
В

Slide 5 - Quiz

6. Сахароз, амин хүчил зэрэг бодисууд флоэмийн шигшүүрт хоолойгоор өөр өөр чиглэлд зөөгдөх боломжтой. Үүнийг зөв тайлбарласан өгүүлбэрийг сонгоно уу?
A
Флоэмийн шигшүүрт хоолойгоор масс урсгал ба идэвхтэй зөөвөрлөлтөөр
B
Флоэмээр зарим нь идэвхтэй зөөвөрлөлтөөр, зарим нь масс урсгалаар
C
Флоэмийн шигшүүр хоолой бүр хоёр чиглэлд масс урсгалаар зөөдөг
D
Флоэмийн шигшүүрт хоолойгоор өөр өөр чиглэлд масс урсгалаар зөөдөг

Slide 6 - Quiz

7. Сахароз мезофилл
эсээс шигшүүрт хоолой
ба дагуул эс рүү
зөөгдөх механизмын
зөв тайлбарыг олно уу?
A
2, 3
B
1, 2, 3
C
1, 3
D
Зөвхөн 1

Slide 7 - Quiz

8. Ургамлын дамжуулах багц - гуурсны ксилемээр ус зөөвөрлөгдөх үйл явцын талаар буруу илэрхийлсэн өгүүлбэрийг сонгоно уу?
A
Үндэсний ксилемээр холбоотой усны молекулууд татагдан дээшилнэ
B
Эх үүсвэрээс хэрэгцээт газар хүрэх урсгалыг нөхцөлдүүлнэ
C
Навчаар уурших ус амсрын эсүүдээр гадагшилна
D
Ургамлын биеэр ус шилжихэд үндэсний даралт нөлөөлнө

Slide 8 - Quiz

9. Ургамлын биеэр зөөвөрлөгдөх
пестицид аль замаар хаана
хуримтлагдах вэ?
A
Навч- Иш- Үндэс- Цэцэг, жимс
B
Үндэс- Иш- Навч- Цэцэг, жимс
C
Цэцэг, жимс- Иш- Навч- Үндэс
D
Үндэс- Цэцэг, жимс- Иш- Навч

Slide 9 - Quiz

10. Аль нь транспирацыг нэмэгдүүлэх хандлагатай вэ?
A
Далд суусан навчийн амсар
B
Нягтшил ихтэй навчийн амсар
C
Өргөстэй навч
D
Зузаан кутукул

Slide 10 - Quiz