Ik kies Frysk!

Ik kies Frysk!
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Ik kies Frysk!

Slide 1 - Tekstslide

Wêrom Frysk?
.

Slide 2 - Tekstslide

Om't it megahandich is foar letter!
75% fan jim bliuwt yn Fryslân  wenjen en wurkjen
54% fan de bedriuwen komt faak oant hiel faak yn kontakt mei it Frysk
elkoars taal ferstean/ sprekke soarget foar in bettere relaasje en resultaten
Ut ûndersyk docht bliken: Frysk is in pree yn sektoaren as de soarch, it ûnderwiis, de winkels, buorkerij, befeiliging, plysje, technyk, ensfh. 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Om't it oer de taal fan it hert giet
Dyn taal heart by dy. It is in part fan wa'tsto bist. Oft dat no Frysk, Nederlânsk, Arabysk of Papiamentû is. 
It fak Frysk biedt romte oan ferskillende talen fan it hert.
Taal ferbynt. Elk hat ommers in taal fan it hert. Yn watfoar taal dreamsto? Telsto? Bisto lilk? Sjongsto? Appsto? 
It Frysk heart by de Friezen. Mar wat witsto eins oer it Frysk en oer Fryslân? Meitsje it dy eigen en lear mear!

Slide 5 - Tekstslide

Om't it neist taal ek oer kultuer giet
En kultuer stiet foar muzyk, teater, films, ferhalen, vlogs, poëzy, útstapkes, sport en mear!
SjONG
FeRstival 
Lês No
LinKk magazine

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Om't meartalich wêze foardielen hat
Do learst sneller mear talen
Do bist taalgefoeliger en taalbewuster
Do hast in positivere hâlding tsjinoer oare talen en kulturen
Do kinst dy gemiddeld better konsintrearje
Do kinst earder abstrakt tinke
Goeie redenen om dyn meartaligens nei in heger plan te tillen!

Slide 8 - Tekstslide

Om'tst mear learst oer de wrâld
Troch mear te learen oer oare talen, learst mear oer de wrâld.
In minderheidstaal allinnich foar Fryslân? Echt net! Neist de 24 grutte talen, wurde der 60 lytsere talen yn Europa praat!
Troch mear oer dysels te learen, witst better wa'tst wêze wolst yn dizze wrâld. 

Slide 9 - Tekstslide

Wat kinst ferwachtsje?

Slide 10 - Tekstslide

  • DOCH! Projektûnderwiis. Per projekt mei in groepke wurkje oan in einprodukt.
  • LEAR! Selsstannich, flipping the classroom: troch games en in adaptyf programma Frysk leare
  • 1 les digitaal. Dosint Jelly Bakker fan Aeres It Fean jout útlis oer DOCH! en LEAR! en do kinst fragen stelle.
  • 2 lessen op dyn eigen lokaasje. Dyn dosint Frysk is dyn coach om oan de projekten te wurkjen. 

Slide 11 - Tekstslide

Foarbylden fan 
projekten

Slide 12 - Tekstslide

Projekten:
Taal fan myn hert (keppeling mei dysels)
Frysk en bedriuw (keppeling mei praktyk)
Magazine meitsje (keppeling mei belibbingswrâld)
Praat mar Frysk (keppeling mei omjouwing)
It moaiste boek/Lêsklup (keppeling mei literatuer)

Slide 13 - Tekstslide

Tarieding foar it eksamen
  • 3e klasse  
Troch projekten en oare lessen dyn kennis fan Fryslân en it Frysk fergrutsje
  • 4e klasse 
-SE: sprekke, lêze, skriuwe en harkje (luisteren) 
-CSE: fragen oer teksten beäntwurdzje

Slide 14 - Tekstslide

Ik kies Frysk as eksamenfak
Ja! As karfak! (keuzevak)
Ja! As ekstra fak
Nee, ik kies oare fakken
Ik wit it noch net

Slide 15 - Poll

Opjaan
Oerliz mei mentor of dekaan
Op it 'keuzeformulier'


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide