Kleinschalig wonen les 2

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
De ontwikkeling naar kleinschalig wonen
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student weet hoe de financiering en organiatie geregeld wordt bij kleinschalig wonen.
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnHBOMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
De ontwikkeling naar kleinschalig wonen
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student weet hoe de financiering en organiatie geregeld wordt bij kleinschalig wonen.

Slide 1 - Slide

Ambulantisering
Afbouwbeleid van intramurale zorg. 

Alternatieven voor intramurale voorzieningen. Andere manier van kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Samenwerking met de omgeving (gemeente, huisartsen, GGZ, thuishulp is essentieel. 

Q: Hoe zou jullie er woning er uit zien met een LVB?

Slide 2 - Slide

Wanneer kom je in aanmerking voor kleinschalige wonen?
Clienten hebben altijd een indicatie nodig uit de WMO of WLZ. 

De financiering wordt geregeld door 
 • WMO
 • WLZ
 • PGB
 • Zorg in natura


Slide 3 - Slide

WMO
Wet is vooral gericht op het zelfstandig thuis wonen te stimuleren. De gemeente bepaald of iemand een vergoeding krijgt (keukentafelgesprek). Je vraagt de hulp ook aan bij de gemeente.
Zelfredzaamheid en participatie is het uitgangspunt. Uit de WMO kan de volgende zorg vergoed worden:
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning die de mantelzorgers tijdelijk ontlast
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving (psychiatrische stoornis)
 • Opvang in geval van huiselijk geweld

De WMO verzorgt de voorzieningen. De cliënt heeft niet automatisch recht op een vergoeding. De vergoeding kan per gemeente verschillen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

WLZ
Deze wet is er voor die mensen die gedurende de hele dag zorg, begeleiding of toezicht nodig hebben. Zij verblijven vaak in een zorginstelling (intensieve zorg) 

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geeft een indicatie af voor deze vorm van zorg.

Deze vorm van zorg is duur. De overheid wil dat cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen om de kosten te drukken. Soms is dit mogelijk doordat mensen intensieve zorg thuis krijgen. De zorgaanbieder vergoed dan de volledige zorg. Dit heet het volledige pakket thuis (VPT)
Naast de zorg die geboden wordt, wordt er ook maaltijden, dagbesteding en huishoudelijke hulp aangeboden.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

PGB 
Cliënt kiest zelf de zorgverlener en sluit een contract af met de zorgaanbieder.

De overheid legt een bepaald bedrag opzij voor de cliënt zodat de cliënt daarvan de zorg kan betalen. De zorgverzekeraar betaald (zorg Zorgverzekeringswet) aan de zorgverlener.

De cliënt krijgt geen geld op de rekening maar moet wel voldoen aan bepaalde (deels administratieve) eisen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Zorg in natura
Cliënt meldt zich bij de zorgaanbieder. 

De zorgaanbieder ontvangt geld voor de zorgverlener  volgens de CIZ indicatie. De zorgaanbieder geeft de zorg aan de cliënt.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie de cliënt zal verzorgen of ondersteunen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Het multidisciplinare team bij kleinschalig wonen
 • Begeleider
 • Persoonlijk begeleider
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Zorgmanager
 • Orthopedagoog
 • Gezondheidspsycholoog
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Een kleinschalige woonvoorziening kan deel uitmaken van een grotere instelling. 
Een teamleider of locatiecoordinator is vaak eindverantwoordelijk


Slide 12 - Slide

Wijkgericht werken binnen kleinschalig wonen 
Door sociale wijkteams 
 • Beoordelen van aanvragen voor WMO voorzieningen en ondersteuning (keukentafelgesprek)
 • Advies geven en algemen ondersteuning bieden (vrijwilligers, mantelzorgers, inloopactiviteiten)
 • Gebiedsgericht organiseren en aanbieden van alle eerstelijnsondersteuning

Door wijkgericht werken kan het sociale netwerk van de client vergroot worden door bijv. client te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten (ontmoetingsplek in de wijk)
Naast sociale wijkteams werken gemeentes soms ook met een zorg- of WMOloket


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Opdrachten
Kleinschalig wonen (vorige les)
Opdracht 3: Bekend, benieuwd, bewaren - de 3 B's.
Opdracht 4: Van instelling naar kleinschalig wonen.
Opdracht 6: Visies en opvattingen over kleinschalig wonen. (Met je groepje)
Opdracht 7: Kleinschalig wonen kan bijdragen aan de.. (artikel van mij) 
De ontwikkeling naar kleinschalig wonen
Opdracht 8: Wetgeving in de langdurige zorg
Opdracht 9: Ambulantisering
Opdracht 11: Kleinschalig wonen

Slide 15 - Slide

Beroepsproduct: 
Welke clienten verblijven er in jullie woonvorm?
Welke zorg en ondersteuning wordt er geboden? In welke omgeving staat de woonvorm? Wat zijn de voor- en nadelen van deze woonvorm?

Opdracht 4 visie is uitgangspunt.

Slide 16 - Slide