MU Les 5.8

Mentoruur les 5.8
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Mentoruur les 5.8

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
- Mededelingen 
- Het kwalificatiedossier
- Aan het werk: BPV-opdrachten, examen 1, intervisie, LOB
- Afsluiting Slide 2 - Tekstslide

Mededelingen
- Methodisch stappenplan examen 1
- Volgende week > Toetsen tijdens de lessen, overige lessen gaan door
- Ouderbrief > verstuurd
- Stagebezoek > schema > navraag stage
- Doel voor jezelf formuleren voor voortgangsgesprek P6
Slide 3 - Tekstslide

Een onderwijsassistent werkt alleen in het basisonderwijs.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 4 - Quizvraag

Een onderwijsassistent assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 5 - Quizvraag

Een onderwijsassistent heeft GEEN zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 6 - Quizvraag

Beroepsbeschrijving
De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Zij assisteert de leraar/docent, leraren of het (multidisciplinaire) team door individuele leerlingen/studenten of (kleine) groepen te begeleiden bij leeractiviteiten. Zij werkt samen met de leraar/docent/het lerarenteam, maar ook met andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie, zoals ondersteunende medewerkers of externe deskundigen. Zij heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven).

Slide 7 - Tekstslide

vervolg
 Ook kan zij werkzaam zijn bij een integraal kindcentrum of een brede school, waar opvang en onderwijs worden gecombineerd. Het voorbereiden, afronden en evalueren van leeractiviteiten behoort ook tot haar taak. De onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft zij vooral een verzorgend-pedagogische en didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan ze ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden. Ze staat boven de lesstof.

Slide 8 - Tekstslide

Wat beschrijft het KD
volgens jou?

Slide 9 - Woordweb

Heb jij het KD van jouw opleiding wel eens ingezien en ken je de inhoud?
A
ja
B
nee
C
Ik zou mij hier meer in moeten verdiepen.
D
KD? Wat is dat?

Slide 10 - Quizvraag

Kwalificatiedossiers
Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn/haar diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.
 

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Slide 11 - Tekstslide

Opbouw kwalificatiedossier
- Basisdeel: Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
- Profieldelen: Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen.
- Keuzedelen: Met keuzedelen kan de student zijn/haar vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480/720). De student doet voor ieder keuzevak examen.

Slide 12 - Tekstslide

Website SBB
- Zoek het kwalificatiedossier van Onderwijsassistent (gewijzigd 2021!)

- Lees wat het KD vraagt voor jouw opleiding in het basis- en profieldeel.


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Kerntaken en werkprocessen
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
• Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
• Evalueert haar eigen werkzaamheden
• Inventariseert behoeften en wensen van het kind
• Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
• Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
• Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 15 - Tekstslide

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
• Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Slide 16 - Tekstslide

Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
• Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
• Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
• Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
• Voert leeractiviteiten uit
• Voert praktische werkzaamheden uit

Slide 17 - Tekstslide

Uitvoeren van taken rondom de lessen
• Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
• Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Slide 18 - Tekstslide

Welke twee werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit waarom.

Slide 19 - Open vraag

Heb je nu meer zicht op het nut van het kwalificatiedossier?
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Aan het werk .....
- Examen 1: Verslag > deadline 20 november

- LOB: Keuze-opdracht > deadline 10 november

- Intervisie: Verslag bijwerken > deadline 10 november

- BPV: Beroepshoudingsaspectenlijst > deadline 10 november

- BPV: Beoordelingscriteria > deadline 10 november

Slide 21 - Tekstslide