11р анги Атомын электронт бүтэц

11р анги Атомын электронт бүтэц
1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

11р анги Атомын электронт бүтэц

Slide 1 - Slide

1. 1s22s22p63s23p63d2 4s2 электрон байгууламжийн томьёотой элемент нь дараах ангиллын алинд нь багтахыг тодорхойлно уу.
A
D-элемент
B
S-элемент
C
P-элемент
D
F-элемент

Slide 2 - Quiz

2. Электроноор бүрэн дүүргэгдсэн энергийн дэд түвшинг сонгоно уу.
A
5p5
B
2p2
C
3p3
D
4p6

Slide 3 - Quiz

3.. . . . 3p3 электронт бүтэцтэй элементийн оксидийн ерөнхий томьёог сонгоно уу.
A
Э2О
B
ЭО
C
Э2О3
D
Э2О5

Slide 4 - Quiz

4.. . . 3s2 электронт бүтэцтэй элементийн устөрөгчит нэгдлийн томьёог сонгоно уу.
A
ЭH
B
ЭH2
C
D
H2Э

Slide 5 - Quiz

1s
2s
2p
3s
3p
4s
3d
4p
5. 5S өмнөх дарааллуудыг зөв байрлалд оруулаарай.

Slide 6 - Mind map


Text

Slide 7 - Open question

7. р энергийн дэд түвшинд байх орбиталын тоог тодорхойлно уу.
A
1
B
3
C
5
D
7

Slide 8 - Quiz

8.Дараах орбиталууд дээр орших электронуудыг зөв харгуулаарай.
S
P
D
10e
2e
6e

Slide 9 - Drag question

9.Төмрийн атомын электрон байгууламжийн томьёог заана уу.
A
1s22s22p63s23p64s23d2
B
1s22s22p63s23p64s23d5
C
1s22s22p63s23p64s23d4
D
1s22s22p63s23p64s23d6

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Link

Дээрх даалгаваруудаа зөв хийсэн гэж үзэж байгаа бол доорх эможоос сонгоорой.
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll