Энзимийн саатуулагчид

Энзимт урвалын doublereciprocal
plot (давхар урвуу цэг)-ийн
график дээрх Y графикыг
зөв тодорхойлж
тайлбарлана уу.
A
өрсөлдөөнт бус саатуулагчтай
B
өрсөлдөөнт саатуулагчтай
C
өвөрмөц бус саатуулагчтай
D
эргэдэг саатуулагчтай
1 / 5
next
Slide 1: Quiz
Secondary EducationAge 11

This lesson contains 5 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Энзимт урвалын doublereciprocal
plot (давхар урвуу цэг)-ийн
график дээрх Y графикыг
зөв тодорхойлж
тайлбарлана уу.
A
өрсөлдөөнт бус саатуулагчтай
B
өрсөлдөөнт саатуулагчтай
C
өвөрмөц бус саатуулагчтай
D
эргэдэг саатуулагчтай

Slide 1 - Quiz

Субстратын өөр өөр концентрацид
А ба В гэсэн хоёр төрлийн саатуулагчтай
урвалын хурдыг хэмжиж үр дүнгээр нь
график байгуулжээ. Саатуулагч А-ийн
Vmax болон Km-ын утгад хэрхэн нөлөөлж
байгааг тодорхойлно уу.
A
Vmax буурна, Km хэвийн
B
Vmax буурна, Km буурна
C
Vmax хэвийн, Km өснө
D
Vmax хэвийн, Km хэвийн

Slide 2 - Quiz

Нэгэн энзимийн идэвхтэй төв ба X, Y гэсэн
ялгаатай 2 саатуулагчдын (ингибитор) уг
энзимтэй хэрхэн харилцан үйлчлэхийг
бүдүүвчээр үзүүлжээ. X ба Y ингибиторын
саатуулах төрлийг зөв
илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

A
Х-өрсөлдөөнт, Y- өрсөлдөөнт
B
Х-өрсөлдөөнт, Y- өрсөлдөөнгүй
C
Х-өрсөлдөөнгүй, Y- өрсөлдөөнт
D
Х-өрсөлдөөнгүй, Y- өрсөлдөөнгүй

Slide 3 - Quiz

Өрсөлдөөнт саатуулагчтай үед урвал
явагдсан бол энэ энзимийн Km болон
Vmax-д хэрхэн нөлөөлөхийг зөв
илэрхийлсэн мөрийн сонгоно уу.

A
Кm нэмэгдэнэ, Vmax буурна
B
Кm хэвээрээ, Vmax хэвээрээ
C
Кm нэмэгдэнэ, Vmax хэвээрээ
D
Кm хэвээрээ, Vmax буурна

Slide 4 - Quiz

Эрдэмтэн устөрөгчийн хэт
ислийн задралын хурдыг
судалжээ. График дээр
1, 3 – аар ямар урвалыг
урвалыг илэрхийлсэн бэ?

A
1 – өрсөлдөөнт бус саатуулагчтай 3 – саатуулагчгүй
B
1 – өрсөлдөөнт саатуулагчтай 3 – өрсөлдөөнт бус саатуулагчтай
C
1 – саатуулагчгүй 3 – өрсөлдөөнт саатуулагчтай
D
1 – саатуулагчгүй 3 – өрсөлдөөнт бус саатуулагчтай

Slide 5 - Quiz