4.4 Migratie naar Nederland

H4 Migratie naar Nederland
1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

H4 Migratie naar Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Welke groepen hebben zich sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevestigd en wat waren hun motieven om te emigreren? 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Terugblik H1 en H2
Vragen?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Programma: 
- Motieven om te migreren 
- Migratie naar NL
- Vluchtelingen 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Immigranten

Emigranten

Slide 6 - Slide

Migreren = verhuizen 

Emigratie =  verhuizen naar een ander land

Immigratie = vanuit een ander land naar NL verhuizen
Motieven om te migreren:
 Economische motieven
               
bijv. armoede ontvluchten
- Sociale motieven
                bijv. dichterbij familie wonen
- Politieke motieven
               
bijv. onveilige situatie in land van herkomst

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Belangrijkste migratiestromen in NL (na WOII)
- Migratie uit vroegere koloniën
              Surinamers, Antillianen, Molukkers
- Arbeidsmigratie
             - 
Gastarbeiders (jaren '60: vooral Turken en Marokkanen)
             - Arbeidsmigranten binnen EU (bijv. Polen) 
             - Kennismigranten buiten EU (bijv. VS en India)
 - Vluchtelingen 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Vluchtelingen
Mensen die hun land onder druk van oorlog en geweld verlaten. 

- Meestal opvang in buurlanden.
- Een deel vraagt in NL (of andere Westerse landen) asiel. 

Slide 10 - Slide

Asiel betekent letterlijk toevluchtsoord. 

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Het motief van Mana om te migreren naar Nederland is ECONOMISCH / SOCIAAL / POLITIEK, want …

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Het migratiebeleid in NL
- Restrictief toelatingsbeleid
            
Strenge voorwaarden om toegelaten te  worden als  immigrant.

- Geldige identificatiepapieren + bewijzen waarom asiel nodig is. 

- NL moet zich houden aan internationale verdragen zoals het VN-vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Slide 13 - Slide

Een arbeidsmigrant van buiten de EU wordt bijvoorbeeld alleen toegelaten als hij een beroep uitoefent waar behoefte aan is. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Mana wil zijn broertje laten overkomen naar Nederland, als dat lukt. Mag dat volgens de Nederlandse of Europese wetgeving? Leg je antwoord uit.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Mana moet integreren in Nederland. In de video hoor je dat veel Eritrese vluchtelingen een grote afstand tot de Nederlandse samenleving hebben. Geef hiervoor twee verklaringen.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Afsluiting
Vragen? 

Huiswerk: opdracht 1 t/m 9 van hoofdstuk 4

Slide 17 - Slide

This item has no instructions