Wet- en regelgeving 1

Module Wet- en Regelgeving
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Module Wet- en Regelgeving

Slide 1 - Slide

Vandaag
 1. Lesdoelen van module
 2. Ophalen leervragen
 3. Lesdoel
 4. Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener a.d.h.v. de WGBO
 5. Lesdoel behaald?

Slide 2 - Slide

Leerdoelen module
 • Je kunt kennis van de rechtspositie van de zorgvrager en de zorgverlener toepassen in de beroepspraktijk;
 • Je kunt een zorgvrager ondersteunen als hij een beroep moet doen op een sociale verzekering of voorziening;
 • Je hebt kunt werken binnen wetten die eisen stellen aan de kwaliteit van zorg en je kunt de zorgvrager en zijn naasten adviseren over deze wetten;

Slide 3 - Slide

Leerdoelen module
 • Je hebt inzicht in wetten die de kwaliteit van zorg en de rechten van zorgvragers waarborgen in bijzondere situaties;
 • Je hebt kennis van de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in een formele arbeidsrelatie;
 • Je hebt inzicht in wetten rondom sterven en dood en kunt deze wetten toepassen;

Slide 4 - Slide

Leerdoelen module
 • Je kunt de zorgvrager voorlichten en adviseren over deze wetten. Je kunt handelen binnen de grenzen van wet- en regelgeving bij signalen van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling;

 • Je kunt omgaan met ethische dilemma's die kunnen ontstaan door de toepassing van wetgeving in de zorg. Je hebt kennis van het recht op gezondheidszorg voor zorgvragers die tot bijzondere doelgroepen behoren. 

Slide 5 - Slide

Jullie leervragen

Slide 6 - Mind map

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe het rechtssysteem in Nederland eruit ziet.
 • kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO

Slide 7 - Slide

Nederlandse rechtsstaat
 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten

Slide 8 - Slide

Wat is het?
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad e provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; politie en openbaar ministerie (OM)
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad

Slide 9 - Slide

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd

 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 10 - Slide

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 11 - Slide

Rechtsbijstand

men kan een beroep doen op een juridisch geschoolde raadsman of advocaat.  Deze wordt door de overheid betaald. Daarvoor moet je aan bepaalde inkomenseisen voldoen.
Juridisch loket

Hier geven medewerkers advies over de aanpak van een probleem. Zij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar een advocaat.

Mediation

Slide 12 - Slide

De rechtspositie van de zorgvrager is in elke zorginstelling in Nederland gelijk.
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quiz

Rechtspositie zorgvrager

WGBO
Rechtspositie zorgverlener
Recht op eigen beslissingen
Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond           ethische dilemma's
Beroepsaansprakelijkheid
Rechtspositie Stagiaire/leerling

Slide 14 - Slide

WGBO
Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 15 - Slide

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 16 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 17 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 18 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 19 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 20 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 21 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quiz

WGBO en dwang

Regelt dat een arts zonder toestemming een medische ingreep kan uitvoeren.  Dit alleen in uitzonderlijke situaties.

Slide 24 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe het rechtssysteem in Nederland eruit ziet.
 • Kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO

Slide 25 - Slide

Volgende week
Ik zorg voor een planning van de lessen voor periode 2.
Verder met wetgeving uit leerpad 3

Slide 26 - Slide

Wil je een Tip en Top geven over deze les?

Slide 27 - Open question