H14 Mens, Milieu en natuur

H14 Mens, Milieu en Natuur
Samenvatting + oefenvragen
HV3   Biologie
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H14 Mens, Milieu en Natuur
Samenvatting + oefenvragen
HV3   Biologie

Slide 1 - Slide

14.1 
Gebruik van het milieu
Vervuiling, uitputting, aantasting
Duurzame ontwikkeling

Slide 2 - Slide

Populatie mensen

Slide 3 - Slide

Hoe zorgt de bevolkingstoename voor klimaatverandering?

Slide 4 - Open question

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 5 - Slide

Welke menselijke activiteiten leiden tot aantasting van het milieu?

Slide 6 - Open question

Op welke manieren zijn mensen afhankelijk van het milieu?

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Slide

Natuurlijk hulpbronnen

Slide 9 - Slide

14.2 De behoefte aan energie
Fossiele brandstoffen
Kernenergie
Duurzame energie

Slide 10 - Slide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Waarom draagt fossiele brandstof bij een een versterkt broeikaseffect?
A
Fossiele brandstof is ontstaan uit producten van de fotosynthese
B
Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt zuurstof vrij
C
Bij verbranding van fossiele brandstof komt CO2 vrij

Slide 13 - Quiz

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Radioactief afval

Slide 14 - Slide

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 15 - Slide

Wat is het voordeel van het gebruik van duurzame energiebronnen?
A
Vermindering van de hoeveelheid afval
B
Vermindering van de hoeveelheid zuurstof in de lucht
C
Vermindering van het energieverbruik
D
Vermindering van de hoeveelheid CO2 in de lucht

Slide 16 - Quiz

Ozonlaag
 • Houdt uv-straling tegen
 • Cfk's breken ozon af
 • Gat in ozonlaag
 • Door maatregelen aan het herstellen

Slide 17 - Slide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 18 - Slide

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 19 - Slide

14.3
(Versterkt) broeikaseffect
Klimaatsverandering

Slide 20 - Slide

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Gemiddelde temperatuur 30 graden hoger hierdoor

Slide 21 - Slide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 22 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 23 - Slide

14.5. Voedsel en water voor iedereen

Landbouwoppervlak: urbanisatie
Ontbossing tropisch regenwoud
vermesting, verzuring en broeikasgassen
Achteruitgang biodiversiteit
Visserij
Zoet water 

Slide 24 - Slide

Landbouw
 • Akkerbouw: monocultuur, chemische gewasbescherming, kunstmest
 • Tuinbouw: glastuinbouw, biologische gewasbescherming
 • Veeteelt: intensieve veehouderij, mestoverschot

Slide 25 - Slide

Waarom kappen we tropisch oerwoud?

Slide 26 - Open question

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren

Slide 27 - Slide

Wat is de belangrijkste oorzaak van verzuring?
A
De productie van plantaardig voedsel
B
De productie van dierlijk voedsel
C
Uitstoot van broeikasgassen door de landbouw
D
Overbevissing

Slide 28 - Quiz

Visserij
 • Overbevissing
 • Bijvangst
 • Visteelt

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Biologische landbouw
 • Milieu sparen en voldoende voedsel produceren
 • Geen monocultuur, vruchtwisseling (ruilverkaveling)
 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Meer ruimte

Slide 31 - Slide

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 32 - Slide

Het grootste deel van het water op aarde is
A
Zout water
B
Zoet water

Slide 33 - Quiz

Biodiversiteit

Slide 34 - Slide

Waardoor is de biodiversiteit in Nederland afgenomen?
A
Intensivisering van de landbouw
B
Toename van het aantal inwoners
C
Urbanisatie
D
Overbevissing

Slide 35 - Quiz