21PW Pedagogiek periode 1 les 3PedagogiekPeriode 1 les 3 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lessonPedagogiekPeriode 1 les 3 

Slide 1 - Slide

Pedagogisch Klimaat
les 2 
WERKPROCES  W7   Zorg voor een veilig pedagogisch klimaat 

Slide 2 - Slide

Wat weet je aan het einde van deze les?
 • Je weet wat het verschil is tussen opvoeden thuis en binnen een organisatie
 • Je weet wat een opvoedingsrelatie is
 • Je weet wanneer er sprake is van professionele afstand
 • Je weet het verschil tussen pedagogiek en orthopedagogiek
 • Je weet wat er bedoeld wordt met pedagogische klimaat

Slide 3 - Slide

WAAROM IS OPVOEDEN NOODZAKELIJK?

Slide 4 - Open question

Wat is het einddoel van de opvoeding?

Slide 5 - Open question

Opvoeden is:

Slide 6 - Open question

Het bieden van emotionele veiligheid. 
Stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competenties.
Overdracht van waarden en normen.
Daan is vandaag voor het eerst op de groep. Er wordt extra aandacht aan Daan besteed om ervoor te zorgen dat hij zich op zijn gemak voelt. De leidsters zullen extra contact momenten met Daan hebben en hem laten merken dat hij 'gezien' wordt.
Het is onrustig op de bso-groep. Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen gekomen. De kinderen kennen elkaar nog onvoldoende. De leidsters besluiten om een middag te organiseren waarop de kinderen steeds in wisselende groepjes een spelonderdeel volgen. 
Peter en Sam spelen buiten. Ze zijn baldadig. Op een gegeven moment verzamelen ze slakken uit de bosjes en trappen deze kapot. Ze moeten enorm lachen. De pedagogisch medewerker, Jasper, loopt naar de jongens toe en vraagt waar ze mee bezig zijn. Hij neemt de jongens direct mee naar binnen en legt uit dat dit niet kan. "Slakken zomaar doodmaken doen we hier niet", zegt Jasper.

Slide 7 - Drag question

Opdracht:
Verschillen opvoeding thuis en een organisatie
lezen 1.2.

Slide 8 - Slide

Verschillen thuis en Organisatie (school)
Ouders
Organisatie
Sterke emotionele band 
Warme persoonlijke relatie
Levenslang 
Kortdurend
Een of enkele kinderen
Groep kinderen
Broers en zusjes; familie 
Geen Familie 
Weten veel van elkaar, en hebben verwachtingen voor de toekomst
Weten niet zo veel van elkaar; voornamelijk wat ze onlangs samen gedaan hebben en gaan doen in de groep
Thuisomgeving die is ingericht voor
volwassenen en kinderen

Speciaal voor kinderen ingerichte omgeving 
Geen pedagogische opleiding 
Professionele Pedagogische Opleiding 
Gezin en informele taakverdeling 
Professionele organisatie met arbeidsvoorwaarden 

Slide 9 - Slide

wat is pedagogiek? 
Pedagogiek is de wetenschap die de opvoeding van het kind bestudeert. Bij pedagogiek ga je ervan uit dat opvoeden een “kunde” is. Je kunt het leren 
Orthopedagogiek richt zich op de behandeling van kinderen met een : 
Verstandelijke of lichamelijke beperking 
Problematische leer- of opvoedingssituatie 

Slide 10 - Slide

Opvoedingsrelatie
 •  De relatie met het kind is de basis van waaruit je opvoedt. Zonder relatie kan je niet opvoeden. (opvoedingsrelatie) 
 • Als p.m. besteed je aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en zorg je ervoor dat een kind zich veilig voelt
 • De relatie in je werk is functioneel. Het is een tijdelijke professionele relatie. Dat betekent dat je betrokken bent bij het kind, maar dat je tegelijkertijd de nodige afstand  kunt nemen zonder afstandelijk te zijn. 

Slide 11 - Slide

Wat beïnvloedt de opvatting over opvoeden?
 • Tijd waarin we leven
 • Vroeger echt niet sprake
 • Arbeidskracht
 • Oudere broer en zussen hadden de zorg
 • De cultuur waar we deel van uitmaken
 • Denk aan de opvoeding van meisjes – jongens..
 • Tradities
 • Prestaties belangrijk
 • Persoonlijke waarden, normen
 • Levensovertuigingen

Slide 12 - Slide

Filmpje: opvoeden in deze tijd 
Kijk nu naar het filmpje vanuit je kennis over structuur en grenzen stellen.
https://www.npostart.nl/vpro-thema/11-04-2013/VPWON_1181764
 • Hoe bieden deze opvoeders hun kinderen structuur aan? Voorbeeld..
 • Op welke manier geven de opvoeders hun grenzen aan? Voorbeeld..
 • Wat zou jij absoluut niet toestaan?
 • Wat vind jij goed van de opvoeders ?
 • Wat zou jij anders doen en waarom?
 • Welke tips zou jij aan de opvoeders geven?
 • Wat zag je terug in het filmpje?
 • Wat vind je van de opvoedingsstijl van de ouders?
 • Welke opvattingen over opvoeden zag je terug in het filmpje?
 • Welke gezin/opvoeding sprak jij het meest aan en waarom?
 • Wat zou jij totaal anders doen?Slide 13 - Slide

Het is erg fijn als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Dat heeft te maken met een pedagogisch klimaat. Pas als kinderen zich veilig voelen op school zijn ze in staat om te leren en te ontwikkelen. Leg uit: Wat is een pedagogisch klimaat? Bedenk zoveel mogelijk woorden.

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Slide

pedagogisch klimaat 
POSITIEF   Sfeer   Persoonlijkheid                       vertrouwen en ruimte geven   inrichting en materialen                  
                                    
Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. 

Met een goed pedagogisch klimaat bereik je dat leerlingen zich veilig voelen, gezien en gehoord worden. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn. Een fijne, voorspelbare en positieve sfeer zorgt ervoor dat leerlingen (en ouders) graag naar school komen. 

Slide 16 - Slide

Opdracht 
 • Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door vaste regels en structuur en geeft daardoor voorspelbaarheid en rust. Omdat we een goed en veilig pedagogisch klimaat als voorwaarde zien om tot een goede ontwikkeling van leerlingen te komen, beantwoorden jullie onderstaande vragen:
 • Welke regels of schoolafspraken zijn er op deze opleiding. Maak een lijstje.
 • Welke regels vind je het meest belangrijk?
 • Leg uit waarom je dit vindt
 • Maak in groepjes van 3 a 4 studenten 10 groepsregels voor in een klas: hoe willen jullie dat kinderen in de groep met elkaar omgaan? 
 • Visualeer de regels zodat ze in een klas opgehangen kunnen worden. 
 • Volgende week presenteer je de regels voor de groep

Slide 17 - Slide

Een kinderdagverblijf moet bieden
 1. Een gevoel van emotionele veiligheid
 2. Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
 3. Bijdrage aan het ontwikkelen van sociale competentie
 4. Overdragen van morele competentie/waarden, normen en cultuur
De opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven die als basis dienen voor de Wet kinderopvang.

Slide 18 - Slide

Veiligheid: Wat wordt verstaan onder veiligheid?

Veilige omgeving
Vertrouwde relaties met pedagogisch medewerkers
Vertrouwde relaties met kinderen
Mogen zijn wie je bent

Slide 19 - Slide

Wat wordt verstaan onder persoonlijke competenties?

 • Emoties uiten en benoemen
 • Motoriek en zintuigen: zelfstandig bewegen: kruipen, lopen, rennen, springen
 • fijne motoriek: grijpen, bouwen
 • Zichzelf verzorgen: eten, aankleden, zindelijkheid
 • horen, zien, voelen, ruiken
 • Cognitieve vaardigheden: natuur ontdekken en genieten, oorzaak en gevolg ontdekken
 • Taal en communicatie: begrijpen van taal, imiteren, woorden gebruiken, zinnetjes maken
 • wens om ervaringen te delen
 • genieten van verhalen
 • genieten van rollenspel
 • Creatieve en beeldende vaardigheden, verven, tekenen, knutselen
 • dansen en muziek maken

Slide 20 - Slide

Wat wordt verstaan onder sociale vaardigheden?
 • samen spelen
 • betrokkenheid, elkaar helpen
 • geven en nemen
 • vrienden maken
 • conflicten oplossen
 • zelfbesef en weten bij wie je hoort

Slide 21 - Slide

Wat wordt verstaan onder normen en waarden?
Morele regels:
 • elkaar geen pijn doen
 • luisteren naar de pedagogisch medewerkers
 • accepteren van verschillen
 • goede manieren

Slide 22 - Slide

Wat is pedagagiek:
Pedagogiek is de .......die de ........ van het .....bestudeert

Slide 23 - Open question

Zelfstandig werken
Doelen:
-Kennis over de begrippen opvoeden en pedagogiek.

Middelen:
- Licentie Thieme Meulenhoff 
- Theorieboek pedagogisch klimaat pw hoofdstuk 1.
Opdracht: vraag t/m 5 Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Opvattingen over opvoeden worden beïnvloed door:
 • De tijd waarin we leven 
 • De cultuur waar we deel van uitmaken 
 • Persoonlijke waarden, normen en opvattingen 

Slide 26 - Slide

Huiswerk
 • Lezen blz  19 t/m/ 24 
 • Maken opdracht 4 t/m 6 blz 12 t/m 14 online
 • Het eindproduct Opdracht 2 Visie in Beeld blz. 39/40 

Slide 27 - Slide

wat is een pedagogisch klimaat?
de wijze waarop een sfeer wordt geschapen waarin kinderen zich sociaal, emotioneel en intellectueel kunnen ontwikkelen. Ook wel opvoedingsklimaat. 

Slide 28 - Slide